dnes je 19.6.2024

Input:

Karnet TIR

20.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.5
Karnet TIR

JUDr. Josef Pumpr

Forma

Karnet TIR je složkou (sešitem) volných listů, sešitých sponkou nebo slepených ve hřbetu. Tato složka obsahuje dva tuhé obalové listy žluté barvy a párové listy pro zemi odeslání, země tranzitní a zemi určení. Za obalovým listem je v karnetu vložen tzv. překladový list žluté barvy, obvykle nazývaný žlutý manifest. Tento list je vytištěn v jazyce užívaném v zemi držitele a jeho účelem je umožnit snazší vyplnění rubrik následujících párových bílých a zelených listů karnetu, které jsou vytištěny ve francouzštině. Žlutý manifest vyplňuje a podepisuje držitel karnetu, ale nepotvrzují jej celní orgány. Na konci karnetu musí být vložen ještě tiskopis havarijního protokolu, který je rovněž ve žluté barvě a stejně jako ostatní listy karnetu je vytištěn ve francouzštině. Párové listy, na nichž se písemně zachycuje celý průběh tranzitní přepravní operace, obsahují shora vždy útržkový list (volet) formátu A4, který plní funkci celní průvodky a na nějž v prodloužené části tohoto formátu navazuje kmenový list (souche).

Každá dvojice těchto listů (bílý a zelený) je určena vždy pro jízdu mezi dvěma po sobě jdoucími celními úřady v tranzitní operaci. Útržkové listy se po potvrzení celním úřadem oddělují a stávají se přílohou jeho evidence. Kmenové listy zůstávají v karnetu TIR a údaje na nich potvrzené jsou důkazem o řádném provedení celního řízení v jednotlivých zemích, po jejichž území se prováděla tranzitní operace v systému TIR.

Karnet TIR se vyhotovuje samostatně pro každé silniční vozidlo nebo kontejner. Jediný karnet však může být vyhotoven také pro jízdní soupravu nebo více kontejnerů, naložených na jediném silničním vozidle nebo jízdní soupravě.

Přeprava prováděná na podkladě karnetu TIR dovoluje celní projednávání zboží u více celních úřadů odeslání a více celních úřadů určení. Díky tomuto ustanovení jsou umožněny postupné částečné nakládky a vykládky zboží u těchto celních úřadů. Podle Celní úmluvy TIR, 1975 platí, že celní úřady odeslání a celní úřady určení dohromady nemohou být více než čtyři, ovšem mohou být v různých státech.

V současnosti užívané karnety TIR se tisknou jako složky obsahující 4, 6, 14 nebo 20 útržkových a kmenových listů, takže karnet může být použit minimálně ve dvou a nejvíce až v deseti státech. Platnost všech druhů karnetu TIR je 60 dnů ode dne, kdy Sdružení vydalo karnet dopravci. Platnost karnetu nemůže být prodloužena, a proto se karnet, u kterého již platnost prošla, vrací Sdružení nepoužitý. Všichni dopravci odebírají karnety od záručního sdružení ve své zemi. Pouze za výjimečných okolností je možno pro uskutečnění zpáteční cesty získat karnet TIR také od jiného záručního sdružení. V takovém případě musí dopravce písemně požádat Sdružení ve svém státě, aby pověřilo jiné Sdružení k vydání karnetu v zahraničí. V žádosti dopravce je třeba uvést také identifikační údaje o osobě, která bude v zahraničí karnet přebírat. Řidič musí potom u zahraničního záručního sdružení zaplatit za karnet TIR hotově v místní měně. Platnost karnetu vydaného v zahraničí je omezena na 10 dnů a po skončení přepravní operace se karnet vrací sdružení obvyklou cestou.

Vstupní a výstupní souhrnné prohlášení

Od roku 2011 platí pro veškeré přepravy vstupující na území Evropské unie, jakož i pro přepravy vystupující z tohoto území, povinnost podávat předem tzv. vstupní nebo výstupní souhrnné celní prohlášení. Důvodem pro zavedení těchto opatření, která platí i pro tranzitní režimy TIR, byla potřeba provádět včas bezpečnostní analýzu údajů o dopravovaném zboží, a tudíž zvýšení bezpečnosti mezinárodních přeprav. Tato souhrnná celní prohlášení se podávají zásadně elektronicky a vždy ve stanovené lhůtě před dopravením zboží na místo vstupu nebo výstupu z území Unie. Jak bylo zmíněno již v kapitole o tranzitu obecně, v silniční dopravě je touto lhůtou 1 hodina. Přitom platí, že vstupní (výstupní) celní úřad může upustit od podání souhrnného celního prohlášení ve vztahu ke zboží, pro které bylo podáno před uplynutím stanovené lhůty již řádné celní prohlášení NCTS/TIR obsahující potřebná bezpečnostní data. Pokud takové prohlášení před vstupem podáno nebylo, musí držitel karnetu zajistit podání vstupního souhrnného celního prohlášení. K tomu může využít bezplatné elektronické aplikace IRU, která je uživatelům k dispozici na adrese https://tirepd.iru.org/ jako tzv. elektronická predeklarace TIR-EPD.

