dnes je 1.10.2023

Input:

Odpadové hospodářství

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.6 Odpadové hospodářství

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Definice odpadového hospodářství

Soubor činností, které vedou ke snižování množství odpadů, a pro již vzniklé odpady jde opět o soubor činností, které vedou k jejich materiálovému případně energetickému využití před prostým odstraněním odpadů. (Producent se snaží, aby odpad nevznikal (změna technologie výroby), předcházení vzniku odpadu (změna technologie), omezení vzniku (zmenšení, využití odpadu), nakládání s odpadem (shromáždění, přeprava, skladování, úprava, využití, odstranění - skládka, tepelné zpracování, kompostovaní))

Předcházení vzniku odpadů: je soubor opatření vylučujících vznik odpadů, lze jej dosáhnout například změnou technologie nebo upuštění od používaných výrobků, při jejichž výrobě nebo užití odpad vzniká.

Omezování vzniku odpadů: soubor opatření zaměřených na snižování množství odpadu ve výrobě nebo spotřebě. Příkladem je máloodpadová technologie popřípadě její mezní případ – bezodpadová technologie. Patří sem i systém minimalizace odpadu.

Nakládání s odpady: je v obecném pojetí jakákoliv manipulace s odpady po jeho vzniku, bez ohledu na způsob a čas (sběr, výkup, třídění, přeprava, úprava aj.)

Definice odpadu - odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.)

Odpadové politika České republiky

Odpadové politika České republiky v oblasti komunálních odpadů prošla během posledních 20 let významnými změnami. Většina z nich byla pozitivních. Ve městech i obcích máme nádoby na tříděný sběr papíru, plastů, skla, roste sběr nápojových kartonů, kovů a textilu. V řadě měst se začal sbírat bioodpad. Zajištěn je zpětný odběr baterií a elektrospotřebičů. Díky opatřením ve výrobě, klesá množství nebezpečného odpadu. Ten co přesto vznikne, můžeme odnést na sběrný dvůr nebo odevzdat v době jeho mobilního sběru. Podstatně se zpřísnily požadavky na skládky a spalovny odpadů.

Nahrávám...
Nahrávám...