dnes je 6.12.2022

Input:

Novela zákona o pozemních komunikacích umožňující odtažení vozidla, u něhož skončila platnost technické prohlídky

12.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Novela zákona o pozemních komunikacích umožňující odtažení vozidla, u něhož skončila platnost technické prohlídky

Mgr. Karel Kovář

Dne 30. 4. 2020 nabyla účinnosti další novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen: "zákon o pozemních komunikacích"), která by měla vyřešit problém s dlouhodobě odstavenými vozidly ve špatném technickém stavu. Podle současné právní úpravy ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích dává možnost vlastníkovi pozemní komunikace odstranit vrak z pozemní komunikace. Pro orientaci v problematice se podívejme, co se skrývá pod pojmem pozemní komunikace.

Pozemní komunikací se rozumí dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupná účelová komunikace, a pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce. Veřejné parkoviště je definováno jako stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

Na pozemních komunikacích jsou odstavována a zpravidla po dlouhou dobu ponechávána vozidla ve špatném technickém stavu, která ne vždy definici vraku naplňují. Zákon sice zakazuje provozovat vozidlo, které jeho provozovatel nepodrobil ve stanovené lhůtě pravidelné technické prohlídce nebo jež se na základě výsledku technické prohlídky stalo nezpůsobilé k dalšímu provozu na pozemních komunikacích, ale není zakázáno takové vozidlo na pozemní komunikaci odstavit. Tento stav vede k tomu, že provozovatel vozidla s neplatnou technickou prohlídkou splní literu zákona, vozidlo neprovozuje, ale ponechá jej odstavené na pozemní komunikaci (veřejně přístupném parkovišti), přičemž není limitován žádnou lhůtou k jeho odstranění.

Tomuto nešvaru má zabránit nové ustanovení zákona o pozemních komunikacích, výslovně zakazující odstavovat na pozemních komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmějí být provozována z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky (§ 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou, případně technickou prohlídkou provedenou v rámci technické silniční kontroly. Při zjištění takového stavu má vlastník pozemní komunikace legitimní nástroj v podobě nového ustanovení § 19d zákona č. 13/1997 Sb. (příloha č. 1) umožňující odstranění vozidla.

Pro názornost můžeme uvést modelovou situaci odstaveného vozidla na pozemní komunikaci, u něhož uplynulo 6 měsíců od doby skončení platnosti pravidelné technické prohlídky nebo které provozovatel podrobil

Nahrávám...
Nahrávám...