Předložení karnetu TIR celnímu úřadu

Dříve než může být karnet TIR předložen celnímu úřadu odeslání za účelem propuštění zboží do tranzitního režimu, musejí být vyplněny všechny rubriky na první straně obálky, dále rubriky 1 až 15 žlutého manifestu a rovněž rubriky 1 až 15 tolika útržkových listů, které budou potřeba pro uskutečnění celé přepravní operace. Karnet je možno vyplnit buď psacím strojem, nebo jakýmkoliv jiným tiskem, postačující je i vyplnění propisovací tužkou. Podmínkou ovšem je, že všechny zápisy budou čitelné. Pokud se má v tranzitním režimu TIR uskutečnit přeprava těžkého nebo objemného zboží, je nutno to předepsaným způsobem poznamenat do rubriky 11 na první straně obalového listu karnetu. V části útržkového listu nadepsané Manifest o zboží (Manifeste de marchandises), která obsahuje rubriky 9 až 15, se uvádějí všechny potřebné údaje týkající se přepravovaného zboží. Jsou to zejména značky a čísla nákladových kusů (signo), dále počet a druh nákladových kusů a také slovní označení zboží. Popis zboží má být stručný a natolik výstižný, aby podle něj bylo možno zboží zařadit do celního sazebníku. Pro vyloučení případných pochybností ohledně správné klasifikace druhu přepravovaného zboží se doporučuje, aby v rubrice 10 u popisu zboží byla uvedena navíc také šestimístná položka celního sazebníku. Do rubriky 11 manifestu se uvádí hrubá hmotnost zboží v kilogramech. V rubrice 2 útržkového listu se uvádějí celní úřady odeslání a v rubrice 12 je nutno uvést celní úřady určení (vykládky) a u jednotlivých úřadů poznamenat, kolik nákladových kusů zboží se má u každého z nich vyložit.

Manifest o zboží se vyplňuje v jazyce země odeslání, pokud celní orgány nepovolí použití jiného jazyka. Je vhodné vyplnit manifest dvojjazyčně, a to zejména v rubrice 10, kde se doporučuje vedle názvu zboží v jazyce země odeslání popsat zboží také buď v jazyce země určení, nebo v některém ze známých světových jazyků. Podle návodu k použití karnetu je povoleno také připojit k manifestu o zboží seznamy nákladu, pokud jsou tyto seznamy čitelné a obsahují všechny údaje, které se uvádějí do manifestu. Celní orgány seznamy orazítkují tak, aby jejich eventuální vyjmutí z karnetu zanechalo patrné stopy. V rubrice 15 manifestu potvrzuje držitel karnetu svým podpisem, že údaje vyplněné v karnetu jsou přesné a úplné. Takto vyplněný a podepsaný karnet předkládá jeho držitel celnímu úřadu odeslání.

S účinností od 1. ledna roku 2009 vznikla držitelům karnetů TIR, kteří dopravují zboží v tomto systému po území Evropské unie, povinnost předávat na celním úřadu odeslání nebo vstupu údaje karnetu TIR také elektronickou cestou, za použití počítačového zpracování dat tak, jak se podávají tranzitní celní prohlášení v systému NCTS a jak je popsáno v předchozí kapitole. To znamená, že po klasickém vyplnění rubrik karnetu musí jeho držitel zapsat ještě jednou údaje celního prohlášení do systému NCTS/TIR a ve formě datového souboru je odeslat celnímu úřadu. V praxi podávají tato tranzitní celní prohlášení NCTS/TIR většinou za dopravce a jeho jménem zmocnění speditéři nebo odesílatelé zboží, kteří jsou schopni příslušná elektronická prohlášení průběžně zpracovávat a odesílat.

Při propuštění zboží pro operaci TIR vytiskne celní úřad tranzitní doprovodný doklad, který se připojí k útržkovému listu č. 2 a předá veškeré údaje karnetu příslušnému celnímu

Nahrávám...
Nahrávám...