dnes je 21.6.2024

Input:

Logistika v osobní dopravě

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7 Logistika v osobní dopravě

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Výchozí podmínky pro použití logistiky v osobní dopravě jsou srovnatelné s úlohami a cíli jako v nákladní dopravě a týkají se zejména:

 • nabídky systémových řešení pro sladění cestování z domu do domu s využitím různých dopravních systémů, resp. různých částečných systémů jednoho dopravního systému,

 • sladění přechodu mezi jednotlivými dopravními systémy bez sladění vzájemných návazností dopravních systémů,

 • zvýšení nabídky služeb pro zákazníky veřejné dopravy,

 • diferenciace nabídky služeb na určitou, užší cílovou skupinu zákazníků, - záruky informovanosti před přepravou a v době přepravy,

 • synergických efektů kooperace podnikání v přepravních službách.

Při hledání logistických řešení se bere ohled na různé důvody přepravy cestujících. Z toho vyplývají v osobní přepravě různé oblasti:

 • obchodní a služební cesty dálkovou dopravou,

 • cesty do zaměstnání a škol místní dopravou,

 • cesty na nákupy a za různým jiným programem místní dopravou,

 • pobytové turistické zájezdy a prázdninové cesty,

 • krátkodobé turistické a kulturní zájezdy, obvykle s kratším časovým trváním.

Pokud se analyzuje logistický potenciál pro tyto oblasti, vyplyne z této analýzy přehled, který naznačuje obrázek.

Logistický potenciál v osobní dopravě v závislosti na různých odvětvích

Obchodní a služební cesty dálkovou dopravou

V přepravách na velké vzdálenosti hraje dominantní roli faktor času. Cestující chce dosáhnout cíle cesty z místa bydliště anebo zaměstnání bez zbytečného zdržování. Tento požadavek je ve veřejné dopravě možný pouze tehdy, pokud veřejná doprava disponuje častou frekvencí a krátkými pobyty v místech zastávek. Podstatnými faktory úspěchu jsou dobře sladěná propojení různých dopravních cest, resp. různorodost dopravních prostředků, jakož i pohodlný přístup k veřejným dopravním prostředkům. Obchodnímu cestujícímu jsou zpřístupněny nabídky služeb pro vedlejší činnosti po dobu trvání cesty. K dispozici mu je mobilní kancelář, kde může plnohodnotně využít čas cesty pro vyřizování obchodních záležitostí (přístup k telefonu, faxu, možnost připojení přenosného počítače apod.).

Důležitým faktorem - kritériem volby je nejen dosažitelnost informací po dobu cesty, ale i možnost změnit časový harmonogram a informovat obchodního partnera, pokud v průběhu cesty nastanou problémy.

Doprava do/ze zaměstnání, školy

U tohoto typu dopravy je nejdůležitější opakovatelnost přepravy. Uvnitř městské aglomerace jsou velmi malé časové rozdíly přepravy jednotlivými dopravními prostředky. Důležitým faktorem - kritériem volby je dosažitelnost a přitom i snadnost dosažení místa zaměstnání, školy z místa bydliště (dobrým přístupem k dopravním prostředkům, bez stresu atd.).

Důležitým faktorem je samozřejmě (kromě nutnosti cesty) i cena. Pro cestující, kteří používají vlastní vozidlo, jsou zpravidla důvodem volby dopravního prostředku zvyšující se ceny pohonných hmot a kalkulují pouze s tím.

Vedlejší služby poskytované po dobu cesty nejsou vzhledem k její krátké vzdálenosti požadované, takže služby jsou zaměřené většinou pouze na přepravu.

Nákupní cesty, jakož i cesty za různým dalším programem požadují především přepravu z domu do domu. Při nákupních cestách je největším požadavkem přepravit nakoupené zboží co možná s nejmenší fyzickou námahou domů.

Cesty za různým programem se uskutečňují v týdnu nejčastěji po pracovní době, přičemž k dispozici je pouze omezený čas. Ve večerních a nočních hodinách se přeprava z bezpečnostních důvodů uskutečňuje anebo končí v okolí bydliště.

Z vedlejších služeb je v tomto případě nejčastější používanou službou dodávka většího množství anebo rozměrově nadměrného zboží až do domu.

Při cestování na prázdniny a dovolenou, které je zpravidla spojené s objemově bohatými zavazadly, je v každém případě důležitým faktorem úspěchu pro volbu určité varianty přepravy přeprava dům - dům. Cestujícími často využívanou službou po dobu cesty, jakož i po příjezdu na cílové místo je turistický průvodce. Cestování za pamětihodnostmi je zpravidla omezené programem. Změna místa je součástí komplexní turistické nabídky služeb.

