dnes je 1.10.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o registraci vozidel

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9
Návrh novely vyhlášky o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy předložilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění (dále jen "vyhláška č. 343/2014 Sb."), který reaguje především na novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 23. 12. 2022 pod č. 432/2022 Sb. (dále jen "novela zákona").

Hlavním předmětem novely zákona je v prvé řadě implementace práva EU do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici čtyř nařízení EU. Jedná se o

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, v platném znění,

2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES,

3. prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím a

4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009.

V novele zákona došlo k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ke zrušení technického průkazu zvláštního vozidla a osvědčení o registraci zvláštního vozidla, nahradí je doklady pro silniční vozidla. V důsledku přijetí pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně došlo ke dni 1. 1. 2024 ke zrušení technických průkazů pro silniční vozidla. Místo stávajících dvou dokladů bude vozidlům vydáván pouze jeden jediný doklad, a to osvědčení o registraci vozidla.

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 343/2014 Sb. je proto zapracování této změny, tj. upravení ustanovení obsahujících pojem "technický průkaz", jakož i souvisejících ustanovení. Pojem se buď ruší bez náhrady, nebo se nahrazuje odpovídající právní úpravou, například osvědčením o registraci vozidla nebo zápisem do registru silničních vozidel. Stanoví se také jednotlivé položky nového osvědčení o registraci vozidla a nový vzor osvědčení o registraci vozidla, neboť bude obsahovat více údajů než současné osvědčení o registraci vozidla. Dojde též ke změně v úpravě tiskopisů souvisejících s registrací vozidel (přílohy 2, 3, 14, 17, 18, 19 a 28 vyhlášky).

Dalším cílem není přímá implementace, ale pouze reakce na změny v novele zákona, především na změnu při schvalování vozidel a zápisu technických údajů o vozidle. Přestavba silničního vozidla se nově schvaluje, nikoliv povoluje. Ruší se pojem "speciální vozidlo". Dále se změní zápis některých položek technických údajů o vozidle. Dále byly upraveny zápisy do registru vozidel v souvislosti s postupující digitalizací agendy, neboť lze stále více údajů získat z informačních systémů.

Dále se ruší vzory paměťové karty dílny a paměťové karty podniku, neboť v zákoně již není zmocnění k jejich stanovení.

Mění se platnost tabulky registrační značky pro vozidla vyvezená do jiného státu z maximálně 3 měsíců na 6 měsíců od jejího přidělení, čímž dojde ke sjednocení lhůt, neboť vozidlo v mezinárodním provozu lze provozovat v České republice podle zákona 6 měsíců.

Do registru silničních vozidel se bude nově zapisovat na základě zákona údaj o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky.

VYHLÁŠKA

ze dne .....2022,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb. (dále jen “zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, §7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 6, § 12 odst. 9, § 13 odst. 8, § 14 odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb., vyhlášky č. 72/2019 Sb. a vyhlášky č. 40/2020 Sb. se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Od 5. července 2026 lze podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 vydávat prohlášení o shodě pouze elektronicky, z tohoto důvodu se ruší ustanovení o způsobu označování předloženého tištěného originálu prohlášení o shodě. Elektronické prohlášení o shodě se nebude po registraci vozidla označovat. Obě formy prohlášení o shodě tedy budou ponechány bez označení.

2. V § 3 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 2 písm. f) se slova "o odpadech" nahrazují slovy "o výrobcích s ukončenou životností".

Z důvodu schválení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností se mění název zákona. Změnou dochází k souladu s platným zněním zákona.

3. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a o údajích o silničním vozidle".

Doplňuje se druh údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly tak, aby údaje poskytované z tohoto informačního systému byly uvedeny pouze na jednom místě.

4. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle" nahrazují slovy "ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d),".

Údaje o silničním vozidle se vkládají do evidence z informačního systému stanic technické kontroly, proto bylo vkládání přesunuto do bodu 5, do bodu 6 bylo přesunuto z bodu 10 ruční vepsání údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle předchozích čtyř písmen § 3 odst. 2.

5. V § 3 odst. 2 písm. f) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "pokud již není v registru silničních vozidel dostupný elektronicky,".

Upravuje se vložení naskenované kopie protokolu o technické prohlídce, vkládána bude pouze, pokud již nebude v registru silničních vozidel k dispozici elektronicky z informačního systému stanic technické kontroly. K úpravě dochází z důvodu elektronizace agendy. Úpravou dojde k ulehčení pro obyvatelstvo, pokud technické prohlídka byla provedena ve stanici technické kontroly v České republice.

6. V § 3 odst. 2 písm. f) se na konci textu bodu 3 slova "vydání technického průkazu vozidla" nahrazují slovy "zápis vozidla do registru silničních vozidel".

Z důvodu zrušení technického průkazu v novele zákona se bude dokládat dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro zápis vozidla do registru silničních vozidel. Nutné údaje nad rámec uvedený v novém osvědčení o registraci vozidla budou elektronicky přístupné pro oprávněné osoby.

