dnes je 19.6.2024

Input:

Povolení ITF-CEMT

26.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.2
Povolení ITF-CEMT

Ing. Ladislav Němec

Vznik International Transport Forum

Evropská konference ministrů dopravy (ITF-CEMT francouzsky, ECMT anglicky) byla vytvořena v roce 1953 s cílem zkoumat celkovou situaci a jednotlivé problémy evropské vnitrozemské dopravy a vypracovávat doporučení pro své členské státy a mezinárodní organizace. V roce 2007 došlo k přejmenování na ITF International Transport Forum. Sídlo ITF-CEMT je v Paříži, ČSFR se stala členem v květnu 1991 a po rozdělení ČSFR se řádnými členy staly Česko i Slovensko. Přijetím za řádného člena na sebe ČR vzala povinnosti a závazky v oblasti realizace a naplňování programů a přijatých doporučení ITF-CEMT. V roce 2013 měl ITF-CEMT 54 členských států. V roce 2103 bylo předsednickým státem Norsko, v roce 2014 Francie.

Jedním z výsledků činnosti této organizace bylo od roku 1974 zavedení mnohostranných povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu. Mnohostranný kontingent dopravních povolení ITF-CEMT byl zaveden 1. ledna 1974. Vyjadřoval snahu učinit konkrétní krok směrem k postupné liberalizaci nákladní silniční dopravy, k níž mohlo dojít pouze zároveň s harmonizací konkurenčních podmínek mezi silničními dopravci jednotlivých zemí a také mezi jednotlivými druhy dopravy.

Zavedením norem pro hluk a znečišťující emise pro "zelená" nákladní vozidla a ještě přísnějších norem pro znečišťující emise a bezpečnostní podmínky pro "zelenější a bezpečná" nákladní vozidla a poté postupně pro nákladní vozidla "EURO III až VI bezpečná" vede mnohostranný kontingent také k používání bezpečných vozidel, která jsou šetrná k životnímu prostředí, a přispívá tak k zajištění trvale udržitelné mobility. Požadavky, jež musejí tato vozidla splňovat, jsou uvedeny v další části textu.

Dalším účinkem mnohostranného charakteru povolení je racionalizace používání vozidel snížením počtu prázdných jízd.

Každý z členských států má s ohledem na velikost a výkonnost ekonomiky stanoven určitý základní počet ročních mnohostranných povolení, která jsou určena pro přepravy mezi členskými státy ITF-CEMT s doporučením, že se mají využívat zejména pro dlouhé přepravy, jež překračují hranice více států. Povolení neplatí pro kabotáž. Využívání povolení se dokládá záznamy v průvodním sešitě, který je nedílnou součástí povolení ITF-CEMT.

Kromě ročních povolení ITF-CEMT, platných od 1. ledna do 31. prosince roku, na který jsou vydána, má každý členský stát právo si až 20 % počtu ročních povolení vyměnit za odpovídající počet povolení krátkodobých – třicetidenních (často se krátkodobá povolení označují, byť nesprávně, za měsíční). Krátkodobá povolení ITF-CEMT platí 30 dní, jež musejí být na povolení vyznačeny nesmazatelným způsobem, měsíc musí být vždy vypsán slovy, aby se předešlo případnému možnému přepisování platnosti. Roční povolení se od měsíčních liší i barvou, roční formuláře jsou zelené, krátkodobé žluté, aby při běžné kontrole nedošlo k záměně. Součástí povolení je i seznam členských států konference ITF-CEMT.

S postupným zaváděním vozidel s menšími dopady na životní prostředí do provozu se začala uplatňovat i možnost členských států přerozdělit svůj základní kontingent povolení ve prospěch povolení, která budou platná pro ekologicky příznivější vozidla.

Česko historicky využívá této možnosti; v roce 2000 byla českými dopravci používána jen povolení pro "zelená" vozidla a povolení pro "zelenější a bezpečná" vozidla, pro rok 2001 byla již všechna povolení např. pro Česko vydána jako "zelenější a bezpečná". Před vstupem ČR do Evropské unie byla snaha získat co největší počet povolení CEMT.

Od 1. ledna 2014 sekretariát vydává povolení ITF-CEMT jen pro kategorie "EURO III bezpečné" a lepší. "EEV bezpečné" nákladní vozidlo se pro potřeby CEMT kontingentu nepovažuje za samostatnou kategorii. "EEV bezpečné" vozidlo musí být vybavené povolením pro "EURO V bezpečné" vozidlo.

Česko využívá povolení ITF-CEMT jak roční, tak krátkodobá a jsou vydávána dopravcům ve variantě pro vozidla "EURO III bezpečné", "EURO IV bezpečné" a "EURO V bezpečné".

V souladu s pravidly ITF-CEMT nemusí každý stát využít plně přidělený základní kontingent. Toto ustanovení využívají Rakousko, Itálie, Rusko, Maďarsko a Řecko a dobrovolně si samy počet povolení snižují. Pro ostatní státy to však má za následek, že naopak ne všechna povolení ITF-CEMT do těchto pěti států (A, I, RUS, H, GR) platí. Na povolení se neplatnost vyznačuje červeným kulatým razítkem s mezinárodní poznávací značkou státu, na který se povolení nevztahuje. Vzory razítek, jimiž se neplatnost pro uvedené státy na povolení vyznačuje, jsou uvedeny na konci dokumentu.

Z výše uvedených důvodů ze všech povolení ITF-CEMT, která jsou Česku přidělena v roce 2014, jich jen 16 základních platí i do Rakouska. Protože však využíváme možnosti výměny povolení pro ekologičtější vozidla, máme k dispozici 64 kusů povolení ITF-CEMT platných i do Rakouska. Tato povolení čeští dopravci mohou využít pro třetizemní přepravy z/do Rakouska a států mimo EU (pro třetizemní přepravy v rámci EU stačí eurolicence). Podobně je omezený počet povolení platných do Itálie, Ruska, Maďarska a Řecka.

