dnes je 15.7.2024

Input:

Podnikání v silniční motorové dopravě

1.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Podnikání v silniční motorové dopravě

JUDr. Soňa Brettová

Provozovat silniční motorovou dopravu pro cizí potřebu lze pouze na základě koncese. Ta se nazývá „silniční motorová doprava”; je to jedna koncese, která se člení na čtyři druhy závisející na tonáži v nákladní dopravě a obsaditelnosti vozidel v osobní dopravě. Rozlišujeme tak silniční motorovou dopravu:

nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;

nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Koncesi vydává živnostenský úřad na základě žádosti, ve správním řízení, po zaplacení správního poplatku. O udělení koncese žádá fyzická nebo právnická osoba u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (podle § 71 zákona č. 455/1991 Sb. není podání žádosti vázáno na místo trvalého pobytu nebo sídlo podnikatele), podnikat však může fyzická osoba nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Všeobecné a zvláštní podmínky

Hodlá-li fyzická nebo právnická osoba podnikat v oblasti silniční dopravy, nesmí u ní jakožto u podnikatele (případně jeho odpovědného zástupce) trvat žádná z překážek provozování živnosti stanovených v § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (například po určitou dobu nesmí podnikat osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo fyzická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, jež vedly ke zrušení živnostenského oprávnění, a další případy konkrétně uvedené v § 8 živnostenského zákona) a musí splnit všeobecné a zvláštní podmínky k provozování živnosti.

Od 1. 1. 2014 jsou pouze dvě všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzickými osobami, a to:

plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost.

Zvláštní podmínky pro provozování živnosti v oblasti silniční motorové dopravy jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1071/2009 a jsou jimi usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost a jsou doplněny zákonem o silniční dopravě, který stanoví, že koncesi „silniční motorová doprava” nemůže získat ten, kdo má oprávnění k podnikání velkými vozidly v některém jiném členském státě Evropské Unie (dále jen EU”). Velkými vozidly se rozumějí vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny a osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Dále koncesi nezíská fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt v České republice nebo trvalý či obdobný pobyt ve státě EU.

Koncese se vydává na základě podané žádosti, jež se podává osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zasláním kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu); dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Zájemce o podnikání předloží živnostenskému úřadu žádost o koncesovanou živnost vyplněnou předem, případně vyplněnou na místě, avšak vždy na jednotném formuláři, který lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, dále jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na adrese: http://www.mpo.cz/dokument77388.html

Fyzická osoba v žádosti uvádí zejména tyto údaje:

jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat;

státní občanství;

bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo);

rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení;

• provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení, titul nebo vědecká hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat);

• předmět podnikání, tj. „silniční motorová doprava”, a uvede požadovaný druh (například nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí);

sídlopřipomínáme, že i fyzická osoba má od 1. 1. 2014 také sídlo namísto původně používaného termínu „místo podnikání” (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo);

identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno;

• provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění.

Podnikatel uvede též údaje potřebné podle zákona o silniční dopravě, tj. uvede, zda je usazen v ČR.

Svou žádost fyzická osoba doloží:

prohlášením odpovědného zástupce (v silniční dopravě musí být ustanoven vždy), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před (kterýmkoliv) živnostenským úřadem, což doloží dokladem (odpovědný zástupce by měl mít k podnikateli v silniční dopravě buď přímou vazbu , čímž je chápáno být jeho zaměstnancem na základě smlouvy o pracovním poměru, statutárním orgánem apod. v souladu s nařízením (ES) č. 1071/2009, nebude-li odpovědný zástupce mít přímou vazbu, je možné mít odpovědného zástupce s  nepřímou vazbou , na základě jiných smluv, což je ale možné jen pro vozový park do 50 vozidels vyšším vozovým parkem proto musí mít podnikatel v silniční dopravě odpovědného zástupce jen s přímou vazbou na něj);

• dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce (takovým dokladem může být pouze osvědčení o odborné způsobilosti);

• dokladem prokazujícím usazení, tj. právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, a skutečnost, že po udělení koncese bude mít k dispozici alespoň jedno vozidlo;

• dokladem o zaplacení správního poplatku.

Správní poplatky činí pro toho, kdo do podnikání teprve vstupuje 1000 Kč za přijetí žádosti, pro ty, kteří již živnostníky jsou (byť v jiném oboru) činí správní poplatek 500 Kč. Je-li žádost

Nahrávám...
Nahrávám...