dnes je 25.3.2023

Input:

Kapacitní propočty - paletizace

6.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.4 Kapacitní propočty - paletizace

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Počet palet npi pro i-tý druh materiálu

Kde

Qi – celkové množství zásoby i-tého druhu materiálu v kg,

gi - objemová hmotnost i-tého druhu materiálu [kg.m3],

Vi – celkový objem zásoby i-tého druhu materiálu [m3],

Vp – ložný objem zvolené palety [m3+ / ks],

kp – součinitel využití palet, pro sypké materiály kp = 1.

Pro kusové materiály je třeba stanovit podle tvaru materiálu a způsobu ukládání.

Celkový počet palet np je dán součtem:

pro m druhů materiálu ukládaného do palet.

B1) Počet vozíků nd1, které jsou určeny pro kyvadlovou dopravu a nevykonávají ložné operace, je dán vztahem:

nph Qh

Kde

nph = Qh/qj – přepravní výkon – počet palet za hodinu [ks.hod-1],

Qh – množství přepravovaného materiálu [kg.hod-1],

qj - množství přepravovaného materiálu v jedné paletě [kg.ks-1],

npj – počet palet, které dopravní vozík může dopravit za hodinu [ks.hod-1]. Určí se pro daný typ vozíku, danou přepravní vzdálenost a hmotnost palety.

kt – součinitel časového využití dopravních vozíků.

B2) Počet vozíků nd2, které jsou určeny pro kyvadlovou dopravu a vykonávají ložné operace

Kde

nph = Qh/qj – přepravní výkon – počet palet za hodinu [ks.hod-1],

ch = 3600/tc – počet cyklů dopravy z hodinu [1.hod-1].

tc – celková doba přepravy (doba trvání přepravních a ložných operací) jednoho cyklu [s],

tc = tu + tj + tz [s],

tu – doba nabrání a uložení palety [s] (dle časových měření),

tj = sj/vj – doba jízdy tam a zpět [s],

vj – průměrná rychlost vozíku [m.s-1],

sj – jízdní vzdálenost [m],

tz = 2.hs/vz – doba zdvihu a spouštění [s],

vz – průměrná rychlost zdvihu a spouštění [m.s-1],

hs – průměrná výška stohování [m].

C) Počet vozíků nd pro dopravu mezi různými místy a různými operacemi. Vychází se z časového rozboru jednotlivých přepravních a ložných operací.

kde

tdi – doba trvání i-té dopravní operace [min],

r – počet všech dopravních operací, které se mají vykonat vozíky za směnu,

ts – časový fond jednoho dopravního vozíku za směnu [hod],

kt – součinitel časového využití dopravních vozíků.

Určení počtu a druhu vozíků

Při dopravě zboží na paletách je možné použít tří druhů, resp. kombinací vozíků:

1. pouze zdvižné vozíky,

2. zdvižné vozíky s přívěsnými vozíky,

3. tahače s přívěsnými vozíky, když k nakládání a skládání je zapotřebí vysokozdvižného vozíku.

Doprava pouze vysokozdvižnými vozíky

Viz tabulka optimálních vzdáleností vhodných pro tento typ vozíků.) Pro výpočet se předpokládá, že vz-vozík si náklad naloží, převeze a složí na místo určení. Potom lze potřebný počet vozíků určit z:

kde

Xvzv – počet vysokozdvižných vozíků,

D – potřebný dopravní výkon (t.hod-1),

t – doba jednoho pracovního cyklu vz vozíku (s),

Q – nosnost vz vozíku (t).

Tento vztah je sice základní, ale velmi nereálný. Protože tento ideální případ takřka nepřichází v úvahu, je nutno do výpočtu zavést součinitele, které respektují realitu.

Součinitel respektující zatížení vozíku v provozu z1

Kde

pz je průměrné zatížení (paletami či jinými břemeny).

Součinitel respektující časové využití vz vozíku z2 (údržba, opravy, čekání)

kde ts je skutečný počet odpracovaných hodin,

tmax je maximální možný počet odpracovaných hodin.

Součinitel z3 - (určí zadavatel projektu) respektující nepředvídané překážky a zdržení, způsobené provozními poměry.

Velmi podrobně je zapotřebí určit dobu t, která trvá jeden pracovní cyklus – naložení břemene, jízda na místo určení, složení břemene a jízda zpět.

Doba pro naložení (složení) břemene t1 se musí odhadnout, resp. změřit nebo plyne z technických parametrů používaného (navrhovaného) zařízení.

Nahrávám...
Nahrávám...