Používání povolení ITF-CEMT

Pokud se týká samotného používání povolení ITF-CEMT, jak již bylo uvedeno, platí jen pro přepravy mezi členskými státy ITF-CEMT. V případě, že dopravce tranzituje státem, který není členem konference ITF-CEMT, případně státem, jenž omezuje používání povolení ITF-CEMT na svém území (viz Rakousko, Itálie, Rusko, Řecko a Maďarsko), musí na tento úsek cesty použít dvoustranné povolení, resp. postupovat v souladu s dvoustrannou dohodou. Pravidlo však nelze použít při přepravách začínajících nebo končících mimo členský stát konference ITF-CEMT, protože povolení neplatí pro přepravy mezi členským státem a třetím státem. Povolení ITF-CEMT proto nelze použít ani na část přepravy např. z Německa do Íránu, protože Írán není členem ITF-CEMT.

Stejně tak nelze dvoustranné povolení využít, pokud povolení ITF-CEMT není platné do státu nakládky či vykládky (A, RUS, H, GR, I). Některé státy, např. Ruská federace, takovéto přepravy na povolení ITF-CEMT nepovolují, takže pokud český dopravce veze zboží z Rakouska do Ruska a používá povolení ITF-CEMT, musí být toto povolení platné pro Rakousko i pro Rusko.

Tuzemským dopravcům, kteří splňují všechny podmínky pro příděl povolení podle vnitrostátních předpisů, je předává ministerstvo dopravy, resp. ministerstvem pověřená organizace sdružení ČESMAD BOHEMIA. Povolení je platné pro všechna vozidla dopravce, použít je může v určitém okamžiku vždy jen jedno vozidlo. Další vozidlo je může použít až po dokončení přepravy prvního vozidla. Za místo dokončení přepravy se považuje až místo celé vykládky, překročení hranice cílového státu se nepovažuje za vykládku. (Pokud je povolení ITF-CEMT platné jen pro "EURO III bezpečná" vozidla, dopravce může použít jen odpovídající vozidla nebo vozidla vyšší EURO kategorie.) Povolení je nepřenosné na dalšího dopravce. Povolení se vztahuje na soupravu vozidel, i pokud přívěs nebo návěs není registrován na jméno držitele povolení nebo je registrován v jiném členském státě.

Dopravce je povinen zaznamenávat řádně do průvodního sešitu – záznamníku jízd – všechny jízdy, včetně prázdných přejezdů, a čtvrtletně záznamník jízd předkládat ke kontrole výdejnímu místu. Průvodní sešity mají propisovací listy, kopie se odevzdává ke kontrole výdejnímu místu. Originál záznamu zůstává v průvodním sešitě za účelem kontroly využívání povolení v delším časovém období.

Od roku 2006 platí pravidlo ve formulaci 1 + 3 + 1, které znamená, že vozidlo smí vykonat maximálně tři třetizemní přepravy a potom se musí vrátit na území státu, kde je registrováno, přičemž za návrat se považuje i tranzitní jízda přes toto území registrace. Některé státy, např. Ruská federace, požadují, aby první jízda byla s nákladem, prázdný přejezd neuznávají. Vyplňované údaje se shromažďují ze statistických a kontrolních důvodů. Nepředložení sešitu ke kontrole je důvodem k odebrání povolení. Jméno dopravce na povolení a na sešitě musí být totožné se subjektem, který dopravu skutečně provádí. Pokud by šlo o nájem vozidla, musí být toto vozidlo pronajato bez řidiče a řidič musí při kontrole předložit platnou nájemní smlouvu. Pokud je řidič zaměstnancem, může kontrolní orgán požadovat předložení dokladu o zaměstnaneckém poměru. Kromě těchto kontrol si sekretariát ITF-CEMT každý rok z každého členského státu vyžádá pro kontrolu určitý počet záznamníků k povolením, jež si sám namátkově vybere za účelem kontroly národních výdejních orgánů.

Záznamník jízd (záznamový sešit)

Držitel povolení ITF-CEMT musí mít záznamník jízd, který je nedílnou součástí povolení. Tento záznamník obsahuje jméno dopravce a je nepřenosný. Musí být s odpovídajícím povolením ITF-CEMT v kabině vozidla a na požádání musí být předložen příslušným kontrolním orgánům.

Záznamník jízd musí mít stejné číslo jako povolení, k němuž patří. Nový záznamník jízd může být dopravci vydán teprve tehdy, je-li předešlý celý vyplněn a odevzdán výdejnímu místu.

Každý stát tiskne ve svém jazyce tolik záznamových sešitů, kolik jich je třeba k ročním nebo krátkodobým povolením. Obvykle se předpokládá, že záznamník jízd ke krátkodobým povolením má pět listů. Pro roční záznamník jízd se doporučují 52 listy odpovídající 52 týdnům v roce.

Záznamy o jízdě musejí být seřazeny v chronologickém sledu podle jednotlivých sekcí cesty jak s nákladem mezi místy, kde probíhala nakládka a/nebo vykládka, tak i jízdy naprázdno.

Povolení, odpovídající záznamník jízd a osvědčení o "EURO X bezpečném" nákladním vozidle musejí být ve vozidle a na požádání musejí být předloženy kontrolním orgánům.

Originály osvědčení (atestů)

Originály osvědčení/atestů, že vozidlo splňuje stanovené technické standardy pro "EURO III, EURO IV, EURO V, EEV bezpečné nebo EURO VI bezpečné" vozidlo, musí mít řidič při přepravě u sebe. Formuláře jsou v anglickém a francouzském jazyce a v jazyce státu registrace vozidla a řidič má mít u sebe minimálně tyto tři jazykové verze, z nichž jedna musí být úplně vyplněna a ostatní přiloženy pro snazší kontrolu, jinak je povolení ITF-CEMT neplatné.

