dnes je 30.5.2023

Input:

Sjednávání smluvních podmínek s objednavateli přeprav

20.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.12
Sjednávání smluvních podmínek s objednavateli přeprav

Mgr. Tomáš Roubal

Cílem tohoto stručného "manuálu" je co nejjednodušší formou dopravce upozornit:

  1. na základní právní pozici a zákonná práva dopravce při sjednávání smluvních podmínek přepravy s objednavatelem přepravy;
  2. na často se vyskytující požadavky v objednávkách přeprav (přepravních smlouvách), které v praxi – v případě jejich akceptace a následného nedodržení ze strany dopravce – představují (při vzniku škody na přepravované zásilce) značná právní rizika vedoucí k nežádoucím finančním nákladům dopravce – tj. k náhradové povinnosti dopravce (často k plné náhradové povinnosti dopravce neomezené limitem čl. 23. odst. 3 Úmluvy CMR) a k smluvním pokutám důvodně uplatňovaným vůči dopravci.

Ad A)

Přijetí objednávky přepravy dopravcem

Přijetí objednávky přepravy upravuje § 1740 NOZ (nového občanského zákoníku) takto:

a) Dopravce, který obdrží písemnou nebo i jen ústní (telefonickou) objednávku přepravy, tuto objednávku přijme, projeví-li s ní včas souhlas, a to:

  • buď písemně – tj. tím, že mu svou akceptaci objednávky e-mailem (faxem, podpisem přepravní smlouvy) bez jakýchkoliv výhrad potvrdí;

  • nebo konkludentně, tj. tím, že jedná ve smyslu objednávky tak, že v termínu uvedeném v objednávce a přistaví na místo nakládky vozidlo k nakládce a převezme zásilku k provedení přepravy.

V obou těchto případech na sebe dopravce bere odpovědnost za řádné splnění všech závazků vyplývajících z jednotlivých ustanovení objednávky přepravy (požadavků objednavatele).

b) Pokud dopravce nechce či nemůže akceptovat některá z ustanovení objednávky přepravy (tj. některé z požadavků objednatele), je v jeho zájmu (resp. v zájmu minimalizace jeho podnikatelských rizik), aby objednavateli přepravy prokazatelně sdělil výhrady, omezení, dodatky či jiné změny, jež navrhuje a za kterých je připraven přepravu provést (např. e-mailem tak, že objednateli přepravy zašle jeho objednávku přepravy s vyškrtanými začerněnými ustanoveními, která nechce či nemůže přijmout apod.). Ve smyslu § 1740 odst. 2 NOZ jde o novou nabídku – což znamená např. to, že pokud na ni objednavatel přepravy nezareaguje a pokud dopravce přistaví vozidlo k nakládce v čase a místě stanoveném původní objednávkou objednatele přepravy a zásilka mu (dopravci) bude předána k přepravě (naložena), vznikne mezi dopravcem a objednavatelem přepravy přepravní smlouva v rozsahu av  parametrech dopravcem pozměněné a jím objednavateli přepravy včas (tj. před zahájením nakládky) zaslané upravené objednávky přepravy.

Tento postup dopravce by nebyl oprávněný a právně účinný pouze tehdy, pokud by objednavatel přepravy ve své objednávce přepravy (či např. v rámcové dohodě o spolupráci) předem vyloučil možnost přijetí jeho objednávky s jakýmikoliv odchylkami (změnami) či dodatky. V takovém případě, jestliže by dopravce přistavil vozidlo k nakládce v čase a místě stanoveném původní objednávkou objednatele přepravy a zásilka mu byla předána k přepravě (naložena), vznikla mezi dopravcem a objednavatelem přepravy přepravní smlouva v rozsahu a v parametrech původní objednávky objednavatele přepravy.

Ad B)

Časté potenciálně (pro dopravce) rizikové požadavky uváděné objednavateli přeprav v objednávkách přeprav (přepravních smlouvách):

a) Požadavek objednavatele přepravy: "Neparkovat a neodstavovat vozidlo na nehlídaných parkovištích."

