dnes je 6.12.2022

Input:

Návrh novely vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních konrolách

4.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Návrh novely vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních konrolách

Ing. Karel Janoušek

Ministerstvo dopravy předložilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "návrh vyhlášky").

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je v prvé řadě provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají ze dvou směrnic vydaných Evropskou komisí, a to:

  • směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne 29. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu (dále jen "směrnice 2021/1716"), a

  • směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne 9. července 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice (dále jen "směrnice 2021/1717").

Směrnice 2021/1716 mění bod 6 přílohy IV směrnice 2014/47/EU upravující vzor protokolu o podrobnější silniční technické kontrole, a to tak, že se kategorie vozidel označená "T" nahrazuje aktuálnější a podrobnější kategorizací vozidel. Jelikož toto nové členění již nekoresponduje se členěním v dokladu o provedené technické silniční kontrole uvedeném v příloze č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb., který výše uvedený vzor do českého právního řádu transponuje, je zapotřebí předmětný doklad v souladu se směrnicí 2021/1716 upravit.

Směrnice 2021/1717 mění mimo jiné bod 3 přílohy I směrnice 2014/45/EU, a to tak, že nově zavádí nový kontrolní bod, který se týká technických prohlídek systému eCall. Kontrola tohoto systému bude zahrnuta do přílohy č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., představující transpoziční opatření k příloze I směrnice 2014/45/EU, a to jako bod 7.13 z hlediska stávající systematiky upravující seznam kontrolních úkonů pro kontrolu technického stavu vozidel.

Nad rámec této směrnice se ve vyhlášce č. 211/2018 Sb. navrhuje upravit požadavky na vybavení neveřejných stanic technických kontrol, neboť je potřeba zmírnit požadavky na vybavení těchto stanic v souvislosti s měřením emisí vozidel, jelikož tyto stanice prakticky neprovádějí technické prohlídky vozidel s plynným pohonem motoru. A stejná situace nastává v případě provozu traktorů, které se podrobují technickým prohlídkám ve stanicích technických kontrol s oprávněním provádět technické prohlídky pouze pro traktory a jejich přípojná vozidla.

Konečně i nad rámec výše uvedených změn je předkládán návrh změny vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu přijetí změn v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (sněmovní tisk 58, aktuálně podepsáno prezidentem). Je nutné doplnit předmětnou vyhlášku o další účel využití vozidla, a to pro případy, kdy vozidlo bude provozováno v silniční dopravě pro cizí potřeby. Tím dojde k realizaci snížení administrativní zátěže podnikatelů v silniční dopravě v návaznosti na přijetí novely zákona o silniční dopravě.

Pro naplnění výše popsaných změn byl zpracován návrh vyhlášky, který novelizuje všechny tři zmiňované prováděcí právní předpisy.

Návrh novely vyhlášek s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne .......... 2022,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb. (dále jen "zákon"), k provedení § 4 odst. 7, § 6 odst. 7, § 48 odst. 7 a § 54 odst. 12 zákona, a podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 6a odst. 7 zákona o silničním provozu:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Čl. I

Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne 9. července 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice.".

Návrhem vyhlášky dochází k zapracování odkazu na příslušnou směrnici 2021/1717, jak sama tato směrnice vyžaduje.

2. V § 16 odst. 3 písm. h) se za slova "měření emisí" vkládají slova ", vyjma přístrojů k měření emisí vozidel poháněných motory na pohon plynným palivem,".

Navrhovaná změna umožní zmírnění požadavků souvisejících s povinností dovybavit stávající stanice technické kontroly, které provádějí technické prohlídky zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T, C, OT, R, S a Z (dále jen "STK pro traktory"). Tyto kategorie zvláštních vozidel nejsou zpravidla provozována s pohonem na plynná paliva, a proto je zcela zbytečné požadovat dovybavení, které nebude prakticky využitelné. Přesto, že pokud by bylo potřeba provést technickou prohlídku traktoru, který bude vybaven pohonem na plynné palivo, tak lze tuto prohlídku absolvovat v jakékoliv "veřejné" stanici technické kontroly, která má odpovídající oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo měření emisí na pohon s plynným palivem (například v souvislosti s dovybavením stanic technické kontroly bude každá provozovna stanice technické kontroly pro užitková vozidla je vybavena i na měření s pohonem na plynná paliva).

3. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby, nemusí být vybaveny přístroji a zařízeními k měření emisí vozidel poháněných motory na pohon plynným palivem.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

Navrhovaná změna přináší zmírnění požadavků na vybavení stanoviště měření emisí u stanic technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby (dále jen "neveřejná stanice technické kontroly"). Neveřejné stanice technické kontroly provádějí technické prohlídky určitých vozidel, převážně jde o vozidla ozbrojených sborů, přičemž se s ohledem na empirii nepředpokládá, že provozují vozidla s pohonem na plynná paliva. Za

Nahrávám...
Nahrávám...