dnes je 2.3.2024

Input:

Případová studie: City Logistika v Písku

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.1 Případová studie: City Logistika v Písku

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Koncepce City Logistiky (nákladní dopravní obslužnost v městských centrech) vychází ze základních principů snižování ekologické zátěže v centrální části města, zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení atraktivity historických městských jader díky snížené frekvenci dopravy.

Projekt City Logistika v Písku je aplikován na principech ve světě stále více a v mnoha formách rozvíjené služby. Díky přidané hodnotě stále ve větší míře zajímá takové podnikatelské subjekty, jejichž představitelé si uvědomují nutnost soustředit veškeré úsilí na profesní rozvoj hlavní podnikatelské činnosti a systematicky přistupují k outsourcingu činností ostatních (obslužných, které jinak odčerpávají kapacity a snižují celkovou rentabilitu vloženého kapitálu). Logistika a speciálně dopravní obslužnost bezesporu výrazně ovlivňuje celkovou efektivitu logistického řetězce. Při správné volbě logistického poskytovatele významně zlepší úroveň zákaznického servisu a v dodavatelsko-odběratelském řetězci hraje jednu z dominantních rolí. Při hledání produktivity a efektivity a zdrojů ovlivňujících vnitropodnikové měřené ukazatele je jedním z řešení outsourcing obslužných činností.

Speciálním posláním v oblasti dodavatelsko-odběratelských vazeb je implementace cílených logistických činností do prostředí městských jader. Každý metr čtvereční v centrální části města je relativně draze placený prostor pro sklady a činnosti ne přímo související s hlavním podnikatelským zaměřením provozovny. Pro provozovnu je daleko rentabilnější najmout si v centrální městské části jen takový prostor, který nezbytně potřebuje, a skladování a dopravu zajišťovat v prostorách okrajových částí města s výrazně nižším nájmem. Takto zvolený prostor musí splňovat základní předpoklady po stránce kvality skladování, manipulace, dostupnosti pro nákladní dopravu a musí být časově dosažitelný. Spediční společnosti, které provozují své sklady v průmyslových zónách okrajových částí měst, mohou být velmi efektivním řešením pro střední a malé firmy provozující své aktivity ve středu měst.

Služba City Logistiky není nikterak nový produkt. Např. v březnu 2003 byl tento projekt odstartován v italském Janově Magistrátem města Janova ve spolupráci s italským Ministerstvem životního prostředí. Cílem je distribuce zboží do centra města založená na použití nákladních vozidel s nízkým dopadem na životní prostředí.

S koncepcí City Logistiky implementovanou do prostředí města Písku přichází spediční společnost CSS spedition s. r. o. Písek. Přidanou hodnotu této služby si uvědomili i členové rady města Písku a na svých pravidelných jednáních se k výstupům, zejména pak odlehčení centrální části města od nákladní dopravy, vyjádřili pozitivně. MÚ Písek je připraven na projektu spolupracovat jako partner.

Projekt provozovaný CSS spedition má za hlavní cíl zajištění dopravní obslužnosti v regionu Písek a přilehlém okolí, zejména pak v oblasti MPZ Písek. Dopravní obsluha uvnitř města je v současné době zajišťována buď podnikatelskými subjekty ve vlastní režii, nebo, a to převážně, dodavateli a jimi pověřenými dopravně-spedičními firmami.

Přínosem projektu je minimalizace frekvence pohybu zásobovacích vozidel v centru města a tím i minimalizace ekologické zátěže díky hlavní přidané hodnotě služby. Tou je konsolidace zásilek v místě překladiště a rozvoz konsolidovaných zásilek podle smluvních časových plánů.

Projekt je koncipovaný tak, aby v počáteční fázi cíleně a individuálně pokrýval potřeby sektoru malého a středního podnikání v Městské památkové zóně (MPZ), resp. v centru města. Projekt je otevřený pro přidružení podnikatelských subjektů píseckého regionu. Na základě vyhodnocení výsledků dosažených při uvedení projektu na trh v polovině r. 2004 je zpracován plán rozšíření s nabídkou nových služeb požadovaných podnikatelskou sférou.

