dnes je 19.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Elektronické informace o nákladní dopravě

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9
Legislativní souhrn: Elektronické informace o nákladní dopravě

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě

Co je cílem nařízení?

Nařízení stanoví právní rámec, který hospodářským subjektům umožňuje sdílet s donucovacími orgány informace v elektronické podobě týkající se silniční, železniční, vnitrozemské vodní a letecké přepravy zboží v Evropské unii (EU).

Klíčové body

Uplatňování

Nařízení se vztahuje na požadavky na regulační informace o přepravě zboží stanovené v právních aktech EU uvedených níže v bodech 1–5 a na požadavky na regulační informace stanovené v aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých Evropskou komisí v souladu s právními akty uvedenými níže v bodech 1–7 (uvedenými v části A přílohy I):

1. nařízení Rady EHS č.  11 o vnitrozemské plavbě (viz shrnutí );

2. směrnice Rady 92/106/EHS o intermodální dopravě (viz shrnutí );

3. nařízení (ES) č.  1072/2009 o mezinárodní silniční nákladní dopravě (viz shrnutí );

4. nařízení (ES) č.  1013/2006 o přepravě odpadů (viz shrnutí );

5. směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (viz shrnutí );

6. směrnice (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému (viz shrnutí );

7. nařízení (ES) č.  300/2008 o ochraně civilního letectví (viz shrnutí ).

Nařízení se rovněž vztahuje na podobné požadavky na informace v příslušných vnitrostátních právních předpisech (uvedených v části B přílohy I).

Elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI)

Elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI) jsou souborem prvků údajů zpracovaných elektronicky pro účely výměny regulačních informací mezi hospodářskými subjekty (zejména společnostmi zapojenými do nákladní dopravy a logistiky) a mezi hospodářskými subjekty a příslušnými orgány.

Hospodářské subjekty nemají povinnost zpřístupnit příslušnému orgánu regulační informace v elektronické podobě. Pokud se však hospodářské subjekty rozhodnou zpřístupnit tyto informace elektronicky, musí:

 • používat údaje zpracované na certifikované platformě eFTI a případně certifikovaným poskytovatelem služeb eFTI,

 • zpřístupnit údaje ve strojově čitelném formátu pomocí ověřeného a zabezpečeného připojení ke zdroji údajů platformy eFTI a v případě, že jsou údaje vyžádány pro kontrolu, sdělit orgánům jedinečný identifikační odkaz na tyto údaje,

 • na požádání příslušného orgánu předložit na místě údaje ve formátu čitelném pro člověka na zařízení subjektu.

Příslušné orgány musí:

 • přijímat regulační informace zpřístupněné subjekty v elektronické podobě,

 • přijímat regulační informace o přepravě odpadů bez nutnosti souhlasu podle nařízení (ES) č. 1013/2006,

 • mít možnost elektronicky přistupovat k údajům eFTI poskytovaným subjekty a zpracovávat je,

 • poskytnout úřední validaci, například razítka nebo osvědčení, elektronicky, pokud je tato validace požadována jako součást regulačních informací.

Příslušné orgány, poskytovatelé služeb eFTI a subjekty musí zachovávat důvěrnost obchodních informací a zajišťovat, aby přístup k nim a jejich zpracování byly možné pouze v oprávněných případech.

Soubory údajů eFTI, pravidla a postupy pro přístup orgánů, platforem eFTI a poskytovatelů služeb

Evropská komise musí nejpozději do 21. února 2023 přijmout akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty s cílem:

 • stanovit a změnit společnou sadu údajů eFTI a dílčí sady údajů tak, aby odrážely příslušné požadavky na regulační informace, které:

  1. specifikují definici a technické charakteristiky pro každý prvek údajů,
  2. zohlední příslušné mezinárodní úmluvy a právo Unie,
  3. usilují o zajištění interoperability s příslušnými mezinárodně uznávanými datovými modely,
 • stanovit společné postupy a podrobná pravidla pro přístup příslušných orgánů k platformám eFTI s cílem:

  1. zlepšit efektivitu správních postupů,
  2. minimalizovat náklady na dodržování předpisů, a to jak pro dotčené hospodářské subjekty, tak pro příslušné orgány.

Platformy eFTI používané pro zpracování regulačních informací musí poskytovat funkce, které zajistí, aby:

 • zpracování osobních údajů bylo v souladu s právními předpisy o ochraně údajů,

 • obchodní údaje zůstaly důvěrné,

 • příslušné orgány měly přístup k údajům a mohly je zpracovávat v souladu s přijatými specifikacemi,

 • subjekty mohly zpřístupnit informace příslušným

Nahrávám...
Nahrávám...