dnes je 23.4.2024

Input:

Logistické služby

17.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Logistické služby

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Články přepravního řetězce:

Přepravce – objednavatel přepravy (výrobce zboží, distribuční firma...).

Dopravce – pro přepravce zajišťuje transport (přepravu).

Zasílatel – nakupuje dopravní služby od různých dopravců a prodává je přepravcům, zajišťuje dopravní aktivity včetně nakládky a vykládky, uzavírá smlouvy, poskytuje poradenskou činnost v logistice, optimalizuje dopravní trasy a způsob dodání.

Dopravní zprostředkovatel – prostředník mezi přepravcem a dopravcem. Zprostředkovatelé jsou poskytovatelé logistických služeb (agenti přepravců). Specializují se na poskytování kombinovaných způsobů přepravy – např. nakupují ve velkém služby typu TOFC/COFC a dále prodávají přepravcům (intermodální služby), optimalizují toky zásilek při využití omezeného počtu dopravců, pracují s nejvhodnějšími přepravními tarify.

Rozdíly mezi zasílatelem a zprostředkovatelem – zasílatel je odpovědný přepravci za vzniklé ztráty a poškození nákladu. Zprostředkovatel není odpovědný za ztráty a poškozeni nákladu.

1PL

První a doposud hojně používaný model je 1PL (first-party logistics), kdy si logistické služby zabezpečuje sám výrobce. V 80. letech minulého století byly firmy díky internacionalizaci obchodu nuceny zrychlovat své logistické procesy. Společnosti proto začaly objednávat logistické služby přímo u jednotlivých poskytovatelů.

2PL

Model 2PL, prozatím asi nejvíce využívaný v České republice. Provozovatelé tzv. second-party logistics začali v širším měřítku zajišťovat služby zasílatelské, dopravní či skladovací. V praxi znamená2PL nejnižší míru propojenosti mezi poskytovatelem a uživatelem logistických služeb.

3PL

Logistika třetí strany (3PL nebo third-party logistics) je takové využití logistických služeb, při nichž logistické služby provádí a koordinuje speciálně pro tuto činnost najatá firma (třetí strana), která se zabývá jak přímým dopravováním zboží, tak organizací toku zboží, plánováním, péčí o zákazníka a podobnými administrativními záležitostmi.

S rychlým rozvojem moderních služeb v oblasti logistiky v žádném případě nekoresponduje tvorba legislativního a právního rámce podnikání v oboru. Prakticky neexistují ani samotné, globálně uznávané, definice základních pojmů. Poskytovatelé komplexních logistických služeb jsou v důsledku například nuceni místo jednoho živnostenské oprávnění disponovat několika živnostenskými listy a koncesními listinami vztahujícími se k jednotlivým logistickým činnostem.

Fakt, že se jedná o skutečně reálný problém, prokazuje i zájem sdružení FIATA, jež na pořad svého zářijového kongresu zařadilo i přijetí následující definice zasílatelských a logistických služeb: "Zasílatelské a logistické služby (podle CLECAT) = služby všeho druhu vztažené k přepravě (vykonávané jedním druhem dopravy nebo multimodálně), sdružování, skladování, manipulaci, balení nebo distribuci zboží, jakož i pomocné a poradenské služby s nimi spojené, včetně, ale nikoliv výlučně, celních a daňových věcí, deklarování zboží pro úřední účely, zajišťování pojištění zboží a příjmu nebo zajišťování plateb a dokladů, týkajících se zboží. Zasílatelské služby rovněž zahrnují logistické služby s moderními a komunikačními technologiemi ve vztahu k přepravě, manipulaci nebo skladování zboží a de facto celkový management dodavatelského řetězce. Tyto služby mohou být prováděny na míru za účelem pružného zajištění poskytovaných služeb."

Pojem 3PL (third-party logistics) se může jednoduše vysvětlit jako svěření dopravy, skladování a s tím spojených činností třetí firmě. Ta zboží, které převáží, skladuje a manipuluje, nevlastní. Pouze poskytuje služby s tím spojené a dělá to lépe než ten, kdo zboží vlastní. Rozsah takto nabízených služeb neustále roste. Vlivem rostoucí nabídky se ti nejlepší chtějí odlišovat a v této souvislosti se objevují i nové pojmy. Například poskytovatelé, kteří překročili pomyslné hranice dopravy a skladování, mají ve svých vizích uvedeno "Poskytovatel 4PL" (fourth party logistics).

Chtějí-li logističtí poskytovatelé vyhovět náročným požadavkům svých zákazníků, musejí být schopni standardní logistické procesy nebo i služby s přidanou hodnotou (value added services) provádět rychle, efektivně a bez chyb.

Integrace mezi interními systémy 3PL poskytovatelů a systémy zákazníka

V současnosti se ukazuje, že automatické propojení 3PL poskytovatele se zákazníkem je nutností. Jedná se o schopnost napojení interního systému (WMS, TMS – transport management system) na podnikový informační systém zákazníka (ERP systém). Automaticky se předávají informace o nákupních objednávkách, zakázkách, avíza o příjmu nebo zpětné potvrzení jejich správného přijetí. Na základě této integrace mezi systémem poskytovatele a zákazníka se eliminují chyby, které vznikají ručním přepisováním dat do systémů. Snižují se náklady, a co je důležité, zvyšuje se jistota pro zákazníka, že budou provedeny všechny služby, na nichž se s logistickým poskytovatelem ve smlouvě dohodli.

Viditelnost stavu zakázek a zásob zákazníka

Zákazník se potřebuje v jakémkoli stavu své

Nahrávám...
Nahrávám...