Projekt sleduje 4 základní cíle:

1. CÍL: Rozvoj podnikání - má 3 základní pozitivní dopady pro podnikatelskou sféru:

  • podporuje vznik nových podnikatelských aktivit ve vnitřním městě - zejména pak obchodních služeb s minimálními nároky na skladové zázemí přímo v místě prodeje;

  • umožňuje již existujícímu podnikatelskému sektoru soustředit se na hlavní podnikatelské činnosti a činnosti obslužné zajišťovat externími dodavateli;

  • pro podnikatelské subjekty přináší:

  • lepší využití časového fondu vlastních pracovníků - obslužné činnosti jsou zabezpečovány dodavatelsky. Podnikatel, resp. jeho zaměstnanci se mohou v této době věnovat činnostem spojeným s hlavní podnikatelskou aktivitou;

  • zjednodušení manipulace s dodávkami díky profesionální manipulační technice poskytovatele a rutinnímu vykonávání skladových činností. Minimalizuje se nebezpečí poškození zboží v důsledku neprofesionální manipulace;

  • jednou z hlavních přidaných hodnot služeb City Logistiky je tzv. konsolidace zakázek od různých dodavatelů pro jednoho odběratele. Díky této službě pracovníci v podnikatelské sféře provádí příjem zboží soustředěný pracovníky poskytovatele služby City Logistika 1x za den ve stanovenou hodinu. Čas nutný pro příjem zboží se tak výrazně sníží v porovnání s několikrát za den opakovaným příjmem od různých dodavatelů zboží;

  • při kompletním outsourcingu se podnikatelský subjekt koncentruje na získání objednávek od zákazníků a ty transformuje do dodacích listů. Ostatní činnosti související s vybavením zásilky (vychystání ze skladu, balení, etiketování, předání smluvnímu dopravci) zajišťuje poskytovatel služby City Logistika;

  • možnost dočasného uskladnění zboží - v překladišti poskytovatele služeb City Logistika lze dočasně skladovat zboží od dodavatelů a závoz k odběrateli uskutečnit v dohodnutém termínu.

2. CÍL: Zachování atraktivity vnitřního města a úspory nákladů nutných na údržbu komunikací - intenzita provozu nákladních vozidel se výrazně sníží implementováním projektu City Logistika, což ve svém důsledku přispívá k odstranění rušivých vjemů pro návštěvníka historického centra města. Sníží se tak i zatížení místních komunikací tzv. intravilánu města, který je udržován z finančního rozpočtu města. Místní komunikace se nachází převážně v uliční síti, která je svými parametry pro potřebu dopravního systému a zvýšené intenzitě dopravních toků většinou nevyhovující.

3. CÍL: Snížení zátěže na životní prostředí v důsledku provozování nákladní dopravy:

  • díky sníženému provozu nákladních vozidel ve městě se šetří životní prostředí v centru města,

  • soustředění nákladní dopravy k jednomu poskytovateli umožňuje zavedení dopravních prostředků na alternativní pohon vyhovujících ekologickým normám.

4. CÍL: Zvýšení bezpečnosti chodců ve vnitřním městě - statisticky je prokázáno, že zvýšená intenzita dopravy na ulicích vnitřního města přináší i zvýšená rizika pro chodce. Např. podle jednoho z posledních šetření vyplynulo, že dopravou na ulici se cítí ohroženo více než 50 % populace.

Očekávaná rizika – SWOT analýza:

Souběžně s obecnou koncepcí a studií proveditelnosti projektu proběhl marketingový průzkum. Kvantitativní výsledky průzkumu byly zohledněny při definování priorit a očekávání zákaznického podnikatelského segmentu. Odvíjí se od nich i celková strategie plánovaných investic.

Marketinkový průzkum proběhl v posledním týdnu září 2003 a v říjnu 2003 a zpracovala jej zcela nezávisle skupina studentů 3. ročníku Obchodní akademie Písek podle konkrétních instrukcí projektového týmu CSS spedition. Do průzkumu byly cíleně zahrnuty

Nahrávám...
Nahrávám...