dnes je 25.4.2024

Input:

Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Obecný postup kalkulace nákladů

28.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2
Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Obecný postup kalkulace nákladů

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Ve stručnosti by se dal postup výpočtu nákladů shrnout do následujících 10 kroků, které je nezbytné udělat.

 1. Definice kalkulačních jednic dopravního výkonu ... km, hod atd.
 2. Kvantifikace produkce (objem dopravních výkonů) ... Q(km), Q(hod) atd.
 3. Definice struktury nákladů (druhové členění) ... viz výkazy
 4. Rozdělení nákladů podle:
  a) závislosti na objemu produkce (N fixní vs. N variabilní)
  b) přiřaditelnosti k výkonům (N přímé vs. N režijní)
  c) započítatelnosti (ne/započítatelné do tarifu)
 5. Definice klíče rozpočítání režijních nákladů (a zisku) k jednotlivým vozidlům a jejich výkonům
 6. Výpočet nákladových tarifů ... nkm, nhod atd.
 7. Stanovení nákladů dopravy: N tarifní = n x Q resp. N = PN + RN resp. N = Nfix + Nvar
 8. Připočtení nákladů nezahrnutých do tarifu: N celkové = N tarifní + N mimotarifní
 9. Definice a kvantifikace kalkulačních jednic přepravního výkonu (oskm, tkm apod.)
 10. Nákladové a cenové tarify za přepravu ... noskm, ntkm atd. (cena = N + zisk + DPH)

Rozdělení nákladů

V obecném postupu je v bodě č. 4 deklarována potřeba rozlišovat náklady jednak podle jejich (ne)závislosti na rozsahu dopravních výkonů a to na náklady:

a) fixní náklady, tj. náklady stálé, které se vyvíjejí nezávisle na výkonech – např. odpisy, daně z vozidel, režijní náklady. Podíl fixních nákladů při rostoucím objemu výkonů na jednotku výkonu (kalkulační jednici) klesá a naopak. V některých případech se podíl fixních nákladů mění skokem.

b) variabilní náklady, tj. náklady proměnné, které se vyvíjejí v závislosti na výkonech – např. pohonné hmoty, údržba a opravy, mzdy řidičů. Mohou být progresivní, když rostou rychleji než výkony, nebo degresivní, když rostou pomaleji než výkony.

Za druhé je potřeba si uvědomit, zdali je ten který náklad přiřaditelný ke konkrétnímu dopravnímu výkonu, tj. jestli jde o náklady:

a) přímé

Náklady, jejichž výši k určitému výkonu (kalkulační jednici) lze jednoznačně určit, např. pohonné hmoty, náklady na pneu, náklady na údržbu a opravy vozidel, mzdové náklady.

b) nepřímé (režijní)

Náklady, jejichž výši k určitému výkonu nelze jednoznačně určit, a proto se tyto náklady na jednotku výkonu rozvrhují (klíčují) na kalkulační jednici např. pronájem kanceláří, spotřeba médií, propagace, plat ředitele společnosti atd.

Komentář k jednotlivým nákladovým druhům

1. Náklady na pohonné hmoty

Mezi faktory, které ovlivňují spotřebu pohonných hmot v silniční dopravě, můžeme zařadit zejména:

 • - profil terénu (jak horizontální, tak vertikální)
 • - hustotu zastávek (počet rozjezdů a zastavení)
 • - intenzitu provozu (celková neplynulost jízdy)
 • - obsazenost vozidel (hmotnost vozidla)
 • - vytápění vozidel v zimním období
 • - způsob jízdy řidiče atd.

Vliv výše uvedených parametrů na průměrnou spotřebu pohonných hmot snad nejlépe dokresluje spotřeba nafty v závislosti na ročním období, kterou prováděla společnost Borge, kdy se výše spotřeby lišila v průběhu roku až o 5 litrů na 100 km (24 resp. 19 l/100 km):

Obrázek č. 9: Spotřeba nafty v závislosti na ročním období

(Zdroj: Borge)

Pokud nevyžadujeme rozlišovat spotřebu pohonných hmot daného vozidla podle jednotlivých tras, lze jednotkové náklady na pohonné hmoty počítat jako:

n PHM = ( PC PHM x SPOTŘEBA PHM / 100 km )

Kde:

n PHM ... jednotkové náklady na PHM

C PHM ... pořizovací cena jednotky spotřeby PHM

Z rovnice nepřímo vyplývá, že zatímco průměrná spotřeba pohonných hmot bude pro dané vozidlo na téže trase v delším časovém horizontu pravděpodobně víceméně konstantní, vliv na výši nákladů bude mít jednotková cena pohonných hmot.

