dnes je 22.4.2024

Input:

Legislativní souhrn: Pronájem vozidel pro přepravu zboží

18.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Legislativní souhrn: Pronájem vozidel pro přepravu zboží

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu

Směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

Co je cílem této směrnice?

 • Stanovuje pravidla Evropské unie (EU) pro užívání vozidel* najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.

 • Pozměňující směrnice (EU) 2022/738 aktualizuje tato pravidla s cílem odstranit zbývající omezení týkající se používání najatých vozidel* v mezinárodní dopravě a vytvoření jednotného regulačního rámce, který by dopravcům v celé EU umožnil rovnější přístup na trh najatých vozidel.

Klíčové body

POUŽÍVÁNÍ VOZIDEL NAJATÝCH PODNIKY USAZENÝMI NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Každý členský stát EU musí na svém území povolit používání vozidel pronajatých podniky usazenými na území jiného členského státu, pokud:

 • vozidlo bylo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy kteréhokoli členského státu a případně používáno v souladu s nařízením (ES) č.  1071/2009 o pravidlech provozování silniční nákladní dopravy (viz shrnutí ) a nařízením (ES) č.  1072/2009 o pravidlech přístupu na trh silniční nákladní dopravy EU (viz shrnutí ),

 • se smlouva vztahuje výlučně na nájem vozidla bez řidiče a není spjata s jinou smlouvou o využití řidiče nebo pomocníků řidiče uzavřenou s týmž podnikem,

 • najaté vozidlo je k výlučné dispozici podniku používajícímu je během doby platnosti smlouvy o pronájmu,

 • najaté vozidlo je řízeno pracovníkem podniku, který je najal.

Doklady

Ve vozidle musí být následující doklady v elektronické nebo papírové podobě, které prokazují splnění požadavků:

 • smlouva o pronájmu nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno pronajímatele, nájemce, datum a trvání smlouvy a identifikace vozidla,

 • není-li osobou najímající vozidlo řidič, řidičova pracovní smlouva nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno zaměstnavatele, jméno zaměstnance, datum a trvání pracovní smlouvy nebo písemný doklad o mzdě novějšího data.

Podmínky užívání najatých vozidel pro přepravu zboží

 • Členské státy musí zajistit, aby podniky usazené na jejich území mohly používat najatá vozidla pro silniční přepravu zboží za stejných podmínek jako vozidla v jejich vlastnictví.

 • Vzhledem k tomu, že se vnitrostátní sazby zdanění vozidel výrazně liší, a aby se zabránilo daňovému narušení, mohou členské státy stále omezit užívání vozidel, která si jejich vlastní společnosti pronajímají v jiném členském státě.

 • Omezení se týkají především podílu takto najatých vozidel ve vozovém parku společnosti a doby pronájmu, přičemž zaručené minimum je 25 % a 30 dnů.

 • V zájmu lepšího prosazování musí příslušné orgány členských států zaznamenávat registrační čísla vozidel najatých z jiného členského státu do svých vnitrostátních elektronických registrů podniků silniční dopravy.

Podávání zpráv

Evropská komise musí do 7. srpna 2027 předložit Evropskému parlamentuRadě Evropské unie zprávy o provádění a účincích této

Nahrávám...
Nahrávám...