dnes je 29.6.2022

Input:

Pasivní zušlechťovací styk

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5.2 Pasivní zušlechťovací styk

Petr Škapa

Režim pasivního zušlechťovacího styku

Režim pasivního zušlechťovacího styku umožňuje, aby zboží Společenství bylo dočasně vyvezeno z celního území Společenství za účelem podrobení zušlechťovacím operacím a aby výrobky vzniklé z těchto operací byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla; možnost použití systému prosté výměny tím není dotčena.

Na dočasný vývoz zboží Společenství se vztahují vývozní clo, obchodněpolitická opatření a další formality spojené s výstupem zboží Společenství z celního území Společenství.

Dočasně vyváženým zbožím se rozumí zboží, které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku. Pojmy „zušlechťovací operace” a „zušlechtěný výrobek” (hlavní i vedlejší) jsou shodné s pojmy používanými v aktivním zušlechťovacím styku. Pojem výtěžnost v tomto režimu znamená množství nebo procentní podíl zušlechtěných výrobků získaných zušlechtěním určitého množství dočasně vyváženého zboží.

Do režimu pasivního zušlechťovacího styku nelze propustit zboží Společenství, jehož vývozem vzniká nárok na vrácení nebo prominutí dovozního cla nebo které bylo před vývozem propuštěno do volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla z důvodu jeho zvláštního užití, jestliže podmínky pro osvobození stále trvají, anebo jehož vývozem vzniká nárok na vývozní náhradu nebo na základě jehož vývozu mu je přiznávána jiná finanční výhoda v rámci společné zemědělské politiky.

Povolení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku

Povolení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku se udílí na žádost osoby, která nechává provádět zušlechťovací operace. Jiné osobě lze udělit povolení využít režimu pasivního zušlechťovacího styku u zboží, které má původ ve Společenství, jestliže zušlechťovací operace spočívá ve spojení tohoto zboží se zbožím vyrobeným nebo získaným mimo Společenství a dovezeným jako zušlechtěné výrobky za předpokladu, že uplatnění tohoto režimu napomáhá odbytu vyváženého zboží, aniž by byly nepříznivě dotčeny zásadní zájmy výrobců stejného nebo podobného zboží ve Společenství, jako jsou dovážené zušlechtěné výrobky.

Podává-li se žádost písemně, musí být podána na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 nařízení č. 2454/93. Písemná žádost může být nahrazena podáním celního prohlášení v písemné nebo elektronické podobě, spočívají-li zušlechťovací operace v opravách včetně systému prosté výměny bez předčasného dovozu, pro propuštění do volného oběhu po pasivním zušlechtění:

  • s použitím systému prosté výměny s předčasným dovozem;

  • s použitím systému prosté výměny bez předčasného dovozu, nezahrnuje-li povolení použití tohoto systému a povolí-li celní úřad jeho změnu;

  • pokud se zušlechtění týká zboží neobchodní povahy.

Povolení může být uděleno pouze osobám usazeným ve Společenství, lze-li zjistit, že zušlechtěné výrobky jsou výsledkem užití dočasně vyvezeného zboží a nehrozí-li, že povolení k využití režimu pasivního zušlechťovacího styku vážně poškodí zásadní zájmy zpracovatelů ve Společenství (hospodářské podmínky).

Neexistují-li ukazatele svědčící o opaku, zásadní zájmy zpracovatelů Společenství nejsou považovány za vážně ohrožené. Při přezkoumávání hospodářských podmínek musí toto přezkoumání stanovit, zda zušlechtění mimo Společenství nemůže vážně poškodit zájmy zpracovatelů ve Společenství nebo zda je zušlechtění ve Společenství z hospodářského hlediska nemožné nebo neuskutečnitelné z technických důvodů nebo kvůli smluvním závazkům.

V povolení uvede celní úřad prostředky a způsoby, kterými je možno stanovit, zda jsou zušlechtěné výrobky výsledkem zpracování dočasně vyvezeného zboží, nebo kterými lze ověřit splnění podmínek systému prosté výměny. Tyto prostředky a způsoby mohou zahrnovat použití informačního dokumentu.

Neumožňuje-li povaha zušlechťovacích operací stanovit, zda jsou zušlechtěné výrobky výsledkem zpracování dočasně vyvezeného zboží, může být přesto v řádně odůvodněných případech povolení uděleno za předpokladu, že žadatel může zaručit, že zboží použité v zušlechťovacích operacích má stejný osmimístný kód kombinované nomenklatury, stejnou obchodní jakost a stejné technické vlastnosti jako zboží dočasně vyvezené. V povolení celní úřad upřesní podmínky použití režimu.

Je-li žádost o povolení režimu podána z důvodů opravy, musí být dočasně vyvezené zboží opravitelné; režim nelze použít na zlepšení technického výkonu zboží.

Celní úřad může povolení udělit buď tak, že vydá rozhodnutí na tiskopise uvedeném v příloze č. 67 k nařízení (ES) č. 2454/93, nebo, je-li namísto písemné žádosti možno podat přímo písemné celní prohlášení, přijetím celního prohlášení.

Povolení nabývá účinnosti k datu svého vydání nebo k pozdějšímu datu uvedenému v povolení.

Platnost uděleného povolení nesmí překročit tři roky od data nabytí účinnosti povolení. Celní úřad může udělit povolení i se zpětnou platností; v tomto případě nabývá povolení se zpětnou platností účinnosti nejdříve k datu podání žádosti. Ve výjimečných případech, za podmínek stanovených celními předpisy Společenství, může zpětný účinek zahrnovat delší období, nesmí však překročit jeden rok před datem podání žádosti.

Může-li být písemná žádost nahrazena podáním celního prohlášení, může celní úřad požadovat, aby deklarant přiložil dokument obsahující zejména informace, které nejsou uvedeny v písemném celním prohlášení, např. druh zpracování nebo použití zboží, technický popis zboží a zušlechtěných výrobků a prostředky pro jejich ztotožnění, předpokládaná výtěžnost nebo způsob jejího stanovení, předpokládaná lhůta vyřízení režimu, místo zušlechtění.

Povolení stanoví lhůtu pro vyřízení režimu. Pokud to vyžadují zvláštní okolnosti, může být tato lhůta prodloužena i po uplynutí původní lhůty.

Provádění režimu

Celní prohlášení na propuštění dočasně vyváženého zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku se podává v souladu s ustanoveními pro vývoz.

Celní úřad stanoví lhůtu, ve které musí být zušlechtěné výrobky dovezeny zpět na celní území Společenství. Na náležitě odůvodněnou žádost držitele povolení může celní úřad lhůtu prodloužit.

Celní úřad stanoví buď výtěžnost operace, nebo případně způsob, jak ji určit. Přitom se použijí ustanovení celních předpisů o stanovení výtěžnosti v režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla přizná celní úřad pouze tehdy, jsou-li zušlechtěné výrobky uvedeny v celním prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu jménem nebo na účet držitele povolení nebo jiné osoby usazené ve Společenství, souhlasí-li s tím držitel povolení a jsou-li splněny podmínky pro toto povolení.

Úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla celní úřad nepřizná tehdy, není-li splněna

Nahrávám...
Nahrávám...