dnes je 4.10.2023

Input:

Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy

Primárním důvodem předložení navrhovaného materiálu je novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění (dále jen "novela zákona"), která adaptuje do českého právního řádu požadavky nařízení (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018, o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění (dále jen "nařízení EU 2018/858"). Předmětné nařízení EU 2018/858 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno 14. června 2018, přičemž jeho adaptační lhůta uplynula již 31. srpna 2020.

V souvislosti s novelou zákona je nutné upravit prováděcí právní předpis v oblasti schvalování technické způsobilosti, což je vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen "vyhláška č. 341/2014 Sb."). Vzhledem k velkému rozsahu změn, které ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. způsobuje novela zákona, bylo rozhodnuto, že nelze jednoduše provést novelizaci vyhlášky č. 341/2014 Sb., ale je lepší jít cestou vypracování nové vyhlášky s částečným využitím ustanovení původní vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 341/2014 Sb. vychází z technických podmínek pro schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků obsažených v nařízení Evropské unie (jde především o nařízení EU 2018/858, 167/2013, 168/2013) a mezinárodních úmluvách, kterými je Česká republika vázána, a v mezinárodních technických předpisech přijímaných na základě těchto úmluv. Konkrétně se jedná o "Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel" (Ženeva 1958) a "Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)". K provádění těchto úmluv jsou vydávány schvalovací předpisy Evropské hospodářské komise OSN. Dále je ve vyhlášce podrobně rozepsán postup národního schvalování technické způsobilosti u vozidel, jejich systémů, samostatných technických celků a výbavy, které nepodléhají harmonizovanému a mezinárodnímu schvalování. Nově jsou také do právního řádu zařazeny technické požadavky na bezpečnost provozu vozidel, která nepodléhají schválení.

Nová právní úprava obsahuje princip, podle kterého na trh (popř. do provozu) lze uvádět pouze vozidla nebo jejich součásti, jejichž technická způsobilost byla schválena v České republice nebo v jiném státu podle harmonizovaných požadavků EU nebo mezinárodních požadavků. Pro schvalování typu návrh nastavuje jednotný procesní rámec se společnými pravidly pro všechny postupy schvalování typu; dílčí odchylky jsou zakotveny zejména pro unijní schválení typu. Schvalování typu lze rozlišit zejména podle požadavků, jejichž naplnění se v řízení zkoumá, a podle územní platnosti výsledného schválení. Základní procesní postup při schvalování typu vozidla zahrnuje předložení technické dokumentace spolu s žádostí o schválení, ověření, zda vozidlo (popř. jeho součást) splňuje technické požadavky a zda je žadatel schopen zabezpečit shodnost výroby a vydání (popř. nevydání) příslušného certifikátu.

Nezbytnost navrhované právní úpravy se odvíjí od počátku účinnosti většiny ustanovení novely zákona a povinnosti České republiky jako člena Evropské unie adaptovat do vnitrostátní legislativy nově přijaté právní akty Evropské unie, a tím uvést do souladu tzv. předpisovou základnu s požadavky unijního práva. Některé požadavky unijního nařízení EU 2018/858 jsou platné již od 1. 9. 2020, a je tedy nutné co nejrychleji zajistit plnou shodu práva Evropské unie s požadavky naší vnitrostátní legislativy.

Nová vyhláška o schvalování technické způsobilosti by měla vstoupit v platnost ke stejnému datu jako většina ustanovení novely zákona tedy první den třetího měsíce po vyhlášení novely zákona.

Návrh vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ..... 2022

o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. XXX/2022 Sb. (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 16 odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1 písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 37 odst. 3, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1, § 78b odst. 5, § 79 odst. 7:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška se použije na právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny v

a) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1),

b) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2), a

c) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

Tato část definuje, na jaké právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti se vyhláška vztahuje. Z předmětu úpravy vyplývá, že vyhláška se vztahuje na právní vztahy, které nejsou upraveny v přímo použitelných předpisech EU o schvalování technické způsobilosti vozidel kategorií M, N, O, L, T, C, R, a S.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) tažným vozidlem motorové vozidlo spojené s přípojným vozidlem,

b) jízdní soupravou spojení tažného vozidla s jedním nebo s více přípojnými vozidly,

c) výměnnou nástavbou samostatný technický celek, který je s vozidlem v rozebíratelném spojení,

d) mezinárodním schvalováním schvalování systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4),

e) vnitrostátním schvalováním schvalování typu

1. vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O1), nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,

2. vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2),

3. vozíku pro invalidy s motorickým pohonem, jehož šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jehož konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku,

4. pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje neseného, pracovního stroje přípojného, výměnného taženého zařízení, vozidla určeného především pro jízdu na sněhu, vozidla určeného především pro jízdu v terénu, jednonápravového traktoru nebo jeho přípojného vozidla, speciálního tahače nebo jeho přípojného vozidla, přepravníku pracovních adaptérů nebo systému takového vozidla, konstrukční části takového vozidla nebo samostatného technického celku takového vozidla, nebo

5. vozidla kategorie T, C, R nebo S, jeho systému konstrukční části nebo samostatného technického celku, nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,

f) technickým protokolem doklad vydaný technickou zkušebnou nebo zkušební stanicí o souladu vozidla, jeho systému, konstrukční části, výbavy nebo samostatného technického celku s předloženou dokumentací a o splnění příslušných technických požadavků.

4) Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995.

Tato část zahrnuje úvodní informace potřebné pro další paragrafy vyhlášky. Definují se zde základní pojmy. Tyto pojmy vychází z jednotlivých právních předpisů Evropské unie nebo z ustáleného pojmenování zavedeného stávající vyhláškou č. 341/2014 Sb. Způsob tohoto popisu byl zvolen, tak aby bylo v rámci vyhlášky jednoznačně definováno, co jaký termín přesně znamená.

ČÁST DRUHÁ
SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL

§ 3

Typ konstrukčních částí vozidla a samostatných technických celků vozidla, které lze schválit nezávisle na vozidle

Typ konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla lze schválit nezávisle na vozidle, pouze pokud lze doložit splnění všech technických požadavků stanovených pro tento typ samostatného technického celku nebo konstrukční části bez toho, aby byly samostatný technický celek nebo konstrukční část namontovány na vozidle.

Zde jsou krátce popsány podmínky, za jakých lze konstrukční části a samostatné technické celky vozidla schválit nezávisle na vozidle a kdy musí být schvalováno společně s vozidlem. Tato úprava vychází z jednoznačné nutnosti, že pokud nejsou doloženy všechny technické požadavky, které budou mít vliv na vozidlo, pak ani není možné schválit technickou způsobilost bez montáže na vozidle.

§ 4

Kategorie vozidel

(1) Silniční vozidla a zvláštní vozidla se dělí na vozidla

a) kategorie M, N a O; popis silničních vozidel kategorií M, N a O a jejich další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1),

b) kategorie L; popis silničních vozidel kategorie L a její další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2),

c) kategorie T, C, R a S; popis zvláštních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a

d) kategorie Z zahrnující ostatní vozidla, která nelze zařadit do jiné kategorie.

(2) Vozidla kategorie S se vedle podkategorií podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) dále dělí na

a) vozidla podkategorie SS, do níž patří pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činnost; pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost,

b) vozidla podkategorie SN, do níž patří pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které jsou při pohybu na pozemních komunikacích zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek a jejichž pojezdová ústrojí, jsou-li jím vybaveny, nejsou v přepravní poloze ve styku s vozovkou, a výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného, a

c) vozidla podkategorie SP, do níž patří pracovní stroje přípojné bez vlastního pohonu určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které jsou na pozemních komunikacích taženy motorovými vozidly a tvoří s nimi jízdní soupravu.

V § 4 jsou rozepsány jednotlivé kategorie silničních a zvláštních vozidel, a to buď odkazem na právní předpis, nebo u národních kategorií jejich přímým popisem. U vozidel kategorie S dochází oproti unijní úpravě k rozšíření o národní podkategorie SS, SN a SP. Tyto kategorie jsou již v současné době zapracovány v právním řádu a běžně využívány a týkají jen strojů, kterých se netýká unijní schvalování. Z tohoto důvodu není tato úprava v rozporu s unijním schvalováním.

§ 5

Mezinárodní schvalování

(1) Při mezinárodním schvalování typu se použijí rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4) (dále jen "rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy"), pro stanovení

a) základních znaků pro určení typů systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel a samostatných technických celků vozidel,

b) způsobu zajištění shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

c) rozsahu a obsahu technické dokumentace,

d) rozsahu a způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

e) technických požadavků na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka,

f) rozsahu a způsobu ověření technických požadavků,

g) způsobu určení počtu systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel potřebných pro provedení zkoušek,

h) vzoru osvědčení o schválení typu a způsobu jeho vyplnění a

i) značky schválení typu.

(2) Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

V tomto paragrafu je uveden systém mezinárodního schvalování. Tedy systém schvalování podle předpisů EHK/OSN. V rámci popisu je vysvětleno, že se vychází z jednotlivých předpisů, jejichž kompletní výčet je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Body tohoto paragrafu vychází z prováděcích odkazů v novele zákona. Členění je provedeno tak, aby všechny odkazy na systém mezinárodního schválení byly v rámci vyhlášky uvedeny v jednom paragrafu, a tudíž byla zajištěna přehlednost dané vyhlášky. Tento způsob členění je z pohledu předkladatele nejkomplexnější a plně popisuje danou problematiku.

§ 6

Vnitrostátní schvalování

(1) Jde-li o typ vozidla kategorie M, N nebo O, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek, při jeho vnitrostátním schválení se přiměřeně použijí přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O1) nebo rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení

a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel,

c) způsobu zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem,

d) rozsahu a obsahu technické dokumentace,

e) způsobu ověření shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem,

f) rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,

g) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

h) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

i) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.

(2) Jde-li o typ vozidla kategorie L, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek, při jeho vnitrostátním schválení se přiměřeně použijí přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L2) nebo rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení

a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí

a samostatných technických celků,

c) zajištění způsobu shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

d) rozsahu a obsahu technické dokumentace,

e) způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

f) rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,

g) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

h) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

i) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a

Nahrávám...
Nahrávám...