Systémová řešení pro osobní dopravu mají k nákladní dopravě analogický přepravní systém, který se skládá vícerých elementů. Rozdíl osobní dopravy proti nákladní je i v tom, že je možné individuální řešení dopravních problémů při plné svobodě rozhodování přepravované osoby (osoba může sama individuálně řešit problémy vzniklé při přepravě). V odvětví osobní dopravy nebudeme brát do úvahy individuální dopravu na kole, chůzi pěšky anebo dopravu vlastním motorovým vozidlem jen za předpokladu, že nenastane změna dopravního prostředku (dopravu jen jedním druhem dopravního prostředku), protože v tomto případě zaniká mnohotvárnost systému a s tím spojené logistické ztvárnění potenciálu. Individuální doprava musí být v souvislosti s logistickým řízením přepravních proudů také začleněná v dopravní síti, protože stojí ve výměnném kruhu s jinými přepravami a sama je ovlivňovaná řídicími opatřeními těchto sítí.

Logistický řetězec v osobní dopravě se zpravidla skládá z následujících elementů:

 • aktivní elementy (veřejné dopravní prostředky) a pasivní elementy (komunikace) spojující elementy zabezpečují přemístění účastníka,

 • přístupové uzly zabezpečující přístup účastníka k dopravnímu prostředku,

 • přestupové uzly zabezpečující přechod mezi různými tahy, resp. mezi různými veřejnými dopravními prostředky,

 • shromažďovací elementy umožňují krátkodobý (čekárny) anebo dlouhodobý (ubytovací místa) pobyt po dobu cesty.

Z popisu jednotlivých elementů a dílčích systémů je viditelné, že řídicí a ovlivňující potenciály skládají z potřeb zákazníka (cestujícího).

Formulace pro logistická řešení

Mobilita je základní potřebou lidí, která se nedá bez příčiny omezit. Uskutečnění mobility v dopravě musí být však v celkovém rámci ovlivnitelné, protože není možná neomezená mobilita. Logistické formulace mohou mimo jiné vést k růstu atraktivity veřejné dopravy a přitom tím působí na snížení potřeby mobility.

Dosažitelnost výchozích a cílových míst je rozdílná v závislosti na jednotlivých dopravních systémech a na infrastruktuře s nimi spojenou. Vedle možnosti jít pěšky anebo použít prostředky individuální přepravy je možné použít i veřejné dopravní prostředky s možností toho, že však budou mít zpoždění anebo pojedou později. Především v individuální dopravě motorovými vozidly bychom si měli všimnout např. přístupových míst a omezení vjezdu k nim, když vezmeme do úvahy například nákupní centra v pěších zónách anebo zákazy vjezdu v rekreačních oblastech. Doprava, podnikání, ale i turistická a obchodní zařízení se musí snažit nabídnout cestujícím systém, který by byl přechodně organizovaný, pohodlný a umožňoval časově a cenově výhodnou cestu z výchozího místa k cíli.

V budoucnosti se bude muset věnovat zvýšená pozornost dopravnímu podnikání a společenstvu ve dvou odvětvích osobní dopravy, a to kooperaci a integraci, které si dosud počínaly relativně odděleně. Klíčem k tomu je, že bude zaručen bezproblémový a pohodlný přechod k dopravním prostředkům, které zpřístupní celý prostor. Nevýhody budou kompenzovány vstřícným přístupem k životnímu prostředí, ale nebude tím omezovaný dopravní systém. Podobně jako v nákladní dopravě hraje svou roli při přepravě osob kvalita služeb již vyzkoušená zákazníky.

Dopravní podnikání, které poskytuje zákazníkům logistickou kvalitu, má předpoklad uplatnění se na přepravním trhu a její prvky by měly odpovídat požadavkům definovaným holandskými železnicemi (viz tabulka).

Systémové nabídky v dopravě a cestování se stávají tržními až tehdy, pokud jsou pro cestující atraktivními a dále se přizpůsobují individuálním nárokům jednotlivců. Úkoly srovnatelné s logistickým postavením problému v nákladní dopravě:

 • varianty, které se zabývají rozvojem dopravního systému, umožňují přizpůsobit nabídku dopravy (např. přes krátkodobé - autobusy na zavolání), přepravní kapacitu (např. přes nabídky míst v posilových vozech, resp. vlacích) flexibilně potřebám přepravy,

 • vytvořit přestupní uzly k přechodu mezi jednotlivými dopravními systémy, které budou psychologicky co nejlepší pro cestující,

 • sladění synergických efektů na zastávkách mezi jednotlivými dopravními systémy, které povede k nákladovým a servisním výhodám pro cestující.

Požadavky z registru kvality dopravy holandských železnic

Individuální potřeby v osobní dopravě s množstvím počátků a cílů přepravy, jakož i časové parametry cesty tvoří v porovnání s nákladní dopravou velmi žádoucí a častou nabídku jízd v různých relacích. Nejflexibilnější je tu individuální doprava osobním autem, což je analogické k nákladní dopravě nákladním autem, zároveň je stále nejžádanější a pro cestující nejpohodlnější variantou. Nabídka služeb ve veřejné osobní dopravě musí odpovídat individuálním a hospodářským potřebám. Z toho vyplývají také úlohy jako:

- sladění poměru základních časových nabídek (jízdní řád) a cestovních možností orientujících se na potřebu nebo rozvoj dopravní sítě s častějšími možnostmi cesty na magistrálách a přizpůsobených přípojů v méně osídlených okrajových částech města,

- možnost používat různé dopravné prostředky na jeden akceptovaný cestovní průkaz (lístek) přináší cestujícím časové a nákladové výhody (integrovaný dopravní systém).

