dnes je 28.1.2023

Input:

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních kontrolách

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4
Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních kontrolách

redakce DLprofi.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 330/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "návrh vyhlášky").

Cílem vyhlášky je v prvé řadě provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají ze dvou směrnic vydaných Evropskou komisí, a to:

  • směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne 29. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu (dále jen "směrnice 2021/1716"), a

  • směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne 9. července 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice (dále jen "směrnice 2021/1717").

Směrnice 2021/1716 mění bod 6 přílohy IV směrnice 2014/47/EU upravující vzor protokolu o podrobnější silniční technické kontrole, a to tak, že se kategorie vozidel označená "T" nahrazuje aktuálnější a podrobnější kategorizací vozidel. Jelikož toto nové členění již nekoresponduje se členěním v dokladu o provedené technické silniční kontrole uvedeném v příloze č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb., který výše uvedený vzor do českého právního řádu transponuje, bylo zapotřebí předmětný doklad v souladu se směrnicí 2021/1716 upravit.

Směrnice 2021/1717 mění mimo jiné bod 3 přílohy I směrnice 2014/45/EU, a to tak, že nově zavádí nový kontrolní bod, který se týká technických prohlídek systému eCall. Kontrola tohoto systému je zahrnuta do přílohy č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., představující transpoziční opatření k příloze I směrnice 2014/45/EU, a to jako bod 7.13 z hlediska stávající systematiky upravující seznam kontrolních úkonů pro kontrolu technického stavu vozidel.

Nad rámec této směrnice se ve vyhlášce č. 211/2018 Sb. upravují požadavky na vybavení neveřejných stanic technických kontrol, neboť bylo potřeba zmírnit požadavky na vybavení těchto stanic v souvislosti s měřením emisí vozidel, jelikož tyto stanice prakticky neprovádějí technické prohlídky vozidel s plynným pohonem motoru. A stejná situace nastala v případě provozu traktorů, které se podrobují technickým prohlídkám ve stanicích technických kontrol s oprávněním provádět technické prohlídky pouze pro traktory a jejich přípojná vozidla.

Konečně i nad rámec výše uvedených změn je novela vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu přijetí změn v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Bylo nutné doplnit předmětnou vyhlášku o další účel využití vozidla, a to pro případy, kdy vozidlo bude provozováno v silniční dopravě pro cizí potřeby. Tím dojde k realizaci snížení administrativní zátěže podnikatelů v silniční dopravě v návaznosti na přijetí novely zákona o silniční dopravě.

Pro naplnění výše popsaných změn byla zpracována vyhláška, která novelizuje všechny tři zmiňované prováděcí právní předpisy.

Změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., se mění takto:

§ 16 Požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení k provádění technických prohlídek

Změna umožní zmírnění požadavků souvisejících s povinností dovybavit stávající stanice technické kontroly, které provádějí technické prohlídky zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T, C, OT, R, S a Z (dále jen "STK pro traktory"). Tyto kategorie zvláštních vozidel nejsou zpravidla provozována s pohonem na plynná paliva, a proto je zcela zbytečné požadovat dovybavení, které nebude prakticky využitelné. Přesto, že pokud by bylo potřeba provést technickou prohlídku traktoru, který bude vybaven pohonem na plynné palivo, tak lze tuto prohlídku absolvovat v jakékoliv "veřejné" stanici technické kontroly, která má odpovídající oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo měření emisí na pohon s plynným palivem (například v souvislosti s dovybavením stanic technické kontroly bude každá provozovna stanice technické kontroly pro užitková vozidla je vybavena i na měření s pohonem na plynná paliva).

Změna v odst. 6 přináší zmírnění požadavků na vybavení stanoviště měření emisí u stanic technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie

Nahrávám...
Nahrávám...