Doporučuje se, aby vozidlo "EURO III bezpečné" bylo označeno zeleno-bílou nálepkou nebo cedulkou s číslicí III a "EURO IV, resp. V nebo VI" zeleno-bílou číslicí IV, resp. V nebo VI. Vzory nálepek jsou na konci textu.

Tak, jak je obvyklé ve vnitrostátních předpisech i ve dvoustranných dohodách o mezinárodní silniční dopravě, povolení je platné i pro kombinaci vozidel, kdy pro posuzování "státní příslušnosti" vozidla je rozhodující registrace tahače. Přípojné vozidlo může být registrováno v jiném státě.

Povolení jsou považována za neplatná, jestliže na nich nejsou neodstranitelným způsobem uvedeny všechny povinné údaje.

Platnost a odebrání povolení

Povolení, k nimž nejsou přiloženy řádně vyplněné záznamové sešity a osvědčení pro "EURO III–VI bezpečné" nákladní vozidlo, jsou také považována za neplatná. Povolení jsou také považována za neplatná, jestliže kontrola na silnici ukáže, že požadavky na emise nebo bezpečnost nejsou splněny.

Příslušné orgány státu, kde sídlí dopravce, mohou odebrat povolení zvláště v případě vážných nebo opakovaných přestupků, v případě nedostatečného využívání povolení nebo v případě používání povolení pouze k dvoustranné dopravě.

V případě použití padělaného, ztraceného nebo odcizeného povolení ITF-CEMT nebo použití povolení jiným dopravcem než tím, kterému bylo vydáno, nebo v případě používání padělaného osvědčení je povolení ihned odebráno a předáno příslušnému orgánu státu, kde sídlí dopravce. Pokud je povolení ITF-CEMT již neplatné, bude rovněž odebráno a také předáno témuž orgánu.

Zrušení a náhrada povolení

Odebraná nebo vrácená povolení mohou být vydána jinému dopravci na dobu zbývající do konce jejich platnosti. Zrušení a nahrazení povolení musí být oznámeno příslušným orgánem nebo výdejní organizací sekretariátu ITF-CEMT, jenž o tom informuje ostatní členské státy.

Podobně jsou odebrána a předána příslušnému orgánu státu, kde sídlí dopravce, neoprávněně používaná osvědčení pro "EURO III až VI bezpečné" nákladní vozidlo.

Ztrátu nebo krádež povolení je třeba okamžitě hlásit orgánu nebo organizaci, které povolení vydaly. Povolení může být nahrazeno jiným povolením pro zbývající dobu platnosti. Čísla ztracených nebo odcizených povolení i čísla náhradních povolení jsou oznámena sekretariátu ITF-CEMT, který o tom informuje ostatní členské státy kromě jiného i prostřednictvím internetu.

Odsouhlasený kontingent povolení tiskne pro všechny státy centrálně sekretariát ITF-CEMT v Paříži a jednotlivým členským státům je zasílá před začátkem roku, na který platí.

Konference ministrů ITF-CEMT také odsouhlasila vydávání povolení ITF-CEMT pro stěhování, počet těchto povolení není nijak omezen a členské státy si je nechávají tisknout podle schváleného vzoru.

Povolení na stěhování opravňuje v rámci mezinárodní silniční dopravy ke stěhování mezi Albánií, Arménií, Ázerbájdžánem, Belgií, Běloruskem, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskem, Černou Horou, Českem, Dánskem, Estonskem, Finskem, Francií, Gruzií, Holandskem, Chorvatskem, Irskem, Islandem, Itálií, Lichtenštejnskem, Litvou, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Makedonií (FYROM), Maltou, Moldavskem, Německem, Norskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Rumunskem, Ruskem, Řeckem, Slovenskem, Slovinskem, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Srbskem, Španělskem, Švédskem, Švýcarskem, Tureckem a Ukrajinou samostatným vozidlem nebo soupravou vozidel včetně prázdných jízd těchto vozidel po území členských států CEMT.

Toto povolení se musí nacházet ve vozidle a musí být při kontrole na požádání předloženo kontrolnímu orgánu.

Povolení opravňuje pouze k mezinárodnímu stěhování. Neplatí pro vnitrostátní přepravy.

Povolení není přenosné na třetí osobu.

Dopravce je povinen na území každého členského státu dodržovat všechny právní předpisy platné na tomto území a zejména ty, které se týkají silniční dopravy a silničního provozu.

Pro rok 2014 má Česko k dispozici již povolení pro vozidla "EURO III až EURO V bezpečná", kategorie povolení pro EURO II byla zrušena. I počet povolení v roce 2014 je o něco nižší než v roce 2013 vinou nižšího násobícího koeficientu u kategorií EURO III a EURO IV.

Pro účely jednotné kontroly využívání povolení ITF-CEMT vydal sekretariát ITF-CEMT "Průvodce pro používání mnohostranného kontingentu povolení ITF-CEMT", jenž má sloužit jak dopravcům, aby věděli, jaká mají práva a povinnosti, tak i kontrolním orgánům, aby věděly, co a jak by se mělo kontrolovat. Od 1. ledna 2014 platí novelizovaná verze tohoto "Průvodce".

Dále uvádíme některá z ustanovení "Průvodce".

Definice a pojmy

Při jednání o povoleních ITF-CEMT se používají některé následující definice a pojmy:

 • Členské státy: účastníci systému kontingentu od 1. ledna 2009: Albánie, Arménie, Německo, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Malta, Makedonie (FYROM), Španělsko, Estonsko, Ruská federace, Finsko, Francie, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldávie, Norsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Česko, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina. Seznam aktuálně platných členských států, kam může dopravce využít povolení ITF-CEMT, je přílohou ke každému povolení.

 • Třetí stát: stát, který není členem systému kontingentu povolení ITF-CEMT.

 • Stát registrace: stát, ve kterém je vozidlo registrováno, současně je uvedeno na registrační značce vozidla.