Důležitým faktorem při využívání cestovní nabídky veřejné dopravy je informační zabezpečení, které můžeme rozdělit na:

 • informace před začátkem cesty,

 • informace při problémech o plánovaném průběhu cesty,

 • informace pro cestující po dobu cesty.

Dopravní informační systémy jsou cestou k podpoře cestování. Logistické informační systémy musí poskytnout potřebné informace o požadované přepravě z místa A do místa B. Tento zákaznický servis musí poskytnout i informace o doplňujících službách.

Časti logistického informačního systému pro veřejnou osobní dopravu

V dnešní uspěchané době tvoří osobní doprava důležitou součást každodenního života široké veřejnosti. Lidé se potřebují co možná nejrychleji, avšak bezpečně přepravit do i ze zaměstnání, do škol, za kulturními a společenskými akcemi, cestovat za turistikou a oddychem.

Základním posláním osobní dopravy je především obsluha území městské aglomerace a zajištění přepravy osob z přilehlé příměstské oblasti do centra a zpět, kdykoliv a co možná nejrychleji s přiměřenou kvalitou přepravy. Nároky na městskou a příměstskou dopravu lze uspokojovat buď individuálními anebo hromadnými dopravními prostředky. V individuální dopravě může být použitý osobní automobil, motocykl, kolo anebo chůze. V hromadné dopravě mikrobus, autobus a trolejbus jako prostředky nekolejové dopravy a tramvaj, rychlotramvaj, metro, rychlodráha a železnice jako prostředky kolejové dopravy.

Integrovaný systém osobní dopravy (ISOD)

Některá naše velká města začala řešit problémy osobní dopravy pomocí integrovaných systémů osobní dopravy (ISOD). Jejch řešení by mělo vycházet především z poznatků a praktických zkušeností získaných z dobře fungujících systémů v zahraničí, kde se garantem optimální koncepce a systému ISOD a následného řešení a implementace stává magistrát města. Ten stanovuje požadavky a koordinuje budování infrastruktury ISOD (komunikační systém silniční, železniční a vodní dopravy, výstavbu záchytných parkovišť v komunikačních uzlech jednotlivých druhů doprav apod.), technické a provozní podmínky, vzájemnou koordinaci jednotlivých druhů doprav, sladění grafikonů všech druhů doprav, oblast jednotné tarifní politiky za přepravu a parkování tak, aby bylo pro uživatele systému výhodnější parkovat v oblasti bydlení a do centra města se dopravit prostředky hromadné dopravy. Pro uživatele je tu vytvořený několikastupňový informační systém, který poskytuje informace v nejrůznějších formách až po služby internetu.

Při současném řešení se vytvářejí ISOD na základě spolupráce dopravních podniků na základě existující dopravní infrastruktury. Často tu chybí komplexnost řešení a nestrannost provozovatelů systému. Chybí jednoznačný koordinátor všech činností, který by vycházel ze zájmů a požadavků uživatelů systému, tj. občanů příslušného územního celku.

Výsledkem společného řešení je stanovení základních funkcí manažerské úrovně, které dokáží uspokojit požadavky zákazníků - občanů při jejich cestách do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení, za kulturou, obchodem, turistikou apod. Z toho vyplývá, že je potřebné řešit úlohy spojené s mobilitou obyvatelstva všemi druhy dopravy, včetně individuálního motorismu. Řešení musí poskytnout návrh tras hromadné silniční, železniční, případně i vodní osobní dopravy a jejich vzájemné koordinace. Z toho vyplynou požadavky na doplnění dopravní infrastruktury, umístění zastávek MHD, míst styku dopravních tras, situování potřebného počtu a kapacit parkovacích míst pro individuální motoristy a cyklisty, jednotné tarifní politiky pro dopravu, parkování a jiné poskytované služby. Koordinátorem by měl být nezávislý orgán na úrovni územního celku.

Řešení na všech úrovních si vyžádá úzkou koordinaci a spolupráci i s oblastí informačních technologií, jako např. při vyhodnocování proudů cestujících, tvorbě společných a koordinovaných grafikonů silniční i železniční dopravy, poskytování informací na bázi internetu, veřejně dostupných informačních publikací apod.

Ekonomické a společenské přínosy ISOD

Ekonomické a společenské přínosy takto vytvářených ISOD se projeví zvýšením kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Proporcionálnější rozdělení požadavků na cestování, parkování a jiné služby zabezpečí vyšší propustnost dopravní infrastruktury, přechod části cestujících na hromadnou dopravu a odtud z větší části na ekologicky výhodnější železniční dopravu. Přesunem individuální dopravy na dopravu hromadnou, především v centrech měst, se zvýší bezpečnost na městských komunikacích, a tak se přispěje k ochraně životního prostředí.

Stoupající počet motorových vozidel je příčinou narůstajících problémů v dopravě většiny světových velkoměst. Problémy vyplývají z překračování kapacit silničních komunikací a křižovatek pro

Nahrávám...
Nahrávám...