Rizika dopravce při akceptování a následném nedodržení požadavku:

Při nedodržení požadavku – z jakýchkoliv důvodů – se dopravce při částečné či úplné ztrátě (krádeži) zásilky v průběhu přepravy vystavuje značnému riziku, že objednavatel přepravy (nebo jeho pojistitel) bude soudní žalobou poukazovat na jeho hrubou nedbalost ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR a že soud rozhodne o jeho náhradové povinnosti bez jejího limitu podle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR, tj. až do plné výše vzniklých škod.

Toto riziko pro dopravce hrozí nejčastěji u přeprav zásilek vysokých faktických hodnot (např. elektroniky), u nichž však nebyl stranami přepravní smlouvy řádně sjednán a realizován postup podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR.

V těchto případech – pokud dopravce není pojištěn i na čl. 29 Úmluvy CMR (což je výjimečné) – je také pravděpodobným rizikem, že od něj dá jeho odpovědnostní pojišťovna "ruce pryč" a neposkytne náhradové plnění.

Stručný komentář:

Jde o náročný požadavek objednavatele přepravy – vzhledem k nedostatku parkovišť se statutem hlídaného parkoviště a vzhledem k tomu, že řidič je povinen dodržovat podle nařízení (ES) č. 561/2006 nebo dohody AETR bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku. Tento požadavek předpokládá – má-li být zajištěno parkování a odstavování vozidla jen na hlídaných parkovištích –, aby dopravce pečlivě plánoval trasu a časový rozvrh provedení přepravy. To bývá často značně obtížné, např. tehdy, pokud dopravce obdrží objednávku obsahující tento požadavek těsně před termínem nakládky či pokud na konkrétní trase přepravy nejsou v její blízkosti hlídaná parkoviště či jsou plně obsazena nebo v případech nepředvídatelných situací dopravního provozu, jejichž důsledkem je jeho zpomalení a nemožnost dojetí řidiče na hlídané parkoviště.

b) Požadavek objednavatele přepravy: "zákaz použití dalšího dopravce" nebo "možnost použití dalšího dopravce jen na základě předchozího písemného souhlasu objednavatele".

Rizika dopravce při akceptování a následném nedodržení požadavku:

Při nedodržení požadavku – tj. pokud dopravce přes zákaz či výše uvedenou výhradu objednavatele přepravy tuto přepravu tzv. "přeprodá" dalšímu dopravci a dojde-li v průběhu přepravy ke škodní události (úplné či částečné ztrátě zásilky, apod.) – může objednavatel přepravy důvodně soudní žalobou poukazovat na hrubě nedbalé jednání dopravce ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR. Dopravci pak hrozí vysoké riziko toho, že soud rozhodne o jeho náhradové povinnosti bez jejího limitu podle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR, tj. až do plné výše vzniklých škod.

V těchto případech – pokud dopravce není pojištěn i na čl. 29 Úmluvy CMR (což je výjimečné) – je také pravděpodobným rizikem, že jeho odpovědnostní pojišťovna dá od něj "ruce pryč" a neposkytne náhradové plnění. Kromě důvodu soudem shledané hrubé nedbalosti dopravce podle čl. 29 Úmluvy CMR je mnohdy prostým důvodem neposkytnutí žádného pojistného plnění to, že pojistná smlouva dopravce nezajišťuje pojištění jeho odpovědnosti v případech jeho použití poddopravce.

Stručný komentář:

Jde o standardní, férový a oprávněný bezpečnostní požadavek objednavatele přepravy, který chce mít jistotu, že dopravce, s nímž uzavřel přepravní smlouvu, předmětnou přepravu také sám provede.
Pro zodpovědného dopravce – který je schopen s vědomím omezených vlastních přepravních kapacit odpovědně reagovat na požadavky svých klientů (objednavatelů přeprav) a jenž si je vědom výše uvedených rizik při nedodržení požadavku objednavatele (a např. také rizik spojených s falešnými poddopravci) – jde o požadavek z pohledu práva (a z pohledu soudu) snadno realizovatelný.

c) Požadavek objednavatele přepravy: "pojištění přepravované zásilky je kryto dopravcem".

Rizika dopravce při akceptování a následném nedodržení požadavku:

Při nedodržení požadavku dopravcem – v situaci, kdy byla přepravována zásilka vysoké faktické hodnoty převyšující limit odpovědnosti dopravce podle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR a dopravce nezajistil požadované zbožové

Nahrávám...
Nahrávám...