 • Příslušný úřad: úřad nebo organizace v členském státě, oprávněné k činnostem v souvislosti s povoleními ITF-CEMT. (V ČR ministerstvo dopravy a pověřená organizace ČESMAD BOHEMIA-)

 • Mnohostranný charakter: možnost použití povolení pro jízdy mezi členskými státy jinými než stát, kde má dopravce sídlo.

 • Záznamník jízd je nedílnou součástí povolení a obsahuje informace o dopravních operacích v chronologickém pořadí podle jednotlivých jízd, uskutečněných naloženým nebo prázdným vozidlem. Tyto informace mohou být použity pro kontrolu užití povolení.

 • Mezinárodní přeprava: jízda naloženého nebo prázdného vozidla, jehož místo odjezdu a místo příjezdu se nacházejí ve dvou různých členských státech, s tranzitem nebo bez přes jeden nebo více členských či nečlenských států. V případě tranzitu přes nečlenský stát povolení samozřejmě v tomto státě neplatí.

 • Doprava pro cizí potřeby: doprava vykonaná dopravcem za úplatu.

 • Doprava na vlastní účet: doprava, která není za úplatu, což je doloženo doklady, jež jsou ve vozidle.

 • Kabotáž: doprava, při které je náklad naložen a vyložen na dvou různých místech na území jednoho státu a vozidlo je registrováno v jiném státě.

 • Opakující se doprava: doprava výhradně mezi státem registrace a druhým státem nebo výhradně mezi dvěma členskými státy, z nichž ani jeden není státem registrace.

 • Dopravní podnik (dopravce): každá fyzická nebo právnická osoba, která vykonává povolání mezinárodního silničního nákladního dopravce a která je řádně oprávněna k vykonávání mezinárodní dopravy příslušným orgánem státu, kde dopravce sídlí.

 • Tranzit: jízda přes území státu, při níž nedochází k nakládce nebo vykládce zboží.

 • Vozidlo: motorové vozidlo určené pro přepravu zboží registrované v členském státě nebo souprava vozidel, u které minimálně motorové vozidlo je registrováno v členském státě ITF-CEMT a vozidlo je určeno výhradně k přepravě nákladu. Vozidlo může být ve vlastnictví dopravce nebo mu může být k dispozici na základě nájemní nebo leasingové smlouvy.

 • Najaté vozidlo: každé vozidlo, jež je za úplatu a po stanovenou dobu k dispozici dopravci, který provádí nákladní silniční dopravu pro cizí nebo vlastní potřeby na základě nájemní nebo leasingové smlouvy s dopravcem, jenž vozidlo vlastní.

 • Základní kontingent: výchozí počet povolení stanovený pro členský stát.

 • Kontingent: počet povolení, poskytnutých každý rok členskému státu ITF-CEMT. Zásady pro výpočet tohoto kontingentu jsou stanoveny skupinou pro silniční dopravu a schváleny Radou ministrů.

 • Sekretariát: sekretariát Mezinárodního dopravního fóra (ITF) v Paříži.

 • Stát registrace: členský stát ITF-CEMT, kde má dopravce sídlo.

V souladu s rezolucí konference ITF-CEMT a v zájmu usnadnění mezinárodní dopravy mezi členskými státy ITF-CEMT a s úmyslem přispět k lepšímu využití vozidel jsou následující kategorie dopravy osvobozeny od mnohostranných nebo dvoustranných povolení:

 • doprava vozidly, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 3,5 tuny;

 • doprava příležitostného charakteru na letiště a z letiště v případě odklonu leteckých služeb (1);

 • doprava havarovaných nebo porouchaných vozidel a jízdy odtahových vozidel;

 • prázdné jízdy vozidel vyslaných jako náhrada za vozidla porouchaná v jiném státě a zpětná jízda opraveného vozidla;

 • doprava živých zvířat ve speciálních, k tomuto účelu konstruovaných nebo upravených vozidlech schválených příslušnými úřady členského státu (2);

 • doprava náhradních dílů a vybavení pro námořní lodě a letadla (3);

 • doprava lékařských potřeb a vybavení pro první pomoc, zejména v případech živelních katastrof a humanitární pomoci;

 • doprava zboží neobchodního a uměleckého charakteru pro výstavy a veletrhy (4);

 • doprava vybavení, příslušenství a zvířat pro neobchodní účely na divadelní, filmová, hudební, sportovní nebo cirkusová představení, veletrhy a poutě a z nich, stejně jako pro rozhlasovou, filmovou či televizní výrobu (5);

 • doprava zboží pro vlastní potřebu (6);

 • pohřební přepravy;

 • poštovní přeprava jako veřejná služba (7);

 • jízdy bez nákladu nově vyrobených vozidel do místa určení (8).

Je nutné vzít v úvahu, že jde jen o rezoluci, proto v některých státech ne všechna usnadnění platí, viz poznámky k některým bodům:

 1. neplatí pro SRN a Rusko;
 2. neplatí pro ČR, Rakousko, Bulharsko, Estonsko, Francii, SRN, Maďarsko, Itálii, Polsko, Rusko a Švýcarsko;
 3. neplatí pro ČR, SRN a Rusko;
 4. neplatí pro SRN;
 5. neplatí pro SRN;
 6. neplatí pro ČR, Rakousko, Bulharsko, Bělorusko, Estonsko, Finsko, Francii, Maďarsko, Itálii, Litvu, Polsko, Portugalsko, Rusko, Švédsko a Turecko;
 7. neplatí pro Rakousko a Itálii;
 8. neplatí pro Finsko.

Mezinárodní stěhování, prováděná specializovanými dopravci s vybranými zaměstnanci a speciálním vybavením, nepodléhají kontingentu povolení ITF-CEMT, ale zvláštnímu povolení. Využívá se vzor povolení ITF-CEMT pro stěhování.

