dnes je 3.12.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

7.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.4
Návrh novely vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

Ministerstvo dopravy

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 271/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších přepisů.

Novela zákona o silničním provozu upravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku, který zavádí sledování řidiče po dobu 2 let od prvotního získání řidičského oprávnění. Pokud se řidič v rozhodném období dopustí protiprávního jednání, které bude ohodnoceno 6 body, tak v důsledku ověření jeho znalostí a přístupu k řízení motorových vozidel bude muset absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů v určitém časovém úseku, jinak pozbyde řidičského oprávnění. Dále se bude muset popsanému školení a dopravně psychologickému pohovoru též podrobit v případě, že mu bude uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Zákon v tomto případě zmocňuje ke stanovení obsahu dopravně psychologického pohovoru, způsobu jeho provádění, nejvyššího počtu účastníků daného školení, a zároveň stanovení vzoru potvrzení o jeho absolvování.

S uvedeným je taktéž blíže spojeno možné udělení řidičského oprávnění skupiny B osobě, která dosáhne věku 17 let. Podmínkou pro tohoto řidiče ale je, že bude moci řídit motorová vozidla pouze za účasti mentora, který splní požadavky vymezené v novele zákona přímo v ustanovení § 83a odst. 2. Jelikož se jedná o podmínku, za níž se sedmnáctiletý řidič může účastnit silničního provozu do 18 let, bude tato podmínka uvedena i v řidičském průkazu. S ohledem na uvedené bude tedy výčet podmínek, obsažených ve vyhlášce č. 31/2001 Sb. rozšířen.

Dále novela zákona rozšiřuje možnost zadržení řidičského průkazu, a to v tom smyslu, že bude moci být ze strany Policie České republiky zadržen i řidičský průkaz, který řidič nebude mít při řízení motorového vozidla u sebe. Současné potvrzení o zadržení řidičského průkazu není uzpůsobeno k provedení možného záznamu této rozhodné skutečnosti, tj. že byl zadržen řidičský průkaz, přestože ho řidič neměl u sebe. V této souvislosti je třeba provést odpovídající úpravy i v prováděcím právním předpise, tj. upravit vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

V rámci řešení návrhu novely vyhlášky č. 31/2001 Sb. dochází také k úpravě "Žádosti o řidičské oprávnění" a "Žádosti o vydání řidičského průkazu". Úprava žádostí byla volena s ohledem vývoj ve společnosti spojený s elektronizací státní správy a zároveň také v souvislosti s úsporou finančních prostředků na výrobu těchto žádostí. Nově se budou žádosti celé tisknout na místě z registru řidičů – nebude již využíván předtisk, jelikož není již nutno kompletovat žádosti ve vztahu ke kódovacím systémům, který byl volen do současné doby.

Mimo jiné novela zákona č 361/2000 Sb. stanoví nově možnost provedení výměny řidičského průkazu vydaného v zahraničí (tzv. třetí zemí), který svým provedením neodpovídá vzorům řidičských průkazů stanovených v mezinárodních úmluvách a to na základě vzájemnosti v uznávání, kdy seznam států rozšiřuje nově o Spojené arabské emiráty. Zákon dále stanoví, že seznam států bude obsahem prováděcího právního předpisu, kdy zmíněné bude propojeno na uzavření memoranda v tomto případě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty, čímž tyto dva státy vzájemně deklarují možnost uznávání řidičských průkazů vydaných těmito státy k výměnám za řidičské průkazy daného státu.

Dále předkládaný návrh vyhlášky reaguje i na změny, které nastaly v návaznosti na již dříve přijaté novelizace zákona č. 361/2000 Sb., které ale nebyly promítnuty do vyhlášky č. 31/2001 Sb. Jedná se např. o novelizaci zákona č. 361/2000 Sb., v souvislosti s přijetím zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Jedná se tedy spíše o legislativně technické úpravy ve znění stávající platné vyhlášky. Obdobně je tomu také v případě zákona č. 193/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., který rozšířil skupinu osob/řidičů, kteří se mohou účastnit dopravně psychologického vyšetření - § 87a odst. 2. Za tímto účelem byl upraven vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, kde byly tyto osoby doplněny.

Cílem návrhu je tedy provedení změn v souvislosti s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., která byla provedena zákonem č. 271/2023 Sb., která umožňuje zadržet řidičský průkaz, který nemá řidič při řízení motorového vozidla u sebe. V souvislosti s těmito změnami musí být upraven vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu – příloha č. 9a. Zapracovat do již stávajícího znění prováděcího právního předpisu podmínky pro začínající řidiče, pokud se v rámci dvou let dopustí vybraného protiprávního jednání, a to vymezením dopravně psychologického pohovoru a náležitosti s tím spojené. Vymezení jednoznačné podmínky, za nichž může sedmnáctiletý řidič, řídit do 18 let motorová vozidla skupiny B, tj. pouze s mentorem. Dalším cílem je úprava vzoru žádosti o řidičské oprávnění a vzoru žádosti o řidičský průkaz, která má usnadnit činnost pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jak žádost o řidičské oprávnění, tak žádost o vydání řidičského průkazu shledáváme více přehlednou a vypovídající, a to jak pro pracovníky registru řidičů, tak i pro občany, jelikož se budou nově např. doplňovat údaje o podmínění či omezení řidičského oprávnění vyjádřené příslušnými harmonizovanými kódy. Pro lepší přehlednost byla celá příloha č. 7 nahrazena novými vzory žádostí, tj. vzor žádosti o řidičské oprávnění (i s možností řidičského oprávnění v rámci rozšíření) a vzor žádosti o vydání řidičského průkazu.

