dnes je 15.7.2024

Input:

Návrh novely nařízení vlády o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3 Návrh novely nařízení vlády o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném

redakce DLprofi.cz

Ministerstvo dopravy zpracovalo mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „návrh nařízení vlády”). Návrh nařízení vlády je zaměřen výlučně na provedení nového zmocnění v § 46 odst. 1 ve spojení s § 22c odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”), přičemž do vnitrostátního právního řádu provádí rovněž požadavky vyplývající z čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (dále jen „směrnice”). Obsahem návrhu nařízení vlády je vymezení základních pravidel způsobu stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

Podle zákona podléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, úhradě mýtného. Mýtné přitom představuje zpoplatnění užívání vybraných pozemních komunikací odvislé od typu vozidla užívajícího tyto komunikace a od vozidlem ujeté vzdálenosti. Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení, kterým musí být vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného. Provozem systému elektronického mýtného a výběrem mýtného pověřilo Ministerstvo dopravy v souladu se zákonem Ředitelství silnic a dálnic s. p. Výstavba a provoz elektronického mýtného jsou přitom realizovány dodavatelem, jenž byl vybrán v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Na základě práva Evropské unie, zejména rozhodnutí Komise č. 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků, byl novelou zákona (zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2012 Sb.) zaveden do českého právního řádu institut evropské služby elektronického mýtného. Regulace tohoto institutu byla výrazněji změněna novelou zákona (zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2022 Sb.), která opět navazovala na změny práva Evropské unie, zejména na vydání směrnice.

Evropská služba elektronického mýtného je souborem činností a služeb, které umožňují snadnou propojitelnost systémů elektronického mýtného v alespoň 4 členských státech Evropské unie a nepřetržité užívání zpoplatněných pozemních komunikací silničním vozidlem ve všech systémech elektronického mýtného v těchto státech. K užívání pozemních komunikací v těchto státech postačí jediné elektronické zařízení, a to bez nutnosti přizpůsobovat jeho nastavení jednotlivým systémům elektronického mýtného. Podmínkou je přitom souhrnná úhrada mýtného osobě, která poskytuje evropskou službu elektronického mýtného a elektronické zařízení vydala. Touto osobou je poskytovatel evropské služby elektronického mýtného (dále jen „poskytovatel evropského mýtného”). Provozovatel vozidla tedy hradí mýtné za užívání zpoplatněné pozemní komunikace poskytovateli evropského mýtného, nikoli Ředitelství silnic a dálnic s. p., a to za podmínky, že má s poskytovatelem evropského mýtného uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného. Provozovatel systému elektronického mýtného má pak povinnost zajistit výběr souhrnného mýtného, jež vzniklo užitím zpoplatněných pozemních komunikací vozidly v systému elektronického mýtného, ohledně kterých uzavřeli provozovatelé těchto vozidel smlouvu s poskytovatelem evropského mýtného. Výběr souhrnného mýtného probíhá na základě výkazu o mýtném, které poskytovatel evropského mýtného předkládá provozovateli systému elektronického mýtného.

Evropská služby elektronického mýtného tak provozovatelům vozidel umožňuje užívat pozemní komunikace, za jejichž užití je vybíráno mýtné elektronickými systémy,

  1. na základě jediné smlouvy, která je uzavřena pouze s jediným poskytovatelem evropského mýtného, z čehož vyplývá, že provozovatel vozidla nemusí vstupovat do smluvních vztahů s provozovateli mýtných systémů dotčených členských států Evropské unie,
  2. při využití jediného elektronického palubního zařízení, jehož prostřednictvím se zjišťuje výše mýtného, z čehož vyplývá, že provozovatel vozidla nemusí v průběhu cesty měnit nebo přizpůsobovat elektronická palubní zařízení jednotlivým systémům elektronického mýtného, kterými projíždí, a
  3. při úhradě jediné souhrnné platby, která zahrnuje částku mýtného vzniklého v souvislosti s užitím zpoplatněných pozemních komunikací dotčených členských států Evropské unie a dále cenu, kterou bude poskytovatel evropského mýtného účtovat za takto poskytované služby, z čehož vyplývá, že provozovatel vozidla nemusí platit mýtné provozovatelům mýtných systémů dotčených členských států.

