dnes je 7.10.2022

Input:

Pokyny pro celní orgány k přeshraniční přepravě odpadů

3.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.1
Pokyny pro celní orgány k přeshraniční přepravě odpadů

Evropská unie

1. Úvod

Ochrana zdraví a životního prostředí jsou záležitosti, jejichž význam se zvyšuje. V Lisabonské smlouvě patří k cílům Evropské unie vysoká úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí ( článek 3 Smlouvy o EU ). Soubor environmentálních právních předpisů EU (nařízení, směrnice, rozhodnutí) stanoví více než 130 zvláštních cílů, jichž má být dosaženo v období 2010–2050 a které odrážejí environmentální politiku EU. K těmto klíčovým cílům patří i vymýcení nedovolené přepravy odpadů do roku 2020.

Občané, občanská společnost a vnitrostátní orgány požadují přísnější celní kontroly dováženého a vyváženého zboží. K tomu mohou významně přispět celní orgány jako jediná služba s úplným přehledem o obchodních tocích přes vnější hranice EU.

Úloha celních orgánů vyplývá z různých předpisů, které však nejsou výslovně určeny těmto orgánům, a jejich provádění proto vyžaduje úzkou spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány.

Tyto předpisy od celních orgánů vyžadují rovněž poměrně vysokou úroveň vědomostí a odborných znalostí v oblastech, v nichž se očekává zásah.

K řešení této záležitosti byly v ad hoc pracovní skupině, v jejímž rámci se zástupci celních orgánů a příslušných vnitrostátních orgánů z členských států podělili o své zkušenosti týkající se mimo jiné postupů celních kontrol, které se vztahují na přeshraniční přepravu odpadů, organizace správní spolupráce a jiných zvláštních záležitostí souvisejících s takovouto přepravou, vypracovány tyto pokyny.

Pokyny mají představovat nástroj pro podporu celních orgánů při provádění kontrol přepravy odpadů. Celním orgánům a příslušným vnitrostátním orgánům mají rovněž pomoci zlepšit způsoby spolupráce a rozvíjet řádnou správní praxi. Komise příslušné vnitrostátní orgány vybízí, aby tyto pokyny použily v případě, cítí-li při ochraně hranic potřebu pomoci.

Pokyny by se neměly pokládat za závazné.

2. Cíle a oblast působnosti pokynů

Hlavním účelem pokynů je podpořit dodržování příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (dále jen "nařízení EU o přepravě odpadů") s cílem přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví a vytvořit rovné podmínky pro průmysl v EU, tj. konkrétně:

 • poskytnout celním orgánům operativní nástroj s cílem podpořit je při plnění kontrolních úkolů, které jim přiděluje nařízení EU o přepravě odpadů;

 • poskytnout celním orgánům nástroj s cílem pomoci jim identifikovat při vstupu na území EU nebo před výstupem z tohoto území přepravu odpadů, která nevyhovuje předpisům;

 • vytvořit doporučený a harmonizovaný přístup k celním kontrolám, na něž se vztahuje nařízení EU o přepravě odpadů, s ohledem na přepravu odpadů v rámci dovozu, vývozu a tranzitu;

 • vydat doporučení týkající se posílené spolupráce mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány, včetně bezproblémové výměny údajů;

 • vydat doporučení týkající se úspěšné spolupráce se třetími zeměmi v oblasti odpadů;

 • podporovat dodržování předpisů ze strany hospodářských subjektů.

Tyto pokyny se vztahují na přepravu odpadů na území Evropské unie, přes toto území a z tohoto území. Pokyny se však nezabývají pohybem odpadů mezi členskými státy Evropské unie.

Pokyny neobsahují další podrobná opatření, za něž odpovídají příslušné vnitrostátní orgány a která souvisejí s rozhodnutím o zákazu či omezení přeshraniční přepravy odpadů v rámci dovozu, vývozu nebo tranzitu.

3. Právní rámec

Tato část pokynů je určena všem celním úředníkům, kteří se zabývají přeshraniční přepravou odpadů, od operativního personálu po vedoucí pracovníky. Důležité je pochopit, který právní předpis EU se na odpady vztahuje, včetně právních povinností při celních kontrolách přeshraniční přepravy odpadů ve všech členských státech. Úředníci by měli mít náležité znalosti použitelných právních předpisů v zájmu řádného a účinného uplatňování těchto pokynů.

