dnes je 19.6.2024

Input:

Nařízení o tachografech v silniční dopravě

19.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.4
Nařízení o tachografech v silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Evropský parlament a Rada (EU) vydaly dne 4. února 2014 nařízení č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Důvody, které vedly k vydání nového nařízení, byly:

  • původní nařízení (EHS) č.  3821/85 bylo několikrát měněno a z těchto důvodů vznikla potřeba hlavní ustanovení zjednodušit a nově uspořádat za účelem větší srozumitelnosti,

  • zlepšení některých technických prvků a kontrolních postupů pro zajištění účinnosti a účelnosti systému.

Nové nařízení je členěno do osmi kapitol.

Kapitola I Zásady, oblast působnosti a požadavky pojednává zejména o rozšíření funkcí digitálního tachografu, jako jsou:

  • automatické zaznamenávání polohy v místech začátku a konce denní pracovní doby a každé tři hodiny celkové doby řízení,

  • dálková komunikace (schopnost komunikovat za jízdy s kontrolními orgány).

Současně je také kladen důraz na ochranu osobních údajů. Nařízení stanoví podmínky a požadavky, za nichž mohou být údaje jiné než osobní použity pro jiné účely, než je kontrola dodržování nařízení (ES) č.  561/2006 , směrnice 2002/15/ES a směrnice 92/6/EHS .

Kapitola II Inteligentní tachograf specifikuje požadavek na automatické zaznamenávání polohy vozidla včetně stanovení termínu, od kdy musí být vozidla vybavena tachografem napojeným na službu pro určování polohy na základě družicového navigačního systému. Jedná se o 36 měsíců po vstupu v platnost podrobných ustanovení, která musí přijmout Komise. To se týká také schopnosti tachografu komunikovat s kontrolními orgány za pohybu vozidla na jejich vyžádání. Jedná se o vybrané údaje nezbytně nutné pro účely silniční kontroly zaměřené na vozidla s potenciálně zmanipulovaným tachografem. Například o zaznamenané události, kalibrační údaje, registrační značku vozidla a rychlost zaznamenanou tachografem. S tím souvisí také vybavení standardizovaným rozhraním, které umožní používání vnějšího zařízení.

Kapitola III Schválení typu zachovává i nadále požadavky pro žádost o schválení tachografu uvedené v předcházejícím nařízení. Po výrobci tachografu nařízení požaduje, aby se zabýval průběžně rozborem slabých míst celku ve vozidle, snímače pohybu a karty tachografu a následně se snažil zamezit jejich možnému zneužití. Z těchto důvodů je výrobce také povinen předložit certifikačnímu orgánu dokumentaci nezbytnou pro rozbor slabých míst.

Kapitola IV Montáž a kontrola zachovává požadavek pravidelné kontroly alespoň jednou za dva roky a stanoví její minimální rozsah. Cílem pravidelné kontroly je zkontrolovat, že tachograf funguje správně, jeho seřízení odpovídá parametrům vozidla a že nejsou připojeny žádné manipulační přístroje. V případě zjištění nesprávného fungování tachografu musejí vypracovat dílny kontrolní zprávu. Členské státy mohou rozhodnout, zda mají být tyto kontrolní zprávy uchovávány po dobu dvou let, nebo zasílány příslušnému orgánu.

Zpřísňuje také požadavky na schválení, kontrolu a certifikaci montérů, dílen a výrobců vozidel, kteří mohou provádět montáž, ověřování, kontroly a opravy tachografů. Za tím účelem stanoví požadavky na audit montérů a dílen. Tato ustanovení se použijí od 2. března 2015.

Kapitola V Karty řidiče uvádí termín pro vydání katy řidiče do jednoho měsíce od obdržení žádosti a veškeré nezbytné dokumentace. Také je stanoven termín pro

Nahrávám...
Nahrávám...