dnes je 4.10.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

7.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Návrh novely vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy předložilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "návrh vyhlášky"), kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Cílem je primárně provést novelu zákona, zejména v oblasti provádění technických prohlídek historických vozidel, technických požadavků na vybavení stanic technické kontroly, organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků v rámci digitalizace státní správy. Jedná se zejména o zapracování schválených pozměňovacích návrhů k novele zákona, které v plném rozsahu stanovují práva a povinnosti pro dotčené subjekty a dále zmocňují ministerstvo k vydání prováděcích právních předpisů k jejich provedení. Návrh vyhlášky pak stanovuje způsob provedení přijatých změn zákona.

Nad rámec novely zákona dochází k úpravám souvisejících s technickými požadavky na přístroje a lhůty pro ověření kalibrace, a vybavení stanic technických kontrol pro traktory, které provádějí technické prohlídky vozidel kategorií T a R překračující konstrukční rychlost 40 km/h a povolenou hmotnost 3500 kg.

V souvislosti s digitalizací státní správy dochází k úpravě organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků, s cílem umožnit přezkoušení kontrolních techniků elektronicky prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. V neposlední řadě dochází ke sjednocení lhůt platnosti osvědčení kontrolních techniků, emisních techniků, kontrolních techniků typu K a ADR.

Pro naplnění zmocnění daných zákonem byla zvolena forma novely vyhlášky. Prováděcím předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění je vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh ustanovení novely vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne .......... 2022,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb. (dále jen "zákon"), k provedení § 48 odst. 7, § 48a odst. 5, § 53 odst. 2, § 54 odst. 12, § 59b odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5, § 72 odst. 6, § 79 odst. 7 a § 79b odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb. a vyhlášky č. 330/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Technická prohlídka historického vozidla se provádí v plném rozsahu podle kontrolních úkonů uvedených v příloze č. 23.".

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

Vládní novela zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "novela zákona"), mimo jiné upravuje členění technických prohlídek, kdy nově podle účelu a rozsahu zavádí technickou prohlídku historického vozidla. Návrhem vyhlášky dochází k vymezení rozsahu a způsobu provádění technické prohlídky historického vozidla. S ohledem na zajištění kontroly technického stavu historického vozidla se provádí technická prohlídka v celém rozsahu (např. jako u pravidelné technické prohlídky) avšak s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku kontrolovaného historického vozidla. Zejména je nutné zohlednit skutečnosti spočívající v provedení konstrukce vozidel a jeho vybavení a to vzhledem k tomu, kdy bylo historické vozidlo uvedeno do provozu. V rámci stanovení požadavků na jednotlivé kontrolní úkony, respektive způsobu jejich provádění, se rozdělují vozidla do tří základních kategorií z hlediska jejich uvedení do provozu a to:

Kategorie 1 - od 01. 07. 1972 (novodobá historická vozidla)

Kategorie 2 - od 01. 07. 1953 do 30. 06. 1972 (poválečná historická vozidla)

Kategorie 3 - do 30. 06. 1953 (předválečná a válečná historická vozidla)

Vozidlo zařazené do 1. kategorie je kontrolováno standardními postupy jako dnešní silniční vozidla, kdy se však musí zohlednit případné technické požadavky na vybavení nebo dovybavení vozidla.

Vozidlo zařazené do 2. kategorie je kontrolováno standardními postupy, přičemž v případě že pro kontrolní úkon je třeba použití přístroje, které není vzhledem k technické vyspělosti kontrolovaného historického vozidla vhodné, provádí se kontrola pouze vizuálně.

Vozidlo zařazené do 3. kategorie je kontrolováno převážně vizuálně, neboť má zpravidla jednoduché konstrukční systémy, kdy cílem kontroly technického stavu je zjištění a ověření funkčnosti kontrolovaných prvků vozidla, avšak bez použití technického zařízení, které by mohlo způsobit poškození vozidla (např. v případě, že by toto vozidlo bylo kontrolováno pomocí válcové zkušebny brzd, mohlo by dojít k jeho poškození apod.).