3.1. Ustanovení o celních kontrolách obsažená v celním kodexu Společenství

Obecný právní rámec pro celní orgány při sledování a kontrolách zboží, které není zbožím Společenství, je stanoven v nařízení (EHS) č.  2913/92 (celní kodex Společenství) a nařízení (EHS) č.  2454/93 (prováděcí ustanovení k celnímu kodexu). Celní kodex Společenství obsahuje obecná pravidla a postupy vztahující se na zboží vstupující na celní území EU nebo vyvážené z celního území EU a stanoví, že celní orgány odpovídají především za dohled nad mezinárodním obchodem EU a že by měly přijmout opatření zaměřená na ochranu EU před nekalým a nezákonným obchodem1.

Celní orgány přispívají k zajištění bezpečnosti a zabezpečení EU a osob pobývajících na jejím území v souvislosti s dovozem zboží do EU a vývozem zboží z EU, případně v úzké spolupráci s ostatními orgány a v souladu s povinnostmi v oblasti ochrany hranic stanovenými na vnitrostátní úrovni. Mohou provádět celní kontroly, které pokládají za nezbytné, přičemž vycházejí především z analýzy rizik.

Pravidla uvedená v celním kodexu Společenství se vztahují na veškeré zboží, tímto však nejsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v jiných oblastech.

3.2. Pravidla týkající se přepravy odpadů stanovená v nařízení o přepravě odpadů (nařízení (ES) č. 1013/2006)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, známé též jako nařízení EU o přepravě odpadů, začleňuje do právního systému EU ustanovení mezinárodního práva obsažená v Basilejské úmluvě ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a rovněž v rozhodnutí OECD C(2001)107/FINAL v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití.

Nařízení EU o přepravě odpadů stanoví požadavky na přepravu odpadů v rámci EU i mezi EU a třetími zeměmi se zaměřením se na přepravu v rámci dovozu, vývozu a tranzitu.

Podle nařízení EU o přepravě odpadů jsou celní orgány výslovně pověřeny kontrolou přeshraniční přepravy odpadů vstupujících do EU, vystupujících z EU nebo přejíždějících přes území EU, a to při použití článků 35, 38, 42, 44, 45, 47, 48 a 55 uvedeného nařízení:

           
HLAVA IV – VÝVOZ ZE SPOLEČENSTVÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ
KAPITOLA 1 – Vývoz odpadů určených k odstranění Článek 35 – Postupy při vývozu do zemí ESVO
KAPITOLA 2 – Vývoz odpadů určených k využití Oddíl 2 – Vývoz do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD Článek 38 – Vývoz odpadů uvedených v přílohách III, IIIA, IIIB, IV a IVA
HLAVA V – DOVOZ DO SPOLEČENSTVÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ
KAPITOLA 1 – Dovoz odpadů určených k odstranění Článek 42 – Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války
KAPITOLA 2 – Dovoz odpadů k využití Článek 44 – Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války
Článek 45 – Procedurální požadavky při dovozu ze zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD a které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy, nebo z jiných oblastí v případě krize nebo války
HLAVA VI – TRANZIT PŘES SPOLEČENSTVÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A DO TŘETÍCH ZEMÍ KAPITOLA 1 – Tranzit odpadů určených k odstranění Článek 47 – Tranzit odpadů určených k odstranění přes Společenství
KAPITOLA 2 – Tranzit odpadů určených k využití
Článek 48 – Tranzit odpadů určených k využití přes Společenství
HLAVA VII – JINÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1 – Doplňkové povinnosti Článek 55 – Určení celních úřadů vstupu do Společenství a výstupu ze Společenství

V souladu s těmito články se u kontrolních postupů v případě vývozu, dovozu nebo tranzitu odpadů, na něž se vztahuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, vyžaduje činnost celních orgánů, jak je shrnuto v následující tabulce:

Kdy Kdo Činnost Co Komu
Před fyzickým vstupem na území EU nebo výstupem z něj příslušné orgány místa odeslání/pro tranzit/místa určení zašlou orazítkovanou kopii svého rozhodnutí o souhlasu celnímu úřadu vývozu/výstupu/ vstupu
Při fyzickém vstupu na území EU nebo výstupu z něj dopravce předá kopii průvodního dokladu celnímu úřadu vývozu/výstupu/ vstupu
Jakmile odpad opustí území EU celní úřad výstupu zašle orazítkovanou kopii průvodního dokladu, ve které uvede, že odpad opustil EU příslušnému orgánu místa odeslání
Jakmile byly při vstupu na území EU vyřízeny celní formality celní úřad vstupu zašle orazítkovanou kopii průvodního dokladu, ve které uvede, že odpad vstoupil do EU příslušným orgánům místa určení a pro tranzit
Při odhalení nedovolené přepravy odpadů celní úřad vývozu/výstupu/ vstupu uvědomí neprodleně o nedovolené přepravě příslušný orgán v zemi celního úřadu