VYHLÁŠKA

ze dne 2023,

kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 150/2023 Sb. a zákona č. 271/2023 Sb., k provedení § 87b odst. 5, § 92 odst. 8, § 102h odst. 6, § 109 odst. 10, § 113 odst. 7, § 116 odst. 5, § 118b odst. 7, § 122b a § 123b odst. 9 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb., vyhlášky č. 1/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 43/2015 Sb., vyhlášky č. 75/2016 Sb. a vyhlášky č. 456/2017 Sb., se mění takto:

1. § 10a včetně nadpisu zní:

"§ 10a

Seznam států

Seznam států, které na základě vzájemnosti uznávají řidičské průkazy, a skupiny vozidel, které odpovídají skupinám vozidel podle zákona o silničním provozu je stanoven v příloze č. 6a této vyhlášky.".

Novela zákona č. 361/2000 Sb. v rámci zjednodušení získání českého řidičského průkazu pro cizince, kteří delší dobu žijí na území České republiky, stanoví nově možnost výměny řidičského průkazu vydaného nečlenským státem Evropské unie, který svým provedením neodpovídá Úmluvám o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949), a to za určitých podmínek. Jednou z nich je dle návrhu – ustanovení § 116 odst. 5 zákona, a to ve smyslu stanovení seznamu států u nich že bude docházet vzájemně k uznávání řidičských průkazů. Pro tyto potřeby je uvedeny v návrhu vyhlášky seznam států i se vymezením skupin řidičského oprávnění, které budou uznány dle zákona č. 361/2000 Sb. U již stávajících jako je Japonsko a Korejská republika dochází k doplnění o Spojené arabské emiráty.

2. V § 14 odstavec 4 zní:

"(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech, kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pozbytí řidičského oprávnění.".

Zákon č. 199/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., a to k datu 1. července 2018 důvody neplatnosti řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, a to o skutečnost, kdy řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz se stává neplatným v případě, že je oznámená jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení. S ohledem na uvedené bylo tudíž vyhodnoceno, že není důvod nalezený řidičský průkaz uchovávat, jelikož vždy již bude vydán nový a ten řidičský průkaz oznámený jako ztracený nebude řidiči již nikdy vydán, Oproti tomu dochází k upřesnění, kdy řidičský průkaz zůstane uschován (nedochází k odstřižení pravého horního rohu, tj. bude možné ho dané osobě vrátit, a to v případě pozbytí řidičského oprávnění. Tímto je zároveň napraven i nesoulad prováděcího právního předpisu se zákonem č. 361/2000 Sb.

3. V § 17 odst. 2 písm. g) se slova "proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" nahrazují slovy "podle zákona o silničním provozu".

Navrhovaná úprava jednotlivých ustanovení v § 17 odst. 2 a 3 souvisí se zákonem č. 183/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. a to ve spojitosti s novým řešením přestupků, a z toho vyplývající nová názvosloví. Touto změnou je reagováno na provedení souladu mezi prováděcím právním předpisem a zákonem č. 361/2000 Sb.

4. V § 17 odst. 2 písmeno l) zní:

"l) údaje o ztracených, odcizených, poškozených nebo zničených řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech a údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, zničené nebo neupotřebitelné řidičské průkazy, ".

5. V § 17 odst. 2 písmena q) a r) zní:

"q) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních,

r) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění,".

6. V § 17 odst. 2 se doplňují písmena s) až z), která včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"s) údaje o vydaných průkazech profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu1 nebo údaje o profesní způsobilosti řidiče zaznamenané v řidičském průkazu,

t) údaje o vydaných osvědčeních pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu6),

u) údaje o účasti na pravidelném školení řidičů podle zvláštního právního předpisu6),

v) údaje o zadržení řidičského průkazu,

w) údaje o mentorovi,

x) údaje o absolvování školení začínajícího řidiče a absolvování dopravně psychologického pohovoru,

y) údaje o absolvování terapeutického programu,

z) údaje související se žádostí o zasílání každé změny v bodovém hodnocení."

7. V § 17 odst. 3 písm. f) se slova "žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a" zrušují.

8. V § 17 odst. 3 písm. h) se slova "nebo podskupiny" zrušují.

Návrh obsahuje změny jednotlivých ustanovení, a to za účelem odstranění nekompatibility mezi prováděcím právním předpisem a předpisem právní vyšší síly s cílem dosažení vzájemného souladu. Zároveň jsou doplněny údaje a podklady vyplývající z novely zákona č. 361/2000 Sb., např. údaje a záznamy o mentorovi, údaje a podklady související s absolvováním dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů.

9. V § 17 odst. 3 písm. j) se slova "proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích" nahrazují slovy "podle zákona o silničním provozu".

10. V § 17 odst. 3 písm. l) se za slovo "pokuty" vkládají slova "příkazem na místě uložený" a slova "proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem" se nahrazují slovy "podle zákona o silničním provozu".

11. V § 17 odst. 3 písm. q) se číslo "5" nahrazuje číslem "7".

12. V § 17 odst. 3 písmena t) a u) zní:

"t) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření a certifikát o absolvování terapeutického programu,

u) potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru a potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů,".

13. V § 17 odst. 3 se doplňují písmena v) až z), která znějí:

"v) exekuční příkaz v exekuci pozastavením řidičského oprávnění,

w) podklady o účasti na pravidelném školení řidičů absolvované

Nahrávám...
Nahrávám...