dnes je 2.12.2023

Input:

Šířka vozidla včetně nákladu

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9
Šířka vozidla včetně nákladu

Mgr. Karel Kovář

Povolené hmotnosti vozidel, včetně jejich rozměrů upravuje směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/719 , ve které jsou uvedeny maximální přípustné rozměry a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. Tato směrnice byla zapracována v podmínkách České republiky do vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Povolené rozměry vozidel jsou uvedeny v ustanovení § 7 odst. 1 citované vyhlášky.

Standardně používaná vozidla v silničním provozu svými rozměry odpovídají požadavkům, ale je nutné vzít v úvahu, že rozměr vozidla se posuzuje včetně nákladu. Žádný přesah není povolen, jak se domníváte ve Vašem dotazu. Pro doplnění uvádím, že ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel, stanovuje povinnost označit přečnívající konec nákladu, přečnívá-li vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky.

Takové označení vozidla s přečnívajícím nákladem nezbavuje povinnosti, jsou-li překročeny největší povolené rozměry (§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 209/2018 Sb.), požádat silniční správní úřad o vydání: "Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace", které musí mít řidič u sebe. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se podává písemně volnou formou k příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který o žádosti zpravidla rozhoduje bezodkladně, nejdéle do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Žádost musí obsahovat:

  • účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat,

  • návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením

Nahrávám...
Nahrávám...