Jak již bylo uvedeno, povolení ITF-CEMT jsou mnohostranná povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby prováděnou na základě systému kontingentu dopravci, kteří sídlí v  lenském státě ITF-CEMT, mezi členskými státy ITF-CEMT a tranzitem přes území jednoho nebo více členských států ITF-CEMT vozidly, která jsou registrována v členském státě ITF-CEMT.

Povolení však neplatí pro přepravy mezi členským státem a třetím státem. Například vozidlo provádějící přepravu mezi Norskem (člen ITF-CEMT a účastník systému povolení) a Íránem jako místem konečné vykládky (nečlenský stát ITF-CEMT, ale sousední stát členského státu) nemůže použít povolení ITF-CEMT pro tuto přepravu.

Povolení ITF-CEMT je platné i tehdy, pokud se při přepravě tranzituje územím třetího státu (např. nakládka v Norsku s místem určení v Rusku a s tranzitem přes Írán).

Pokud přeprava probíhá tranzitem přes území členského státu ITF-CEMT, kde je platnost povolení omezena, tento stát lze tranzitovat na dvoustranné povolení, eurolicenci nebo jiným způsobem (RoLa), ale povolení ITF-CEMT musí být ve vozidle od nakládky po vykládku.

Vydávají se roční povolení zelené barvy, platná na kalendářní rok (1. 1.–31. 12.) a  krátkodobá povolení žluté barvy, platná 30 dní a označená razítkem "short-term licence".

Povolení ITF-CEMT a záznamové sešity se vydávají dopravci příslušným úřadem členského státu ITF-CEMT, kde dopravce sídlí, podle ustanovení a podmínek určených tímto státem.

Povolení ITF-CEMT se vydávají v souladu s vnitrostátními podmínkami dopravcům řádně oprávněným ve státě, kde dopravce sídlí, provozovat nákladní silniční dopravu. Povolení neobsahují registrační značku vozidla.

Sekretariát ITF-CEMT předává povolení členským státům zdarma, proto jsou poplatky za výdej povolení ITF-CEMT dopravcům stanoveny v souladu s vnitrostátními předpisy.

Členské státy ITF-CEMT uznávají platnost povolení vydaných jiným členským státem a používaných podle daných pravidel s přihlédnutím k případným dále uvedeným omezením.

Vzhledem k nedostatku místa na povoleních bylo rozhodnuto, že platnost povolení musí být vyplněna arabskými číslicemi a měsíc uveden slovně buď v národním jazyce a v angličtině či francouzštině, nebo jen v angličtině či francouzštině.

Některá povolení nemohou být používána na území některých členských států. Tato povolení jsou proto označena červeným razítkem. Je to případ některých povolení, která neplatí v Rakousku, Řecku, Rusku, Maďarsku a Itálii. V praxi se vyskytují různé kombinace neplatnosti jednotlivých povolení, např. některá povolení neplatí jen v Rakousku, některá neplatí v Rakousku, Rusku a Řecku atd.

Razítka omezující použití v některých státech umístí příslušný národní výdejní úřad na pravém okraji první strany povolení. Povolení s červeným razítkem označení státu Rakouska nebo Řecka nebo Maďarska nebo Ruska nebo Itálie na území těchto států neplatí.

Krátkodobá (měsíční) povolení neplatí na území Rakouska.

Pokud jízdu provádí souprava vozidel, povolení je vydáváno příslušnými úřady státu, kde je registrováno tažné vozidlo. Povolení se vztahuje na soupravu vozidel, i pokud přívěs nebo návěs není registrován na jméno držitele povolení nebo je registrován v jiném členském státě.

Některá povolení lze použít pouze pro dopravu s využitím vozidel zvaných:

 • "EURO III bezpečné". V tom případě je na povolení rozlišující zelené razítko s číslem "III" uprostřed.

 • "EURO IV bezpečné". V tomto případě je na povolení rozlišující zelené razítko s číslem "IV" uprostřed.

 • "EURO V bezpečné". V tomto případě je na povolení rozlišující zelené razítko s číslem "V" uprostřed (tato povolení lze využívat i s vozidly "EEV bezpečné").

 • "EURO VI bezpečné". V tomto případě je na povolení rozlišující zelené razítko s číslem "VI" uprostřed (ČR zatím nevyužívá).

Vzory razítek jsou na konci textu.

Za účelem prokázání návratu do státu registrace v případě pouhého tranzitu řidič musí v odstavci "zvláštní poznámky" v řádku příslušné přepravy zapsat velké písmeno "T" a čas a místo vstupu vozidla na toto území.

Povolení ITF-CEMT

Od 1. ledna 2014 jsou na povolení ITF-CEMT povoleny dopravy za následujících podmínek.

Po první jízdě s nákladem ze státu registrace do jiného členského státu:

 • smí dopravce uskutečnit maximálně tři jízdy s nákladem, které neprocházejí státem registrace;

 • po těchto třech jízdách se musí vozidlo, prázdné či naložené, vrátit zpět do státu registrace.

Prázdné jízdy mimo stát registrace se neberou v úvahu, protože nejsou považovány za dopravní operace. Prázdná jízda do státu nebo tranzitem státem registrace je považována za návrat zpět.

Dopravce nesmí být trestán dvakrát za jedno porušení pravidel. Za účelem vyloučení opakovaných pokut za ten samý případ nedodržení omezení počtu jízd kontrolní orgány členských států v případě zjištění porušení a uložení pokuty vyznačí v odstavci "zvláštní záznamy" v záznamovém sešitě počet kontrolovaných jízd, v rámci kterých bylo porušení zjištěno (např. 3 + 1), s datem kontroly a razítkem kontrolního orgánu. Vozidlo, u kterého bylo porušení zjištěno, se musí co nejdříve vrátit do státu registrace. V tomto případě je další doprava považována za další porušení.

