dnes je 23.4.2024

Input:

Klíčové zásady pro reklamační postupy v mezinárodní silniční nákladní dopravě

29.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.9
Klíčové zásady pro reklamační postupy v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Mgr. Tomáš Roubal

Záměrem tohoto textu je připomenout klíčové zásady a náležitosti reklamačních postupů vůči dopravcům (či zasílatelům v právní pozici dopravců) při ztrátě, poškození či opožděném dodání jimi přepravované zásilky.

Jak postupovat při uplatňování reklamací vůči dopravci, či naopak, jak má dopravce reagovat na vůči němu uplatněnou reklamaci?

1) Uplatňování náhrady škody ve smyslu ustanovení Úmluvy CMR a/nebo uplatňování stranami sjednané smluvní pokuty

V prvé řadě je namístě rozlišit, zda v konkrétním případě jde o reklamaci nároku na náhradu škody upraveného kogentně Úmluvou CMR, tj. zda jde o reklamaci ztráty, poškození či opožděného dodání zásilky, anebo zda se jedná o uplatňování ujednání stran o smluvní pokutě za nedodržení určité, stranami dohodnuté smluvní povinnosti.

V této souvislosti je žádoucí uvědomit si rozdíl mezi náhradou škody a ujednáním stran o smluvní pokutě.

V případě náhrady škody by měla být prokazována škoda a prokázána odpovědnost dopravce za vznik škody a výše škody.

V případě smluvní pokuty by mělo být prokazováno a prokázáno to, že se na konkrétním ujednání o smluvní pokutě strany dohodly a že došlo k porušení povinnosti, jejíž nedodržení má být stranami sjednanou smluvní pokutou sankcionováno. Stranami prokazatelně sjednanou smluvní pokutu lze uplatnit i tehdy, jestliže porušením povinnosti, jejíž nedodržení má být sjednanou smluvní pokutou sankcionováno, nevznikla škoda.

Otázku vztahu náhrady škody a smluvní pokuty upravuje nový občanský zákoník (NOZ) v § 2050 takto: "Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje." Lze dovozovat, že k tomu, aby mohla být po dopravci uplatňována nejen náhrada škody ve smyslu kogentních ustanovení Úmluvy CMR, ale i případná smluvní pokuta sjednaná pro případ vzniku škody na zásilce či jejím opožděným dodáním, je nutné, aby předmětné ujednání stran o smluvní pokutě výslovně obsahovalo doložku o tom, že tímto smluvním ujednáním stran není nijak dotčen nárok oprávněného na náhradu škody podle ustanovení Úmluvy CMR.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že problematikou možných smluvních ujednání stran k otázkám, které Úmluva CMR neupravuje, a jejich uplatnitelností v případech sporů stran se budeme zabývat v následující kapitole, zaměříme se v tomto článku dále již pouze na zásady spojené s reklamačními a náhradovými postupy při ztrátě, poškození a opožděném dodání zásilky, tj. zásadami pro reklamační postupy ve smyslu Úmluvy CMR.

2) Smysl reklamačního dopisu

Kromě zmíněného (v bodě 1) potřebného základního rozlišení mezi nárokem na náhradu škody ve smyslu ustanovení Úmluvy CMR a nárokem vyplývajícím z ujednání stran o smluvní pokutě je dále užitečné uvědomit si, že platí, že náhrada škody se primárně uplatňuje reklamací – reklamačním dopisem, nikoliv fakturací.

Proč? Co to znamená?

Je třeba mít na vědomí, že reklamační nárok je otevřeným nárokem, neboť jak známo, existují také právní důvody, pro něž se dopravce může případně zprostit své odpovědnosti za vzniklou škodu. Znamená to, že zaslání tzv. škodní faktury s částkou náhrady škody by řádně mělo přijít až tehdy, kdy byla reklamace dopravcem uznána, anebo tehdy, pokud o nároku reklamujícího na náhradu škody pravomocně rozhodl soud.

Jak však z praxe víme, řádné vyřizování náhrady škody bývá nezřídka reklamujícím řešeno, resp. spíše zkomplikováno jeho jednostranným zápočtem řádných pohledávek dopravce.

Klíčovou náležitostí reklamačního dopisu (který by měl být zaslán dopravci tak, aby bylo prokazatelné jeho doručení – tj. zpravidla doporučeným dopisem + e-mailem) je především to, aby reklamující učinil dopravce odpovědným za vznik škody na konkrétní přepravované zásilce či za opožděné dodání konkrétní zásilky a aby bylo dopravci sděleno, že poté, co bude výše škody vyčíslena, po něm bude uplatňována náhrada škody.
Reklamační dopis nemusí nutně obsahovat vyčíslení částky náhrady škody, resp. výši škody, neboť tyto údaje pochopitelně mohou být předmětem dalšího zjišťování.