Obrázek č. 10: Vývoj průměrných cen paliv v ČR (Zdroj: IODA, CCS)

Kromě samotného paliva je podle metodického pokynu MD správné započítat též ostatní náklady související s palivy, jakými jsou např. oleje a maziva, AdBlue atd. Jako nápověda, co vše sem lze zařadit, může posloužit též metodika vytvořená FD ČVUT a SAČM.

2. Náklady na přímý materiál a energie

Typickou položkou zařazenou do přímého materiálu jsou pneumatiky, jejichž spotřebu ovlivňuje:

 • - kvalita pneumatik
 • - kvalita pozemní komunikace
 • - styl jízdy řidiče
 • - rozdílné pneu na (ne)hnané nápravy
 • - rozdílné pneu tahač / návěs atd.

Kromě jednotkové pořizovací ceny je potřeba připočítat i ostatní náklady (ON pneu), které s pneumatikami souvisí. Jsou to např.:

 • výměna (přezutí)

 • uskladnění

 • opravy a údržba (konzervace)

 • protektory, rezervní pneumatiky

 • duše, ventilky atd.

n PNEU = [(PC PNEU x POČET PNEU) + ON pneu] / PROBĚH

Kde:

PC ... pořizovací cena

ON ... ostatní náklady

Kromě pneumatik jsou součástí přímého materiálu a energií další náklady jako např.:

 • náhradní díly a materiál na běžné opravy

 • spojovací materiál

 • elektromateriál

 • čistící a mycí potřeby

 • nemrznoucí směsi

 • uniformy, pracovní a ochranné pomůcky atd.

V této souvislosti může docházet k metodickým rozdílům výpočtu mezi jednotlivými dopravci, neboť v případě oprav a údržby někteří dopravci evidují náklady na materiál v této položce, jiní dopravci v položce Opravy a údržba, další v položce Ostatní přímé náklady a někteří dokonce jako Režijní náklady.

3. Náklady na opravy a udržování

Náklady související s opravami a udržováním vozidla bychom mohli rozdělit na:

 • pravidelné (preventivní a běžné používání)

 • nepravidelné (větší opravy a výměny)

 • nehody

Zatímco náklady na opravu a udržování se započítávají do nákladů, nehody do nákladů obvykle přímo nekalkulujeme, ale odečítáme je přímo ze zisku.

V souvislosti s náklady na opravu a udržování se rýsuje otázka, zdali jsou náklady závislé nebo nezávislé a příp. na čem jsou závislé. Toto si každý dopravce v rámci svých kalkulací definuje a rozhoduje sám.

n OÚ 1 KM = celkové náklady na OÚ / dopravní výkon

příp.

n OÚ 1 HOD = celkové náklady na OÚ / doba provozu

Kde:

OÚ ... opravy a udržování

4. Náklady na odpisy, leasing, pronájem

Náklady na samotné vozidlo se budou lišit podle toho, zdali si budeme vozidlo:

 • kupovat "v hotovosti"

 • kupovat "na úvěr"

 • kupovat "na leasing" (finanční či operativní)

 • pronajímat

Zatímco v prvním případě budeme platit pouze pořizovací cenu vozidla, ostatní 4 možnosti financování pořízení vozidla s sebou nesou i náklady toho, kdo nám vozidlo prodává nebo pronajímá (tj. náklady na servis a údržbu, úrok, zisk apod.).

Z hlediska kalkulací nákladů se tyto dva pohledy budou též lišit. Pokud totiž budeme kupovat vozidlo "v hotovosti" (ať už hotovostně nebo bezhotovostně), objeví se vozidlo v účetním výkaze nazvaném Rozvaha jako aktivum, tj. jako majetek. Ten budeme průběžně odepisovat (snižovat jeho účetní hodnotu). Samotné odpisy se projeví v účetním výkazu Výkaz zisků a ztrát jako nákladová položka.

Další důležitou informací je tedy pochopitelně práce se zůstatkovou cenou, která může mít velký vliv na celkovou výši částky, kterou bude majitel vozidla odepisovat. Právě o zůstatkovou cenu si totiž majitel může snížit celkovou odepisovanou částku, čímž by si snížil náklady na odpisy.

Pro výpočet jednotkových nákladů (nejen) na odpisy je kromě pořizovací a případně

Nahrávám...
Nahrávám...