Povolení může používat současně pouze jedno vozidlo. Povolení musí být v kabině vozidla mezi místem nakládky (od okamžiku naložení vozidla) a místem vykládky (až do vyložení vozidla), pokud jde o jízdu s nákladem, nebo během celé trasy, jestliže jde o prázdnou jízdu, která předchází jízdě nebo navazuje na jízdu s nákladem.

Stát nakládky se může lišit od státu původu zboží.

Povolení ITF-CEMT neumožňuje kabotáž.

Povolení nenahrazuje jiná, případně požadovaná povolení pro dopravu nákladů, jejichž rozměry či hmotnosti přesahují stanovené míry, nebo povolení pro zvláštní druhy nákladní dopravy (např. nebezpečného zboží).

Povolení ITF-CEMT může být používáno pro vozidla pronajatá bez řidiče nebo pořízená na leasing dopravcem, jemuž bylo přiděleno. Vozidlo musí být k dispozici výhradně dopravci, který ho používá během doby nájemní smlouvy, a musí být řízeno zaměstnanci tohoto dopravce.

V kabině vozidla potom musí být:

 • nájemní nebo leasingová smlouva nebo ověřený výpis z této smlouvy, obsahující zejména jméno pronajímatele, jméno nájemce, datum a dobu trvání smlouvy a identifikační číslo vozidla (VIN);

 • pokud řidič není sám nájemcem, pracovní smlouva řidiče nebo ověřený výpis z této smlouvy, obsahující zejména jméno zaměstnavatele, jméno zaměstnance, datum a dobu trvání pracovní smlouvy nebo poslední výplatní lístek.

V případě potřeby mohou být výše uvedené dokumenty nahrazeny rovnocenným dokladem, vydaným příslušnými úřady členského státu. Tento doklad musí být také přeložen v příloze do angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.

Dopravce nesmí převést povolení ITF-CEMT na třetí osobu. Jméno dopravce uvedené na první straně povolení musí odpovídat jménu provozovatele dopravy.

V případech, kdy jízda začíná s jedním ročním nebo měsíčním povolením a pokračuje na jiné povolení, vydané pro následující období, obě dvě povolení musejí být ve vozidle po celou dobu jízdy. Záznamový sešit k povolení, na které se jízda dokončí, musí obsahovat informaci o celé jízdě. Ve sloupci "zvláštní poznámky" musí být uvedeno číslo povolení, na něž byla jízda zahájena.

Povolení ITF-CEMT, záznamník jízd a atesty nesmějí být zataveny ve fólii nebo chráněny podobným způsobem nějakým ochranným obalem.

Držitel povolení ITF-CEMT musí mít záznamník jízd (záznamový sešit). Záznamník jízd obsahuje jméno dopravce a je taktéž nepřenosný.

Záznamník jízd musí mít stejné číslo, a pokud je to nutné s dalším dodatečným číslováním jako povolení, ke kterému patří. Nový záznamník jízd se smí vydat až poté, kdy je první celý vyplněn. Pokud tato podmínka není splněna, povolení se považuje za neplatné (dopravce nesmí mít k jednomu povolení dva záznamníky).

Záznamy o provedených transportních operacích musejí být zapisovány v časovém pořadí tak, aby dokumentovaly každou jízdu s nákladem z místa nakládky do místa vykládky a také každou prázdnou jízdu a použité hraniční přechody. Mohou se také zaznamenávat tranzitní body, ale není to povinné. Záznamník jízd musí být vyplněn před zahájením každé jízdy s nákladem mezi místem nakládky a místem vykládky i před každou jízdou bez nákladu.

V případech, kdy je během jedné jízdy zboží nakládáno nebo vykládáno na různých místech, musejí být jednotlivé úseky vyznačeny ve sloupcích 1, 2, 3, 5 a 6 znaménkem "+", např. ve sloupci 2 a) "místo nakládky": Ventspils + Riga + Bauska; ve sloupci 5 "hrubá hmotnost zboží": 12 + 5 + 5.

Jakékoliv opravy musejí být provedeny takovým způsobem, aby původní text nebo čísla zůstaly čitelné.

Kontrolní orgány nesmějí vyžadovat, aby záznamník jízd obsahoval razítka z každého tranzitního státu, ale mohou záznamník jízd při kontrole orazítkovat. Držitel povolení nemusí zajistit, aby v záznamovém sešitě byla razítka z každého tranzitního státu.

Povolení, záznamník jízd a osvědčení pro "EURO III bezpečné" nebo "EURO IV nebo EURO V bezpečné" nebo "EEV bezpečné" nebo "EURO VI bezpečné" vozidlo musejí být ve vozidle a předloženy na požádání příslušnému kontrolnímu orgánu. Kontrolní orgány mohou záznamník jízd orazítkovat.

Vyplněné záznamové listy musejí být v záznamovém sešitě uchovány až do konce platnosti povolení. Kopie vyplněných záznamových listů se musejí vybrat a zaslat příslušnému orgánu nebo organizaci, u ročních povolení v průběhu dvou týdnů po skončení každého kalendářního měsíce, u měsíčních povolení po skončení doby platnosti.

Příslušné úřady (ministerstvo dopravy) musejí uchovat vyplněné záznamy po dobu následujícího kalendářního roku.

Získané informace se smějí využít jen ke kontrole těchto povolení. Nesmějí byt použity pro finanční účely nebo pro získávání osobních údajů.

Povolení se považují za neplatná, jestliže na nich nejsou neodstranitelným způsobem uvedeny následující povinné údaje:

 • název a úplná adresa dopravce,

 • podpis a razítko organizace, která povolení vydala,

 • datum počátku a konce platnosti povolení,

 • datum vydání povolení.

Povolení nahlášená jako ztracená, nahrazená, ale později opět nalezená jsou neplatná. Použití těchto povolení současně s náhradním povolením bude potrestáno odebráním obou povolení.

