dnes je 2.3.2024

Input:

Školení řidičů - referentů: Praktická příručka

4.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Školení řidičů – referentů: Praktická příručka

Mgr. Karel Kovář

Úvod

Řidiči tzv. referentských vozidel, řídící vozidla kategorie:

 • L – motocykly, včetně čtyřkolek,

 • M1 – motorová vozidla určena především pro přepravu osob s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa řidiče,

 • N1 – vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 t, vozidla,

 • T,C – traktory kolové nebo pásové,

 • SS – pracovní stroje samojízdné,

používané pro výkon povolání, zaměstnání nebo podnikání by měli každoročně absolvovat školení zaměřené prioritně na zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podle zákoníku práce toto školení organizuje zaměstnavatel, který jej zajistí sám z vlastních zdrojů a prostředků, případně může tímto školením pověřit nějakou organizaci zabývající se školením řidičů.

Pravidelné lékařské prohlídky

Příslušné ustanovení: § 87 zákona č. 361/2000 Sb.

Řidiči motorových vozidel, kteří:

 • řídí vozidlo v pracovně právním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

 • řídí vozidlo při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností, používají zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

 • využívají vozidlo k samostatné výdělečné činnosti,

 • řídí vozidlo jako učitelé pro výcvik řidičů v řízení motorových vozidel,

 • jsou držiteli řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T,

se musejí podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám jednou za dva roky, pokud řidič dosáhne věku 50 let, je povinen absolvovat lékařskou prohlídku každoročně. Interval lékařských prohlídek se stanovuje od poslední provedené lékařské prohlídky.

Držitel řidičského oprávnění, který nepoužívá vozidlo k výdělečné činnosti, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce v 65 letech, následně v 68 letech a po dovršení věku 68 let každé 2 roky, přičemž lékařskou prohlídku může absolvovat nejdříve 6 měsíců před dovršením stanoveného věku. Lékařský posudek musí být zpracován na formuláři vydaném ministerstvem zdravotnictví, nelze mít u sebe jeho kopii, ani jej rozměrově nijak upravovat.

Pokud řidič i v tomto věku řídí motorové vozidlo, které je druhem sjednané práce v pracovní smlouvě nebo jej používá k výdělečné činnosti, může uvedený posudek nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

Zdravotní posudek musí být vystaven lékařem v ČR.

Dopravně psychologické vyšetření

Příslušné ustanovení: § 87a zákona č. 361/2000 Sb.

Nutno dodat, že po tomto vyšetření volali dopravní psychologové od 70. let minulého století, protože zdravotní prohlídky řidičů se považovaly za nedostatečné pro bezpečnost silničního provozu. Účelem dopravně-psychologického vyšetření je diagnostikovat osoby s poruchami osobnosti a s nedostatečnými schopnostmi pro výkon profese.

Vyšetření se vztahuje na držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E, a C1+E, který řídí vozidlo s hmotnostní převyšující 7.500 kg a na držitele řidičských oprávnění D a D+E a podskupin, D1+E.

Vyšetření je řidič se povinen podrobit před zahájením výkonu činnosti a dále nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let věku a dále pak každých 5 let.

Vyšetření se nevztahuje na řidiče provádějící přepravu soukromé povahy, není-li prováděna za úplatu

Náklady na dopravně-psychologické vyšetření u osob v pracovně-právním vztahu hradí zaměstnavatel.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se dále podrobovat:

Osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

 • Dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů.

 • Soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího zákazu řízení motorových vozidel.

 • Správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívajícího zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců.

 • Podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Z ustanovení § 87b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. vyplývá povinnost pro psychologa, který provedl dopravně psychologické vyšetření, zpracovat písemný posudek o posuzované osobě, z jehož závěru musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba z hlediska svých psychických schopností způsobilá, způsobilá s podmínkou nebo nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku musí být zasílán do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště posuzované osoby a u osob, které jsou v pracovněprávním vztahu i zaměstnavateli.