Pouhé zaslání tzv. škodní faktury výše uvedené základní náležitosti reklamace nezřídka neobsahuje, a může vzniknout situace, že dopravce bude popírat, že reklamace škody na zásilce či jejího opožděného dodání byla vůči němu řádně uplatněna.

Je rovněž namístě, aby součástí reklamačního dopisu byla i výzva, aby dopravce škodní událost řádně nahlásil své odpovědnostní pojišťovně a aby reklamujícímu sdělil, kdy, jakému odpovědnostnímu pojistiteli a pod jakým evidenčním číslem je předmětná škodní událost nahlášena.

Je zpravidla v zájmu reklamujícího, aby reklamaci reklamačním dopisem zahájil vůči dopravci po vzniku škodní události bez zbytečných odkladů.

3) Řádný postup dopravce vůči němu vznesené reklamaci: nahlášení škodní události svému odpovědnostnímu pojistiteli

Řádným postupem dopravce provádějícího přepravu – a též postupem, který by měl být reklamujícím po dopravci žádán – je, jak již bylo výše uvedeno, to, aby škodní událost řádně nahlásil své odpovědnostní pojišťovně a aby reklamujícímu sdělil, kdy, jakému odpovědnostnímu pojistiteli a pod jakým evidenčním číslem je předmětná škodní událost jeho pojistitelem evidována.

Tento postup je v zájmu všech zúčastněných, včetně samotného dopravce. Je namístě, aby dopravci pochopili, že to, že řádně nahlásí škodní událost svému odpovědnostnímu pojistiteli – tj. odborníkovi na posuzování výše škody a odpovědnosti za vzniklou škodu –, je jejich první právní ochranou (za niž ostatně také platí pojistné) a základním profesionálním postupem v případě reklamace uplatněné proti nim.

Je zřejmé, že odpovědnostní pojistitel pochopitelně nemá zájem ani důvod přistupovat k náhradovému plnění, jestliže při svém posouzení škodní události shledá důvody pro zproštění odpovědnosti dopravce (svého pojištěného).

To, že přepravu provádějící dopravce nahlásí škodní událost svému odpovědnostnímu pojistiteli, je v každém případě pro něj žádoucí a řádný postup:

  • Buď pojišťovna shledá důvody pro zproštění jeho odpovědnosti za vznik škody a těchto právních důvodů shledaných pojistitelem se pak dopravce, potažmo i jeho příkazce (první dopravce), může právem dovolávat vůči reklamujícímu. Pokud by s argumenty svého pojistitele dopravce neuspěl ani u případného soudu, může jít znovu zcela důvodně a právem na svou pojišťovnu s tím, že u soudu důsledně hájil její odborné stanovisko, které u soudu neuspělo, a tedy že důvodně žádá o poskytnutí náhradového pojistného plnění. Nebo pojišťovna shledá jeho odpovědnost a na základě (a podle podmínek) uzavřené pojistné smlouvy poskytne náhradové plnění.

Je důležité si uvědomit, že regulace škody ze strany odpovědnostního pojistitele neznamená jen to, že pojistitel přistoupí k náhradovému plnění, ale i to, jestliže pojistitel při svém posouzení škodní události shledá právní důvody pro zproštění odpovědnosti dopravce, kterých je pak možno se vůči reklamujícímu dovolávat.

4) Reklamace zjevných a neznatelných vad dodané zásilky

Čl. 30 odst. 1 a 2 Úmluvy CMR upravují otázku důkazního břemena při reklamacích zjevných i neznatelných vad dodané zásilky. Poměrně často bývá s odvoláním na tato ustanovení Úmluvy CMR nesprávně dedukováno, že reklamaci je možno vůči dopravci uplatnit pouze do 7 dní následujících po dni dodání zásilky jejímu příjemci nepočítaje v to neděle a státem uznané svátky. Tato interpretace není správná, neboť reklamaci – přestože jsme výše zcela důvodně uvedli, že je žádoucí, aby byla uplatněna bez zbytečných odkladů – lze v zásadě uplatnit po celou dobu jednoroční promlčecí lhůty.

Lhůta 7 dní následujících po dni dodání zásilky jejímu příjemci nepočítaje v to neděle a státem uznané svátky je však velice významná z jiného důvodu: jde především o to, že neuplatnil-li příjemce zásilky výhrady k zjevným vadám zásilky při jejím převzetí (dodání) či nezaslal-li písemné výhrady k zjevně neznatelným vadám zásilky dopravci v uvedené 7denní lhůtě, obrací se důkazní břemeno v neprospěch reklamujícího – to znamená, že reklamující bude, chce-li dosáhnout u dopravce náhradového plnění, povinen věrohodně prokázat, že poškození zásilky způsobil v průběhu přepravy dopravce. Unést

Nahrávám...
Nahrávám...