Povolení, k nimž nejsou přiloženy řádně vyplněné záznamníky jízd a platná osvědčení/atesty pro "EURO III/IV/V/EEV/VI bezpečné" nákladní vozidla, se také považují za neplatná.

Vozidla vyšší kategorie (např. "EURO V bezpečné") mohou používat povolení nižší kategorie (např. "EURO III bezpečné"), ale naopak to nelze.

Povolení se také považují za neplatná, pokud kontrola na silnici prokáže, že požadavky na emise nebo bezpečnost pro tato vozidla nejsou splněny.

Příslušný orgán státu, kde sídlí dopravce, může odebrat povolení zvláště v případě vážných nebo opakovaných přestupků v používání povolení nebo pravidel silničního provozu či sociálních pravidel a v případě nedostatečného využívání povolení nebo v případě používání povolení pouze k opakující se dopravě.

Pouze v případě užití povolení ITF-CEMT, které bylo ztracené nebo odcizené, nebo užití jiným dopravcem, než jemuž bylo vydané, nebo v případě falšování či užití prošlého povolení nebo zfalšovaného atestu bude povolení nebo atest okamžitě odebrán jako důkazní materiál pro následné vnitrostátní správní řízení. Kopie nebo – pokud není třeba pro národní řízení – originál povolení či atestu společně s odpovídajícími informacemi budou předány bez odkladu (do 30 dnů) příslušnému úřadu do státu sídla dopravce

V případě, kdy držitel povolení ITF-CEMT bude přistižen při opakovaném porušení pravidel nebo padělá povolení či jiný doklad, který se využívá s povolením ITF-CEMT, neobdrží minimálně následující dva roky žádné povolení ITF-CEMT.

Odebraná nebo vrácená povolení mohou být vydána jinému dopravci na dobu zbývající do konce jejich platnosti. V takovém případě musí být povolení zrušeno a nahrazeno náhradním povolením. V praxi se v průběhu roku vyhodnocuje využívání povolení, a pokud se zjistí, že dopravce povolení nevyužívá, může mu být odebrané a přidělené jinému zájemci.

V případech ztráty nebo odcizení povolení o tom musejí být výdejní úřad nebo organizace neprodleně informovány. Pro zbývající dobu platnosti může být toto povolení nahrazeno náhradním.

Čísla zrušených, ztracených nebo odcizených povolení a čísla náhradních povolení musejí být oznámena sekretariátu ITF-CEMT, který informuje ostatní členské státy.

Stejným způsobem musí být příslušný orgán státu, kde je vozidlo registrováno, informován o odcizených nebo nepravých osvědčeních pro "EURO III/IV/V/EEV/VI bezpečné" vozidla.

Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při kontrole používání povolení a při stíhání přestupků spáchaných v této oblasti. Jestliže se příslušné orgány jednoho členského státu dozvědí, že držitel povolení vydaného jiným členským státem spáchal přestupek, členský stát, na jehož území byl tento přestupek zjištěn, musí informovat sekretariát ITF-CEMT a orgány státu, kde sídlí tento držitel, aby tyto orgány mohly přijmout veškerá nutná opatření, pokud jde o možné následky (včetně odebrání povolení).

Příslušné orgány si vzájemně a sekretariátu sdělují veškeré údaje ohledně dokladů a pokut, udělených nebo předpokládaných, které mají o přestupcích k dispozici, do tří měsíců od zjištění přestupku. Sekretariát informuje ostatní členské státy.

Při opakovaných přestupcích ze strany jednoho členského státu ITF-CEMT účastnícího se systému, pokud jde o zvláštní způsoby zacházení s mnohostranným kontingentem, žalující orgány musejí vyhotovit zprávu a předat ji sekretariátu ITF-CEMT. V každém případě je v kompetenci Skupiny pro silniční dopravu nebo případně Výboru pro řízení dopravy, aby začaly projednávat takovýto případ a případně rozhodly o pozastavení nebo odebrání povolení přidělených členskému státu, který pravidla porušuje.

Program "EURO III bezpečné" nákladní vozidlo

Požadavky na nákladní vozidlo "EURO III bezpečné" jsou následující:

Hlukové limity pro vozidlo

Jak je uvedeno ve směrnici 70/157/EHS, ve znění směrnice 1999/101/ES, nebo v nařízení EHK OSN R 51/02):

 • 77 db (A) pro vozidla s výkonem motoru menším než 75 kW,

 • 78 db (A) pro vozidla s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW,

 • 80 db (A) pro vozidla s výkonem nad 150 kW včetně.

Emise pro dieselové motory

Měřeno podle ESC a ELR zkoušek, jak je uvedeno ve směrnici EHK OSN R 49.03, homologace A, nebo ve směrnici 88/77/EHS, ve znění směrnice 2001/27/ES, homologace A, nebo směrnice 2005/55/ES, homologace A1:

CO 2,1 g/kWh,

HC 0,66 g/kWh,

NOx 5,0 g/kWh,

částice 0,10[0,132] g/kWh,

kouřivost 0,8 m-1.

Měřeno podle ETC zkoušek, jak je uvedeno ve směrnici EHK OSN č. 49.03, homologace A, nebo ve směrnici 88/77/EHS, ve znění směrnice 2001/27/ES, homologace A, nebo ve směrnici 2005/55/ES, homologace A:

CO 5,45 g/kWh,

NM.HC 0,78 g/kWh,

CH43 1,6 g/kWh,

NOx 5,0 g/kWh,

částice 0,16[0,212] g/kWh.