Je-li posuzovaná osoba podle vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, lze takovýto posudek nahradit novým posudkem o výsledku dopravně psychologického vyšetření nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne jeho vydání. Z toho je zřejmé, že každý neúspěšný účastník dopravně psychologického vyšetření má možnost po uplynutí 3 měsíců vyšetření opakovat, kdy počet opakování není limitován.

Přestupky

Kdo řídí vozidlo k jeho řízení je vyžadována profesní způsobilost podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, dopouští se přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 e) zákona č. 361/2000 Sb. (bod 3), za který se ukládá ve správním řízení sankce 5000-10 000 Kč + zákaz činnosti na 6-12 měsíců + 3 body.

Kdo řídí vozidlo bez platného posudku o zdravotní způsobilosti, dopouští se přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb. (bod 4), za který se ukládá ve správním řízení sankce 5000-10 000 Kč + zákaz činnosti na 6-12 měsíců.

Nepodrobí se dopravně psychologickému vyšetření řidič, na něhož se vztahuje povinnost dopravně psychologického vyšetření (řidič NA nad 7,5t + BUS) dopouští se přestupku podle ustanovení § 125c odst. 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., za který se ukládá ve správním řízení sankce 2500–5000 Kč.

Řidičský průkaz:

 • je veřejná listina, která osvědčuje ŘO držitele a jeho rozsah,

 • nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava,

 • nesmí mít nikdo více než jeden platný řidičský průkaz.

Platnost řidičských průkazů

Řidičské průkazy se od 19. ledna 2013 vydávají pro:

 • Skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, B+E a T s platností na 10 let

(členské státy mohou zvolit platnost až 15 let)

 • Skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E s platností na 5 let

(ve všech členských státech Evropské unie)

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu se předkládá doklad totožnosti (občanský průkaz) a je-li žadatel držitelem řidičského průkazu i řidičský průkaz.

Výměna řidičského průkazu před uplynutím jeho platnosti (lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 kalendářních dní) se provádí bezplatně. Při podání nové žádosti po uplynutí platnosti řidičského průkazu, je jeho vydání zpoplatněno. Žádost o vydání řidičského průkazu je rovněž zpoplatněna, má-li být vyřízena ve zkrácené lhůtě (5 pracovních dnů). Držitel řidičského průkazu je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na obci s rozšířenou působností, kde byla žádost podána. Držitel řidičského průkazu povinen odevzdat řidičský průkaz, jehož platnost skončila.

Řidičský průkaz je neplatný:

 • Uplynutím doby jeho platnosti.

 • Pokud údaje uvedené v ŘP neodpovídají skutečnosti. (Změny údajů, které jsou zaznamenány v řidičském průkazu, je jeho držitel povinen provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.)

 • Je-li poškozený tak, že záznamy v něm provedené jsou nečitelné. (Řidičský průkaz je veřejná listina.)

 • Byla-li ohlášena jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení.

Působnost ministerstev, krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a Policie ČR

Příslušné ustanovení: § 124 zákona č. 361/2000 Sb.

Kterákoli obec s rozšířenou působností (ORP) je příslušná k:

a) vedení řízení o:

 • udělení nebo rozšíření ŘO,

 • vydání ŘP nebo MŘP,

 • vydání karty řidiče (KŘ),

 • výměně ŘP členského státu nebo ŘP vydaného cizím státem.

b) k přijetí:

 • vzdání se ŘO,

 • oznámení změny údajů v ŘP nebo MŘP,

 • vrácení nebo odevzdaní karty řidiče (KŘ),

 • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo MŘP a

 • k dalším souvisejícím úkonům.

c) poskytnutí údajů:

 • z registru řidičů nebo k vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.

Působnost obce s rozšířenou působností podle místa bydliště:

 • Podmínění omezení ŘO v rámci zdravotní a odborné způsobilosti.

 • Odebrání (pozastavení) řidičského oprávnění.

 • Přezkoumání zdravotní způsobilosti.

 • Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.

 • Vrácení řidičského průkazu – oprávnění.

 • Vydání ŘP v případě

Nahrávám...
Nahrávám...