dnes je 9.8.2022

Input:

Přehled nařízení vlády k provádění zákona o technických požadavcích na výrobky

4.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3 Přehled nařízení vlády k provádění zákona o technických požadavcích na výrobky

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Nařízení je definováno jako podzákonný, prováděcí předpis, tzn. je omezeno tím, co stanovuje jím prováděný zákon (podle zákona a v souladu s ním). Nařízení musí být abstraktní, tzn., nevztahuje se ke konkrétní osobě nebo věci. Musí být obecně závazné, tj. závazné pro neurčitý počet osob, a v neposlední řadě musí být jednostranně vynutitelné.

Nařízení vlády můžeme charakterizovat jako výhradní prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které upřesňují rozsah výrobků stanovených k posuzování shody, uvádějí základní technické požadavky na tyto výrobky, podmínky autorizace a konkretizují postupy posuzování shody.

Nařízení vlády (NV) mají výrobkový charakter a jsou transponovanými směrnicemi Rady. Soulad s příslušnými nařízeními vlády tedy automaticky znamená soulad s příslušnými odpovídajícími směrnicemi EU a prokázání shody, včetně předepsaného označení výrobku značkou shody a vydáním ES prohlášení o shodě, umožňuje stanoveným výrobkům pohyb po jednotném evropském trhu.

Každé nařízení vlády definuje výrobky, které spadají do jeho působnosti a do působnosti příslušné směrnice EU. Poměrně velká část nařízení vlády byla v průběhu uplynulých let novelizována, o čemž svědčí jejich různá znění. Následující výčet nařízení vlády vztahujících se k provádění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je aktuálním seznamem 33 nařízení vlády ČR platným ke dni 7. 5. 2014.

 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.
  Jedná se o výrobky, které byly dříve určeny k povinnému schvalování, ale kde v současné době žádná z evropských směrnic povinnost posuzovat shodu s požadavky technické normy nestanoví. Protože ale jde o výrobky, jako jsou např. laky pro elektrotechnické výrobky, tiskové barvy, hadice pryžové svářečské, pneumatiky pro jízdní kola, žebříky, trubková lešení, zásuvky a vidlice pro elektrický rozvod v domácnosti apod., jež mají rozhodující vliv na bezpečnost osob a majetku, byly tyto výrobky soustředěny do samostatného nařízení vlády. Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.

 • Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění pozdějších předpisů.
  Stanovuje způsob provedení a umístění české značky shody na stanoveném výrobku.

 • Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů.
  Jedná se o změnové nařízení vlády, které mění v souladu se zmocněním v novele zákona č. 22/1997 Sb. některé neúčelné duplicity v dosud platných vyhláškách.

 • Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
  Rádiová zařízení jsou výrobky, nebo jejich podstatné součásti, schopné komunikace prostřednictvím vysílání anebo přijímání rádiových vln používající spektrum přidělené pozemské nebo kosmické radiokomunikaci. Telekomunikační koncová zařízení jsou zařízení určená k připojení k veřejné telekomunikační síti za účelem vysílání, zpracovávání nebo přijímání dat, použitelná buď pouze k vysílání, nebo k vysílání i přijímání, nebo pouze k přijímání rádiového telekomunikačního signálu prostřednictvím satelitů nebo jiných kosmických systémů.

 • Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení.
  Chladicím zařízením se pro účely tohoto nařízení rozumí elektrické chladničky, konzervátory zmrazených potravin (mrazicí boxy), mrazničky na potraviny a jejich kombinace určené pro domácnost, napájené z elektrické sítě.

 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.
  Pro účely tohoto nařízení se aerosolovým rozprašovačem rozumí nádobka určená pro jedno použití vyrobená z kovu, skla nebo plastu, jež obsahuje stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, samotný nebo ve směsi s kapalinou, pastou nebo práškem, s uzávěrem, který umožňuje vypouštění obsahu jako směs pevných nebo kapalných částic v plynu, ve formě pěny, pasty, prášku nebo v kapalném stavu.

 • Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.
  Jsou to materiály a předměty považované za výbušniny v doporučeních Spojených národů o přepravě nebezpečného zboží, spadající do třídy 1 podle těchto doporučení.

 • Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.
  Z hlediska emisí hluku se toto nařízení vlády vztahuje na kompresory, svařovací generátory, elektrická zdrojová soustrojí, rýpadla, nakladače, rýpadla-nakladače, dozery, věžové jeřáby, mechanizovaná ruční bourací a sbíjecí kladiva, sekačky na trávu a domácí spotřebiče.

 • Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.
  Zařízením pro dopravu osob se pro účely tohoto nařízení rozumí systém zřízený na určeném místě, sestávající z infrastruktury a z dílčích systémů tvořených více prvky, navrhovaný, vyráběný, montovaný a uváděný do provozu za účelem dopravy osob, pozemní lanové dráhy a jiná zařízení, jejichž vozy jsou neseny koly nebo závěsy a jejich pohyb je zajištěn jedním nebo více lany, visuté lanové dráhy, jejichž vozy jsou neseny a taženy jedním nebo více lany. Do této kategorie patří také kabinové a sedačkové lanové dráhy, lyžařské vleky, u nichž jsou uživatelé s vhodným vybavením taženi lanem.

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
  Platí pro každý výrobek trvale zabudovaný do stavby, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, kdy je trvalým zabudováním výrobku do stavby takové zabudování, při němž se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací. Jedná se o stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou výrobků, u kterých jsou všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu, včetně výrobků určených jako část těchto výrobků.

 • Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.
  Za váhy s neautomatickou činností se považují měřicí přístroje sloužící ke stanovení hmotnosti tělesa prostřednictvím účinků gravitace na toto těleso, nebo ke stanovení jiných veličin, množství, parametrů nebo vlastností souvisejících s hmotností, a které během vážení vyžadují obsluhu.

 • Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů.
  Toto nařízení upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti, včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Povinnost k dodržování těchto požadavků nebo pravidel pro služby při uvedení výrobku na trh, při poskytování služby, při podnikání poskytovatele služeb nebo při používání v České republice může být stanovena přímo nebo nepřímo. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.

 • Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
  Jedná se o elektrická zařízení pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V střídavého proudu a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V stejnosměrného proudu.

 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
  Jedná se o svařované nádoby vystavené vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, které jsou určeny pro jímání vzduchu nebo dusíku, neurčené ke styku s ohněm.

 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
  Jedná se o prostředky nebo zařízení určené k nošení nebo používání jednotlivci za účelem ochrany před jedním nebo více nebezpečími ohrožujícími zdraví nebo bezpečnost, jednotky z několika prostředků nebo zařízení, které byly při výrobě neoddělitelně spojeny za účelem ochrany jednotlivce před jedním nebo více potenciálně současnými riziky, ochranné prostředky nebo zařízení spojené (oddělitelně nebo neoddělitelně) s osobními prostředky, které nejsou ochranné a jež jsou nošeny nebo používány jednotlivcem při vykonávání určité činnosti, a vyměnitelné součásti nezbytné k uspokojivému fungování osobního ochranného prostředku a užívané výhradně s tímto prostředkem.

 • Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

 • Patří sem spotřebiče spalující plynná paliva používané k vaření, topení, přípravě teplé vody, chlazení, svícení nebo praní, které mají, pokud se jich to týká, normální teplotu vody nepřesahující 105 °C, nebo hořáky s nuceným proudem vzduchu a topná tělesa, jež mají být takovými hořáky vybavena, a příslušenství, tj. bezpečnostní zařízení, řídicí zařízení nebo regulační zařízení a podsestavy jiné než hořáky s nuceným proudem vzduchu, a topná tělesa, jež mají být takovými hořáky vybavena, pokud jsou prodávána samostatně a jsou určená k začlenění do spotřebiče spalujícího plynné palivo nebo mají po sestavení takový spotřebič tvořit.

 • Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  Jedná se o zařízení, která jsou schopna způsobit výbuch, čili prostředky, tj. stroje, zařízení, pevné nebo pohyblivé prostředky, ovládací součásti (tj. položky nezbytné pro bezpečné fungování zařízení a ochranných systémů, bez samostatné funkce) a vybavení z nich sestavené, detekční a ochranné preventivní systémy určené k použití v prostředích s nebezpečím výbuchu (tj. prostředí, která by se mohla stát výbušnými kvůli místním nebo provozním podmínkám) a určené, odděleně nebo dohromady, k vytváření, přenosu, ukládání, měření, ovládání a přeměně energie pro zpracování materiálu, které mohou způsobit výbuch kvůli vlastnímu potenciálnímu zdroji vznícení, ochranné systémy, tj. celky určené pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu, určené k okamžitému zastavení počínajícího výbuchu a/nebo omezení dosahu účinku plamenů a tlakové vlny výbuchu a uváděné na trh k použití jako autonomní systémy a bezpečnostní zařízení, řídicí zařízení nebo regulační zařízení určená k použití vně prostředí s nebezpečím výbuchu, ale nutná nebo přispívající k bezpečnému fungování zařízení a ochranných systémů s ohledem na rizika výbuchu.

 • Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění pozdějších předpisů.
  Jedná se o účinnost teplovodních kotlů, kterými se rozumí kombinované tepelné jednotky, skládající se z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou

Nahrávám...
Nahrávám...