Celní orgány se mimoto mohou podílet na provádění článku 50 nařízení EU o přepravě odpadů – Prosazování v členských státech – a na provádění ustanovení týkajících se zákazu vývozu určitých odpadů z EU.

Nařízení Komise (ES) č.  1418/2007 stanoví zvláštní pravidla pro odpady "zeleného seznamu" určené k využití, které jsou vyváženy do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD 2.

3.3. Vnitrostátní právní předpisy

Nařízení EU o přepravě odpadů může být doplněno vnitrostátními právními předpisy, které stanoví pravidla pro prosazování. Na vnitrostátní právní předpisy se tyto pokyny nevztahují.

4. Spolupráce mezi orgány

Tato část pokynů je určena celním úředníkům ve vedoucích pozicích.

K zajištění harmonizovaného uplatňování právního rámce pro kontroly přeshraniční přepravy odpadů v celé EU je nezbytná intenzivní spolupráce mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány.

Největší pozornost je třeba věnovat zajištění společného postupu celních orgánů a příslušných vnitrostátních orgánů během procesu kontroly s přihlédnutím k příslušným povinnostem jednotlivých ministerstev a orgánů při provádění nařízení EU o přepravě odpadů.

Doporučuje se, aby byla spolupráce mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány (a případně rovněž jinými orgány s působností v souvisejících oblastech) založena na formálních vnitrostátních dohodách.

Článek 133 celního kodexu Společenství (nařízení (EHS) č. 2913/92) stanoví právo celních orgánů provádět kontroly v zájmu zajištění řádného používání celních předpisů a jiných právních předpisů upravujících pohyb zboží přes hranice EU. Provádějí-li tyto kontroly celní orgány a příslušné vnitrostátní orgány, musí být kontroly prováděny v úzké spolupráci.

Ustanovení čl. 50 odst. 5 4nařízení EU o přepravě odpadů ukládá členským státům EU povinnost vzájemně spolupracovat.

Spolupráce mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány by měla být obecně založena na dohodě, která zahrnuje všechny nezbytné aspekty společných opatření, aby bylo zajištěno řádné provedení postupu při identifikaci možné nedovolené přepravy.

Aby mohly celní orgány nebo příslušné vnitrostátní orgány plnit náležitě požadavky popsané v pokynech, je nutno jednoznačně určit tyto body:

 • rozdělení povinností (kdo?),

 • vhodný okamžik a místo zásahu dotčených orgánů (kdy a kde?),

 • popis logiky zvoleného přístupu (proč?) a

 • metodika, která se použije (jak?)

Jednotné uplatňování požadavků stanovených v těchto pokynech představuje důležitý prvek s ohledem na budoucí společná opatření v oblasti přeshraniční přepravy odpadů. Tato budoucí opatření by měla vycházet z dohodnutého postupu založeného na spolupráci, který je v souladu se zásadami a prvky těchto pokynů.

Před navázáním praktické spolupráce mezi příslušnými orgány by měly být v ideálním případě učiněny tyto kroky:

 • navázání a udržování kontaktů mezi celními orgány a příslušným orgánem – na úrovni vedení i na úrovni operativního personálu;

 • určení "vnitrostátního mandátu" pro spolupráci vycházejícího z doporučení uvedených v těchto pokynech a zohledňujícího vnitrostátní právní předpisy a/nebo správní strukturu a povinnosti/funkce jednotlivých orgánů;

 • zavedení dohod mezi dotčenými orgány, jako je memorandum o porozumění;

 • převedení dohod na praktické postupy při provádění inspekcí.

V případě potřeby se doporučuje vyzvat politickou úroveň a pověřené ministry, aby podpořili vypracování memoranda o porozumění.