1 12 měsíců a do konce toho samého měsíce

2 Měřící metoda A

3 Písmeno C, nebo H, I, J nebo K ve schvalovacím čísle

Minimální technické a bezpečnostní požadavky

 1. Minimální hloubka vzorku musí být 2 mm na všech pneumatikách vozidel a jejich přívěsů podle nařízení EHK OSN R 54.00 nebo následných novelizací nebo směrnice 92/23/EHS, ve znění směrnice 2005/11/EC nebo následných novelizací, a v případě protektorovaných pneumatik nařízení EHK OSN R 109.00 nebo následných novelizací.
 2. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny v těchto předpisech, musejí být vzadu vybaveny zábranami proti podjetí (v souladu s nařízením EHK OSN R 58/01 nebo následnými novelizacemi nebo směrnicí 70/221/EHS, ve znění směrnice 2000/8/ES nebo následných novelizací).
 3. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny v těchto předpisech, musejí být vybaveny bočními zábranami proti podjetí v souladu s nařízením EHK OSN R 73/00 nebo následnými novelizacemi nebo směrnicí 89/297/EHS nebo následnými novelizacemi.
 4. Motorová vozidla musejí být vybavena zpětnými zrcátky podle nařízení EHK OSN R 46.01 nebo následných novelizací nebo směrnice 71/127/EHS, ve znění směrnice 88/321/EHS, nebo směrnice 2003/97/ES nebo následných novelizací.
 5. Vozidla a jejich přívěsy musejí být vybaveny světelným zařízením a výstražnými světly podle nařízení EHK OSN R 48.01 nebo následných novelizací nebo směrnice 76/756/EHS, ve znění směrnice 97/28/ES, nebo následných novelizací.
 6. Vozidla musejí používat tachograf podle dohody EHK OSN AETR a jejích změn nebo nařízení č. 3821/85/EHS, ve znění nařízení 1056/97, nebo 2135/98/ES nebo následných novelizací, stejně tak jako nařízení Komise 1360/2002 a 432/2004 nebo následných novelizací.
 7. Motorová vozidla musejí být vybavena omezovačem rychlosti v souladu s nařízením EHK OSN R 89.00 nebo následnými novelizacemi nebo směrnicí 92/24/EHS, ve znění směrnice 2004/11/ES nebo následných novelizací.
 8. Těžká a dlouhá vozidla musejí být vzadu vybavena odrazovými deskami v souladu s nařízením EHK OSN R 70.01 nebo následnými novelizacemi.
 9. Vozidla a jejich přívěsy musejí mít brzdy vybavené systémem ABS (v souladu s nařízením EHK OSN R 13.09 nebo následnými novelizacemi nebo směrnicí 71/320/EHS, ve znění novelizace směrnicí 98/12/ES, nebo následných novelizací.
 10. Vozidla a jejich přívěsy musejí být vybaveny systémem řízení v souladu s nařízením EHK OSN R 79.01 nebo následnými novelizacemi nebo se směrnicí 70/311/EHS, ve znění směrnice 1999/7/ES, nebo následných novelizací.
 11. Vozidla a jejich přívěsy musejí splňovat požadavky technické kontroly podle směrnice 96/96/ES, ve znění směrnice 2003/27/ES, nebo následných novelizací, nebo podle dohody EHK OSN ze 13. listopadu 1997, ohledně přijetí jednotných technických postupů pro kolová vozidla a podmínek pro reciproční uznávání těchto kontrol, ve znění k 13. listopadu 2001, nebo těch podle nařízení Konsolidované rezoluce EHK OSN R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev. 5), ve znění z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) nebo následných novelizací. V souladu s těmito směrnicemi se musí technická kontrola provádět každý rok, takže atest nesmí být starší 12 měsíců.

Povolení CEMT pro "EURO III bezpečné" nákladní vozidlo mohou používat pouze vozidla splňující výše uvedené technické podmínky a tato povolení jsou platná pouze tehdy, jsou-li k nim přiloženy řádně vyplněné atesty, potvrzující dodržování těchto technických a bezpečnostních norem.

Atesty se vydávají v národním jazyce státu registrace nebo ve francouzštině, němčině nebo v angličtině. Musí k nim být přiložen překlad do nejméně dvou jiných jazyků.

Atest o hlukových limitech, emisích škodlivých látek a bezpečnosti pro "EURO III bezpečná" nákladní vozidla může vyplnit:

 • schvalovací místo ve státě registrace, pokud tento stát neautorizuje zástupce výrobce,

 • výrobce vozidla nebo jeho zástupce ve státě registrace, nebo

 • schvalovací místo ve státě registrace společně s výrobcem vozidla nebo pověřeným zástupcem ve státě registrace v případě, že vozidlo není kompletně vybavené předepsaným zařízením výrobcem vozidla.

V případě schváleného zástupce musí také obsahovat jméno výrobce, kterého zastupuje.

Atest se vydává pouze jednou pro dané vozidlo a nemusí být obnoven, pokud se nemění základní údaje, v každém případě emise, jež jsou v něm uvedeny.

Atest o splnění požadavků bezpečnostních norem stanovených pro nákladní vozidla "EURO III bezpečná" musí být kontrolován každý rok při povinné technické kontrole.

Minimální bezpečnostní normy musejí splňovat jak samotná vozidla, tak jejich přívěsy. Proto musejí být při uvádění do provozu a při povinných technických kontrolách vyplněna zvláštní osvědčení pro přívěsy.

Atest shody s bezpečnostními požadavky pro přívěsy pro nově vyrobená vozidla musí být vyplněn v souladu s požadavky příslušné přílohy:

 • příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno,

 • výrobce nebo schválený zástupce výrobce ve státě, kde je vozidlo registrováno, nebo

 • příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno, společně s výrobcem nebo schváleným zástupcem výrobce ve státě, kde je vozidlo registrováno, pokud ne celá výstroj byla dodána výrobcem vozidla.

V případě schváleného zástupce musí tento uvést také jméno výrobce, jehož je schváleným zástupcem.

Atest o technické kontrole pro motorové vozidlo a přívěs vyplní v souladu s podmínkami, stanovenými v odpovídajících přílohách:

 • organizace nebo orgán pověřený a řízený přímo státem, kde je vozidlo registrováno, ve smyslu směrnice 96/96/ES

Nahrávám...
Nahrávám...