Poskytovatel evropského mýtného je přitom buď usazen v České republice a bylo mu k dotčené činnosti uděleno oprávnění Ministerstvem dopravy, nebo je usazen v jiném členském státě Evropské unie a příslušné oprávnění mu bylo uděleno příslušným orgánem tohoto jiného státu. Předmětné oprávnění však k poskytování evropské služby elektronického mýtného nestačí - hodlá-li poskytovatel evropského mýtného poskytovat evropskou službu elektronického mýtného v České republice, musí k tomu mít uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s provozovatelem systému elektronického mýtného.

Zákon stanoví povinnosti poskytovatele evropského mýtného v § 22e.

Podle § 22c odst. 1 písm. i) zákona je provozovatel systému elektronického mýtného povinen při splnění určitých podmínek uzavřít s poskytovatelem evropského mýtného smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného a platit mu za poskytování evropské služby elektronického mýtného odměnu. Způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného však zvláštní právní předpis doposud nereguloval. Teprve zákonem č. 82/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byla vláda s účinností od 1. července 2024 zmocněna k vydání nařízení, kterým stanoví způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

Provedením tohoto zmocnění mají být do vnitrostátního právního řádu transponovány rovněž vybrané požadavky vyplývající z čl. 7 směrnice. Z této unijní úpravy plyne povinnost členských států Evropské unie přijmout opatření k zajištění toho, aby měli poskytovatelé evropské služby elektronického mýtného nárok na odměnu od subjektu pro výběr mýtného, aby metodika pro vymezení této odměny byla transparentní, nediskriminační a jednotná pro všechny poskytovatele a aby se (při zohlednění dalších jazykových verzí směrnice) tato metodika řídila, až na 2 výjimky, touž strukturou jako odměna za srovnatelné služby poskytované hlavním poskytovatelem služby. Ve věci transpozice směrnice (EU) 2019/520 je přitom vedeno proti České republice řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, v rámci něhož zastává Evropská komise stanovisko, že předmětné ustanovení by mělo být výslovně provedeno v českém právním řádu, přičemž za hlavního poskytovatele služby považuje v prostředí České republiky provozovatele systému elektronického mýtného (tedy Ředitelství silnic a dálnic s. p.).

Přestože doposud výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného nebyla regulována právním předpisem, samotná odměna v souladu se zákonem poskytována byla. Doposud se uplatňoval princip, dle něhož se výše odměny odvíjela od dosažených úspor na straně provozovatele systému elektronického mýtného, tedy Ředitelství silnic a dálnic s. p. Při zohlednění tohoto principu dostávali poskytovatelé evropského mýtného odměnu odpovídající části jimi vybraného souhrnného mýtného a platbě za aktivní elektronická palubní zařízení těchto poskytovatelů, kterými byla vybavena vozidla v systému elektronického mýtného užitá v České republice.

Návrh nařízení vlády od výše uvedeného principu (založeného na úsporách pro provozovatele systému elektronického mýtného) upouští, a to při zohlednění principů uvedených v čl. 7 směrnice. Odměna, jejíž výše bude zjišťována a která bude poskytována každý měsíc, se bude odvíjet od souhrnného mýtného vybraného poskytovatelem evropského mýtného za období 1 kalendářního měsíce, přičemž výše tohoto souhrnného mýtného bude násobena koeficientem odměny stanoveným jednotně pro všechny poskytovatele evropského mýtného za období kalendářního roku. Koeficient odměny poskytovatele evropského mýtného pak bude představovat součin

  1. nákladové výnosnosti systému elektronického mýtného, tedy poměru výše plateb hrazených provozovatelem systému elektronického mýtného dodavateli systému elektronického mýtného (na výstavbu a provoz tohoto systému) vůči celkovým výnosům z mýtného, a
  2. koeficientu podobnosti služeb poskytovaných poskytovatelem evropského mýtného, jenž z hlediska plateb provozovatele systému elektronického mýtného vyjadřuje míru, v jaké poskytovatelé evropského mýtného zabezpečují pro své zákazníky služby srovnatelné s obdobnými službami poskytovanými ze strany dodavatele systému elektronického mýtného.

N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y

ze dne ... 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 349/2023 Sb. a zákona č. 82/2024 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb. a nařízení vlády č. 40/2024 Sb., se mění takto:

1 . V názvu nařízení vlády se slova „a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném“ nahrazují slovy „, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného”.

Způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného doposud nebyl předmětem právní úpravy. V návaznosti na změnu § 46 odst. 1 zákona, jímž byla vláda zmocněna k vydání nařízení za účelem provedení odstavce 8 nově vloženého do § 22c zákona, se navrhuje využít existujícího nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů, a v tomto

Nahrávám...
Nahrávám...