4.1. Doporučené prvky, jež by měly být obsaženy ve vnitrostátních dohodách

Doporučuje se, aby do dohod o spolupráci byly zařazeny tyto prvky:

 • seznam kontaktních osob v příslušném útvaru/oddělení každého orgánu;

 • dohodnuté úkoly a povinnosti celních orgánů a/nebo příslušných vnitrostátních orgánů během inspekcí se zohledněním vnitrostátních struktur a místní situace;

 • metody výměny údajů a zpravodajských informací mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány pro budoucí cílené kontrolní činnosti z hlediska rizik s přihlédnutím k existujícím nástrojům informačních technologií;

 • zavedení pravidelných schůzek úředníků z celních orgánů a příslušných vnitrostátních orgánů se schváleným mandátem na strategické, řídicí a operativní úrovni;

 • podmínky pro účinnou a účelnou dlouhodobou spolupráci;

 • odborná příprava odpovědných úředníků včetně společných školení;

 • metody, procesy, postupy a prvky spolupráce během konkrétních projektů;

 • včasná komunikace mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány ohledně chystaných legislativních návrhů, které mohou mít dopad na oba orgány;

 • výměna informací mezi celními orgány a příslušnými vnitrostátními orgány na vnitrostátní úrovni a mezi členskými státy ohledně udělení povolení k používání zjednodušených celních postupů, např. osvědčení AEO5;

 • zajištění náležitých zdrojů pro kontroly přepravy odpadů ze strany orgánů účastnících se dohody.

5. Spolupráce mezi členskými státy EU

Spolupráce mezi celními orgány členských států EU spočívá především ve sdílení zpravodajských informací, přijímání opatření zaměřených na rizika a výměně osvědčených postupů.

Celní orgány některých členských států zavedly mechanismy vzájemné spolupráce, včetně pravidelných schůzek a společných celních operací.

Článek 4g prováděcích ustanovení k celnímu kodexu ukládá celním orgánům členských států povinnost vyměňovat si informace týkající se rizik.

V čl. 50 odst. 56 nařízení EU o přepravě odpadů je členským státům uložena povinnost vzájemně spolupracovat.

Ukázalo se, že na mnohostranné úrovni je účinným fórem pro spolupráci síť IMPEL-TFS. Jedná se o neformální síť zástupců orgánů pro ochranu životního prostředí, celních orgánů, policie a jiných orgánů, které hrají úlohu při prosazování předpisů o přeshraniční přepravě odpadů. Síť IMPEL-TFS vykonává činnosti zahrnující zvyšování informovanosti, budování kapacit, usnadňování spolupráce mezi orgány a přeshraniční spolupráce a rovněž operativní činnosti v oblasti prosazování práva. Síť IMPEL-TFS mimoto vypracovala řadu nástrojů pro podporu inspekcí a kontrol přepravy odpadů prováděných příslušnými vnitrostátními orgány7.

Většina členských států EU jmenovala kontaktní místo sítě IMPEL-TFS. Celní orgány členských států se vyzývají, aby se při informování příslušných vnitrostátních orgánů obrátily na své vnitrostátní kontaktní místo .

6. Mezinárodní spolupráce

6.1. Úvod

Nedovolená přeprava odpadů může způsobit vážné poškození životního prostředí a zdraví v zemích určení a destabilizovat legální odvětví zpracování a recyklace odpadů v EU nebo v zemi určení8.

EU je pravidelně žádána o přijetí účinných opatření proti tomuto jevu.

Problémy mohou nastat i při povolené přepravě odpadů z EU do třetích zemí. K příkladům patří nedostatečná komunikace mezi členskými státy EU, přes něž přeprava při vývozu prochází, identifikace odpadu jako povolených produktů v zemi určení, použití správného postupu a průvodních dokladů, změny právních předpisů o odpadech v zemích určení, neshody ohledně zařazení a potíže při plnění povinnosti převzít odpady zpět.

Nedovolené obchodování s odpady připravuje evropská výrobní odvětví rovněž o recyklovatelné odpady jako alternativní zdroj k primárním surovinám.

Doporučuje se proto posílit mezinárodní spolupráci a zlepšit spolupráci mezi členskými státy EU9.

6.2. Cíle

 • formulovat doporučení pro úspěšnou spolupráci se třetími zeměmi v oblasti odpadů;

 • objasnit úlohu celních orgánů vůči třetím zemím při kontrole vývozu odpadů.

6.3. Právní základ

 • Článek 5210 nařízení EU o přepravě odpadů: tento článek stanoví právní základ pro navazování mezinárodní spolupráce se

Nahrávám...
Nahrávám...