dnes je 29.6.2022

Input:

Pojistná ochrana pro přepravy nákladů po první vlně Covid-19

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Pojistná ochrana pro přepravy nákladů po první vlně Covid-19

Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.

Dne 8. 5. 2020 Rada Evropské unie vydala prohlášení, že pracuje na souboru naléhavých opatření, která by měla podnikům a orgánům činným v logistice pomoci zvládnout dopad krize způsobené koronavirem. Oleg Butković, chorvatský ministr pro námořní záležitosti, dopravu a infrastrukturu, předseda Rady se vyjádřil k uvedenému záměru takto: "Odvětví dopravy je jedním ze sektorů nejvíce postižených krizí, a pro chorvatské předsednictví jsou proto jakákoli podpůrná opatření prioritou. Díky intenzivní práci Rada finalizovala svůj postoj ke všem těmto návrhům v průběhu deseti dní. Nyní budeme spolupracovat s Evropským parlamentem na rychlém dokončení příslušných opatření, abychom zajistili právní jistotu jak pro provozovatele, tak pro správní orgány."1

Následně, dne 15. 5. 2020 Evropský parlament odhlasoval připravená pravidla pro různá odvětví dopravy, především nařízení, umožňující prodloužení platnosti některých osvědčení a licencí v silniční, železniční a vodní dopravě a zmírnění pravidel pro účtování poplatků lodím za používání přístavní infrastruktury. Uvedené nařízení by mělo odstranit potíže související s koronavirem při plnění správních formalit před uplynutím příslušných lhůt (jde například o řidičské a průkazy, technické prohlídky motorových vozidel a osvědčení vůdců plavidel). Další podstatná opatření se týkají oblasti přístavních služeb, na jejichž základě mohou přístavy zrušit, pozastavit, snížit anebo odložit poplatky účtované uživatelům přístavu za období od 1. 3. 2020 až do 31. 10. 2020.2

Je nesporné, že odvětví dopravy bylo a je jedním ze sektorů, danou krizí nejvíce zasažených. Ponechávám na posouzení subjektů, činných v logistickém procesu, zda shora uvedená o opatření pomohla či pomohou zmírnit následky opatření, která byla zavedena z důvodů pandemie Covid 19.

Stále se však v návaznosti na uvedenou situaci obávám, že se bude opakovat roky 2008 a 2009, kdy globální ekonomická krize otřásla pojišťovacím trhem stejně tak, jako celým tržním hospodářstvím. Pokles objemu uzavřených pojistných smluv v pojištění přepravy (cargo pojištění) tehdy začali pojistitelé vnímat už na počátku druhé poloviny roku 2008, ač za počátek celosvětové hospodářské krize se považuje datum 7. září 20083. Pojištění přepravy nákladů a odpovědnosti subjektů, které v průběhu logistického procesu se zásilkou nakládají (resp. poptávka po sjednání těchto pojištění), je totiž vždy spolehlivým indikátorem změn v ekonomice.

V letech, které výše zmiňuji (2008-2009), jsme byli svědky nejen toho, že dopravci nesjednávali zcela adekvátní pojistnou ochranu pro případ vzniku své odpovědnosti v souvislosti s přepravou nákladů (míním tím nízké limity pojistného plnění, nedostatečný věcný a územní rozsah pojištění), ale zejména majitelé zásilek si nezajistili potřebné pojištění pro své zboží a mnohdy se tím následně dostávali do neřešitelných finančních problémů. Spoléhali se totiž na to, že pojistná ochrana dopravce (příp. dopravců, participujících na dané přepravě) je dostačující pro ochranu jimi přepravované zásilky. A bohužel - pojištění nesjednávali právě ti, kteří dostatečné rezervy na případnou finanční eliminaci následků poškození/zničení/ztráty zboží při přepravě neměli.

Je třeba si uvědomit, že "pojištění odpovědnosti dopravce" poskytuje pojistnou ochranu tomu subjektu, který zásilku k přepravě převzal a za kterou podle příslušných právních předpisů odpovídá. Právní předpisy upravují v daném případě odpovědnost "za výsledek", nikoli "za zavinění", tj. dotyčný subjekt (dopravce) za vzniklou škodu odpovídá, pokud ke škodě došlo při přepravě. Předpokládá se tedy, že dopravce za takto vzniklou škodu na zásilce, kterou převzal k přepravě, odpovídá vždy, pokud se své odpovědnosti nezprostí (důkazní břemeno je na dopravci – je to on, kdo musí prokázat, že danou škodu nezavinil).

Příslušné multilaterální smlouvy v mezinárodní přepravě nákladů (CMR, Haagsko-Visbyjská pravidla, Hamburská pravidla, COTIF, Varšavská úmluva) upravují maximální limity pojistného plnění dopravců v měně MMF – SDR /1 kg btto hrubé váhy. Znamená to, že náhradová povinnost dopravců je silně omezena (pokud ovšem vzniklá škoda nebyla způsobena hrubou nedbalostí daného dopravce)4.

Žijeme v době

Nahrávám...
Nahrávám...