2. V § 4 odst. 2 se text "§ 3 odst. 1, 3, 4 a 6" nahrazuje textem "§ 3 odst. 1, 3, 4, 5 a 7".

V souvislosti s doplněním členění technických prohlídek o novou technickou prohlídku historického vozidla, kdy je tato technická prohlídka prováděna v obdobném rozsahu jako pravidelná technická prohlídka, včetně kontrolních úkonů skupiny "0" je nutné doplnit do vyhlášky, že evidenční kontrola je součástí i této nově vzniklé technické prohlídky historického vozidla.

3. V § 5 odst. 2 se za slovo "uvedenými" vkládají slova "v registru silničních vozidel a".

Vzhledem k tomu, že novela zákona, vymezuje nově způsob provádění evidenční kontroly, kdy kontrola se provádí tak, že se hodnotí soulad skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v registru silničních vozidel (dříve v technickém průkaze) a osvědčení o registraci silničního vozidla, je nutné tuto změnu zapracovat i do způsobu kontroly shody údajů v § 5 odst. 2 vyhlášky. Je nutné doplnit, že kontrola bude prováděna nejenom podle dokladů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky, ale i s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.

4. § 7 včetně nadpisu zní

"§ 7

Způsob vyznačování provedení technických prohlídek

Výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické kontroly záznamem do informačního systému technických prohlídek a do protokolu o technické prohlídce po provedení:

a) pravidelné technické prohlídky,

b) opakované technické prohlídky následující po pravidelné technické prohlídce, nebo

c) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru, jsou-li výsledky odlišné od provedení bezprostředně předcházející prohlídky podle písmen a) a b).".

Novela zákona nově zrušila stávající podobu technického průkazu, kam se zapisoval výsledek hodnocení a doba platnosti technické způsobilosti vozidla po provedení technické prohlídky. Nově výsledek hodnocení a platnost technické způsobilosti vozidla vyznačí stanice technické kontroly záznamem do Informačního systému technických prohlídek, kdy zůstává výčet technických prohlídek, u kterých se vyznačuje technická způsobilost. Vedle toho musí být vydáváno podle článku 10 směrnice 2014/45/EU osvědčení o technické způsobilosti, které se stává součástí protokolu o technické prohlídce (pravidelné, opakované a případně opakované v rámci SOD).

5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§7a

Způsob vyznačení provedení technické prohlídky historického vozidla

(1) Výsledek hodnocení technické způsobilosti historického vozidla vyznačuje stanice technické kontroly ručním zápisem do průkazu historického vozidla.

(2) Výsledek se zapisuje v části Informace o platném testování vozidla v rozsahu:

a) datum platnosti technické prohlídky historického vozidla,

b) číslo protokolu,

c) výsledek technické prohlídky a

d) otisk razítka stanice technické kontroly.".

Nově je upraven způsob vyznačení výsledku a hodnocení technické způsobilosti historického vozidla. Historické vozidlo, které je vedeno v registru historických vozidel, má vydán průkaz historického vozidla, kam bude stanice technické kontroly zaznamenávat výsledek technické prohlídky historického vozidla, kdy je upraven postup, jak se zaznamená výsledek do průkazu historického vozidla.

6. Na konci § 10 se doplňuje věta "Záznamník závad je vyplňován elektronicky nebo písemně.".

V souvislosti se zaváděním elektronizace a zjednodušení vedení záznamníku závad se zavádí možnost způsobu vedení záznamníku závad i elektronicky. V důsledku zrušení technického průkazu od 1. 1. 2024, je nutné záznamník závad doplnit o technické údaje nezbytné pro provádění technických kontrol, které jsou k vozidlu vedeny v registru silničních vozidel.

7. V nadpisu § 11, § 12 a 13 se text "(K § 48a odst. 4 zákona)" nahrazují textem "(K § 48a odst. 5 zákona)".

Změny číselného označení pod nadpisem ustanovení, které je nutné zapracovat v souvislosti s přečíslováním odstavců zmocňovacích ustanovení k provedení bližších podrobností novely zákona.

8. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slovem "provedena" slovo "a" zrušuje a za slova "průběhu technické prohlídky" se vkládají slova "a o výsledku hodnocení technické způsobilosti".

9. V § 12 odst. 2 se za slova "přepravě nebezpečných věcí“)" vkládají slova "nebo číslo kontrolního technika určeného k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "kontrolní technik typu K")".

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 341/2014 Sb., byla celá oblast upravující zkušební stanice, kontrolní techniky k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "kontrolní technik typu K"), vydávání profesního osvědčení kontrolního technika typu K, organizování zkoušek a přezkoušení, včetně učebních osnov a poplatků za zkoušky a přezkoušení zapracována do vyhlášky č. 211/2018 Sb. Pro vymezení druhů zkušebních stanic byly zohledněny standardy, které vycházejí ze stanic technických kontrol, neboť oprávnění zkušební stanice lze vydat pouze držiteli oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Oblast získávání odborné způsobilosti kontrolních techniků typu K je nastavena obdobně jako oblast kontrolních techniků. V praxi je tento systém již několik let realizován. V souvislosti s vydáváním profesních osvědčení kontrolních techniků typu K je spojeno i vydávání razítka, které je kontrolnímu technikovi typu K vydáváno a jehož otiskem opatřuje kontrolní technik typu K jím vydávané protokoly.

S ohledem na předchozí právní úpravu, byl převzat z vyhlášky č. 341/2014 Sb. vzor profesního osvědčení kontrolního technika typu K, který byl upraven.

10. § 13a se včetně nadpisu zrušuje.

Vypouští se ustanovení, upravující rozsah údajů nezbytných k provádění technických prohlídek, způsobu a formy jejich předávání na ministerstvo, neboť došlo ke zrušení zmocňovacího ustanovení v novele zákona a současně je tato oblast upravena přímo zákonem.

11. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova "nebo siloměrem" zrušují.

12. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova "nebo siloměrem" zrušují.

V souvislosti s rušením přístroje "siloměr", včetně možnosti vybavení stanice technické kontroly tímto přístrojem, kdy se ukázalo, že jeho použití s ohledem na současné technické možnosti provádění technických prohlídek u traktorů není realizovatelné, je navrženo zrušení tohoto přístroje. Do současné doby se nepodařilo stanovit technické požadavky na takovýto přístroj a rovněž nebyla nalezena vhodná metoda kontroly tímto přístrojem a proto je vhodné tento typ přístroje vyřadit bez náhrady. Žádná ze stávajících STK není tímto přístrojem vybavena.

13. V § 16 odst. 3 se písm. f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

14. V § 16 odst. 3 písmeno h) zní:

"h) přístroji a zařízeními podle odstavce 1 písm. b), e), f), g), h) a l) a odstavce 2 písm. e), v případě provádění technických prohlídek zvláštních vozidel kategorie T nebo R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 a celkovou hmotností převyšující 3500 kg.".

15. V § 17 odst. 3 se vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) v případě stanice technické kontroly pro traktory zastřešeným prostorem (přístřeškem) o délce minimálně 15 m a šířce minimálně 3,5 m pro provádění kontrolních úkonů na stojícím vozidle,".

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

Ruší se požadavek na vybavení hlukoměrem u stanic technické kontroly pro traktory, které nebudou provádět technické prohlídky zvláštních vozidel kategorie T nebo R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h a převyšující celkovou hmotnost 3500 kg. Pro tyto STK není stanoven směrnicí 2014/45/EU požadavek na takovou výbavu a ani nemá vzhledem k metodice měření hluku pro taková vozidla praktické využití. Z hlediska požadavků přílohy III směrnice 2014/45/EU musí dojít k doplnění požadavků na vybavení v případě provádění technických prohlídek zvláštních vozidel kategorie T nebo R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h a celkovou hmotnost vyšší než 3500 kg.

16. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

"§22a

Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice měření emisí

Plnění podmínek k provozování stanice měření emisí se ověří

a) protokoly o kalibraci měřidel,

Nahrávám...
Nahrávám...