dnes je 6.12.2022

Input:

Odchylky - přepravy, na které se dohoda ADR částečně či úplně nevztahuje

3.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.12
Odchylky - přepravy, na které se dohoda ADR částečně či úplně nevztahuje

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Úplné vynětí z platnosti

Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy

Ustanovení Dohody ADR se nevztahují např. na:

a) přepravu nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití nebo pro jejich aktivity ve volném čase nebo pro sportovní činnost, pokud byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních přepravních podmínek. Při přepravě hořlavých kapalin nesmí objem nádoby překročit 60 litrů a celkové množství na vozidlo 240 litrů. Nebezpečné věci ve velkých nádobách IBC, velkých obalech nebo cisternách se nepovažují za věci balené pro maloobchodní prodej;

b) přepravu prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti, jako je zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb nebo zpětné jízdy z nich nebo přepravy související s měřičskými, opravářskými a údržbářskými pracemi, v množstvích nejvýše 450 litrů v jednom obalu a nepřekračujících nejvyšší celková množství uvedená v 1.1.3.6 ADR. Musejí být učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy. Tato vynětí se nevztahují na třídu 7. Přepravy prováděné takovými podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci však nespadají do rozsahu tohoto vynětí;

a další výjimky.

Vynětí z platnosti pro určité nebezpečné věci

Vynětí z platnosti pro přepravu plynů

Ustanovení Dohody ADR se nevztahují např. na přepravu:

  • plynů obsažených v nádržích vozidel provádějících přepravu, které jsou určeny pro jejich pohon nebo provoz jejich zvláštních zařízení, přičemž nejsou překročeny limity pro pohonné látky;

  • plynů obsažených v zařízení používaném pro provoz vozidel (např. v hasicích přístrojích), včetně náhradních dílů (např. nahuštěných pneumatik). Toto vynětí z platnosti se vztahuje rovněž na nahuštěné pneumatiky přepravované jako náklad;

  • plynů obsažených ve zvláštním zařízení vozidel a nezbytných pro provoz těchto zvláštních zařízení během přepravy (chladicí systémy, nádrže pro ryby, ohřívače atd.), jakož i v náhradních nádobách pro taková zařízení nebo prázdných nevyčištěných výměnných nádobách, přepravovaných v téže dopravní jednotce; celková kapacita palivových nádrží nebo lahví na dopravní jednotku, včetně těch, které jsou dovoleny podle 1.1.3.3 (a) (přeprava soukromými osobami), nesmí překročit množství energie (MJ) nebo hmotnost (kg) odpovídající ekvivalentu energie 54 000 MJ;

  • plynů obsažených v potravinách a nápojích (kromě UN 1950), včetně sycených nápojů,

  • plynů obsažených v míčích určených pro použití ve sportech,

  • plynů obsažených v osvětlovacích žárovkách, pokud jsou zabaleny tak, že účinky rozletu při jakémkoli prasknutí žárovky budou omezeny na vnitřek kusu.

Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných hmot

Ustanovení Dohody ADR se nevztahují např. na přepravu:

  • pohonné látky v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu, které jsou určeny pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení.

Celkový vnitřní objem pevných palivových nádrží nesmí překročit 1500 litrů na jednu dopravní jednotku a vnitřní objem palivové nádrže připevněné na přípojné vozidlo nesmí překročit 500 litrů. V přenosných nádobách na pohonné hmoty smí být přepravováno nejvýše 60 litrů pohonných hmot.

Vynětí z platnosti na základě zvláštních ustanovení ve sloupci 6 tabulky A v kapitole 3.2 ADR

U některých nebezpečných látek nebo předmětů je přímo ve sloupci 6 v tabulce A v kapitole 3.2 ADR, kde je uveden seznam nebezpečných věcí, vyznačeno příslušným číselným kódem vyjmutí nebezpečných věcí při určité úpravě, koncentraci apod. z povinnosti dodržet požadavky Dohody ADR.

Příklad:

UN číslo Pojmenování a popis Třída Klasifi-
kační kód
Obalová
skupina
Bezpeč-
nostní značky
Zvláštní ustanovení Omezená a vyňatá množství
  3.1.2  2.2   2.2  2.1.1.3  5.2.2  3.3  3.4.6  3.5.1.2 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5)  (6)  (7a)  (7b) 
2794  AKUMULÁTORY (BATERIE), NAPLNĚNÉ
KYSELÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM 
C11    295
598 
1 L  E0 
3065  NÁPOJE ALKOHOLICKÉ  F1  III  144
145
247 
5 L  E1 
3257  LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N.  M9  III  274
643
668
E0 

Vysvětlení:

144  Vodný roztok s nejvýše 24 % obj. alkoholu nepodléhá předpisům ADR.

145   Alkoholické nápoje obalové skupiny III nepodléhají předpisům ADR, jestliže jsou přepravovány v nádobách o vnitřním objemu nejvýše 250 litrů.

598 Následující předměty nepodléhají předpisům ADR:

a) nové akumulátory, jestliže:

  • jsou zajištěny proti posunu, pádu a poškození,

  • jsou opatřeny zařízením na přenášení, ledaže by byly stohovány např. na paletách,

  • nevykazují na vnější straně nebezpečné stopy louhů

Nahrávám...
Nahrávám...