7. V § 3 odst. 2 písm. f) se na konci bodu 5 čárka nahrazuje tečkou a bod 6 se zrušuje.

Z důvodu zrušení technického průkazu v novele zákona nebudou zapisovány změny v technickém průkazu, změna bude zapsána do registru silničních vozidel a bude vydáváno pouze nové osvědčení o registraci vozidla.

8. V § 3 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Původní znění § 3 odst. 2 písm. g) se přesunuje do novelizovaného § 3 odst. 2 písm. e), kam logicky patří, neboť je zde řešena situace, kdy nebudou dostupné informační systémy uvedené v předcházejících písmenech § 3 odst. 2.

9. V § 3 odst. 3 se text "a) až e)" nahrazuje textem "a) až d)".

Z důvodu změny znění § 3 odst. 2 písm. e) je nutno upravit rozsah písmen, na která se ustanovení vztahuje, a to z písmen a) až e) na písmena a) až d).

10. V § 3 odst. 4 se poslední věta "Jedná-li se o údaje obsažené v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy, zapíší se tyto údaje ručním vepsáním." zrušuje.

Poslední věta odst. 4 se zrušuje, tyto údaje o silničních vozidlech jsou nově obsaženy v § 3 odst. 2 písm. c)., neboť jsou poskytovány z informačního systému stanic technické kontroly. Údaje poskytované z tohoto informačního systému tak budou uvedeny na jednom místě.

11. V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Skenování dokladů podle odst. 5 se ruší, neboť je problematika dostatečně upravena předchozími odstavci.

Naskenované doklady podle odst. 6 lze ponechat v informačním systému na dobu neurčitou, neboť s rozvojem informačního systému již nehrozí zahlcení systému.

12. V § 4 se v nadpisu slova ", technických průkazů" zrušují.

13. V § 4 se v odstavci 1 a odstavci 2 slova ", technických průkazů silničního vozidla" zrušují.

14. V § 6 se v odstavci 1 a odstavci 2 slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.

V návaznosti na zrušení technického průkazu v novele zákona se ruší zápis údajů do evidencí technických průkazů silničního vozidla.

15. § 7 se zrušuje.

Ruší se celý § 7, údaje se nezapisují do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel. Informace jsou poskytovány ze zákona a vkládají se na základě § 3 vyhlášky.

16. V § 9 se v nadpisu a v návětí paragrafu slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.

Upravuje se znění § 9, neboť doklady vydávané v jiných členských státech se nazývají osvědčení o registraci vozidla, je umožněno vydávat jeden doklad osvědčení o registraci vozidla nebo dva doklady osvědčení o registraci vozidla část I. a část II.

17. V § 10 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se slova "technickém průkazu a" zrušují.

Z důvodu zrušení technického průkazu v novele zákona se ruší zápis údajů o technickém průkazu při zápisu zániku vozidla.

18. V § 10 odst. 1 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou.

19. V § 10 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) údaj o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky.".

Z důvodu změny v novele zákona se k údajům o vyřazení silničního vozidla doplňuje údaj o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky.

20. V § 10 odst. 3 písm. e) se slova "vydaných dokladech" nahrazují slovy "vydaném dokladu".

Z důvodu zrušení technického průkazu v novele zákona bude nadále vydáván pouze jeden doklad k vozidlu, proto musí být znění § 10 odst. 3 písm. e) upraveno.

21. V § 13 odst. 1 písm. e) se slova "a speciální vozidlo" zrušují.

V novele zákona druh silničního vozidla speciální vozidlo již neexistuje, proto je nutno tuto skutečnost v novele vyhlášky reflektovat.

22. V § 13 odst. 1 se na konci písmene f) slovo "nebo" zrušuje a vkládá se nové písmeno g), které zní: "g) vozík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jeho konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jeho maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, nebo".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

Údaje o druhu silničního vozidla jsou uvedeny do souladu s novelou zákona.

23. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla

1. v kW/jmenovité otáčky v min-1 v případě spalovacího motoru, nebo

2. v kW v případě ostatních motorů,".

Upravuje se údaj o výkonu motoru tak, aby odpovídal zápisu dle různých typů motorů.

24. V § 14 odst. 1 písm. c) se za slovo "objem" vkládá slovo "spalovacího".

Upřesňuje se specifikace motoru, u kterého se do registru silničních vozidel zapisuje údaj zdvihový objem motoru, a to na spalovací motor.

25. V § 14 odstavec 4 zní: "Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla v mm se zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla.".

Znění odstavce 4 se upravuje tak, aby byl způsob zápisu údajů uveden do souladu s ostatními ustanoveními § 14.

26. V nadpisu § 16 a v § 16 odst. 2 a 3 se slovo "povolení" nahrazuje slovem "schválení".

Mění se terminologie v souladu s terminologií uvedenou v novele zákona.

27. V § 16 odst. 1 písm. e) se slova ", část I nebo část II" zrušují.

Upravuje se znění v písmeni e), neboť doklady vydávané v jiných členských státech se nazývají osvědčení o registraci vozidla, je umožněno vydávat jeden doklad osvědčení o registraci vozidla nebo dva doklady osvědčení o registraci vozidla. Tatáž úprava je též v § 9 návrhu novely této vyhlášky.

28. V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo "povolil"

Nahrávám...
Nahrávám...