dnes je 15.7.2024

Input:

Návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích

25.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7 Návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy

Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, která novelizuje stávající vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh”). Návrh je zpracován v souvislosti s přijetím zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tento zákon mj. počítá se zavedením nového informačního systému veřejné správy „NADR”, jehož předmětem je digitalizace procesu povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”), spočívajícího v přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnosti přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy. V souvislosti s tím je zapotřebí naplnit zmocňovací ustanovení § 25a odst. 11 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého technické parametry vozidla uváděné v žádosti (pro uvedený druh zvláštního užívání) stanoví prováděcí právní předpis.

Jelikož zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, došlo rovněž ke zúžení výčtu činností odléhajících povolení zvláštního užívání (nově se za zvláštní užívání nepovažuje umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech), je spolu s naplněním ustanovení § 25a odst. 11 zákona o pozemních komunikacích zapotřebí upravit i výčet náležitostí žádostí pro ostatní druhy zvláštního užívání.

Předkládaný materiál dále obsahuje návrh změn v oblasti vysokorychlostního kontrolního vážení vozidel, konkrétně způsobu provádění vysokorychlostního vážení vč. úprav náležitostí dokladu o vysokorychlostním vážení. Důvodem těchto úprav je odstranění diskriminačního aspektu vůči tuzemským provozovatelům nákladních automobilů, neboť k automobilům zahraničních provozovatelů nejsou dostupné technické údaje o uspořádání náprav, čímž tak zahraničního provozovatele nelze fakticky postihnout.

Návrh vyhlášky dále obsahuje legislativní zakotvení zapojení dopravního úřadu do procesu povolování uzavírek a objížděk. Dopravní úřady poukazují zejména na skutečnost, že zákon o pozemních komunikacích v § 24 odst. 9 ohledně náležitostí žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky odkazuje na § 39 odst. 1 písm. g) aktuálně novelizované vyhlášky. Zde je stanoveno, že k žádosti o povolení uzavírky je nutno přiložit souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Uzavírky pozemních komunikací však přináší další situace, které se přímo dotýkají provozu linkové osobní dopravy – neobsloužení autobusové zastávky (bez náhrady), dále užití jiné trasy, než je uvedena v licenci, přidání další zastávky, je-li to účelné (např. je-li objížďka vedena kolem nádraží) atd. Tyto příklady dle připomínek dopravních úřadů odůvodňují, že by měl být dotčený dopravní úřad informován a mít možnost se k plánované uzavírce a objížďce vyjádřit dříve, než k těmto skutečnostem dojde.

V návaznosti na požadavek Ministerstva vnitra byl návrh dále doplněn o část týkající se výše náhrad za poskytnutí policejního doprovodu stanovených na základě § 25 odst. 15 zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že výše těchto náhrad se od roku 2011 nezměnila, navrhuje se prostřednictvím § 40a navýšit výši náhrad za policejní doprovod a dalších nákladů spojených s poskytnutím policejního doprovodu o inflaci.

S ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky obsahuje pouze zpřesnění technických parametrů v oblasti kontrolního vážení vozidel a úpravu náležitostí žádosti a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikacích a omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami, nebylo v souladu s částí 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) pro navržené změny hodnocení dopadů regulace zpracováno. Tato výjimka byla schválena dopisem ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády, JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., č. j. 42233/2023-UVCR ze dne 25. 9. 2023.

VYHLÁŠKA

ze dne ………… 2024,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona

č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., , zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 184/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb. a zákona č. 465/2023 Sb. (dále jen „zákon”):

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 338/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2018 Sb., vyhlášky č. 49/2022 Sb., vyhlášky č. 268/2022 Sb. a vyhlášky č. 99/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy” nahrazují slovy „změnu vedení linky linkové osobní dopravy21)”.

Poznámka pod čarou č. 21 zní: „Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.”

2. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „, zřízení nebo využití jiné zastávky”.

Na základě požadavku dopravních úřadů je upravován popis situace, kdy žadatel

k žádosti o povolení uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky přikládá stanovisko dotčeného dopravního úřadu. „Vedení linky” je legislativní zkratkou v § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb. pro „trasu linky, včetně zastávek pro nástup a výstup, jejich úplných názvů

a určení výchozí a cílové zastávky”, tzn. vedení linky znamená trasu a zastávky. Uvedené je dále zohledněno v ustanovení o náležitostech rozhodnutí v téže věci.

3. V nadpisu pod označením § 40 se za text „§ 25 odst. 13” vkládají slova „a § 25a odst. 11”.

Upravuje se odkaz na jednotlivá zmocňovací ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

4. V § 40 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. b) zákona obsahuje

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude přeprava opakovat,

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozsahu přepravy,

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, a

d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle jiných právních předpisů11).”.

5. V § 40 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 3 až 10.

6. V § 40 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „až e)” nahrazují slovy „a d)”.

7. V § 40 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona obsahuje:

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude přeprava opakovat,

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozsahu přepravy,

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito,

d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle jiných právních předpisů11), a

e) návrh způsobu ochrany vozovky dotčené silnice nebo místní komunikace před poškozením.”.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

8. V § 40 odst. 5 úvodní části ustanovení se text „g)” nahrazuje textem „f)”.

9. V § 40 odstavec 6 zní:

„(6) Technickými parametry vozidla uváděnými v žádosti o povolení zvláštního užívání podle § 25a odst. 2 zákona jsou

a) hmotnost, délka, šířka a výška nadměrného vozidla,

b) počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav,

c) počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, a

d) druh spojovacího zařízení, jde-li o jízdní soupravu tvořenou tažným vozidlem, přívěsem

a návěsem nebo tažným vozidlem a 2 přívěsy.”.

10. V § 40 odstavec 7 zní:

„(7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. b) zákona obsahuje stejné náležitosti jako žádost o toto povolení podle odstavce 2.”.

11. V § 40 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

12. V § 40 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „až e)” nahrazují slovy „a d)”.

13. V § 40 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) obsahuje stejné náležitosti jako žádost

o toto povolení podle odstavce 4 písm. a) až d). Povolení dále může obsahovat stanovení případných opatření k ochraně vozovky dotčené silnice nebo místní

Nahrávám...
Nahrávám...