dnes je 23.4.2024

Input:

Institut oprávněného ekonomického subjektu a jeho využití v dopravním řetězci

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Institut oprávněného ekonomického subjektu a jeho využití v dopravním řetězci

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Úvod

Nárůst objemu světového obchodu a jeho globalizace přináší potřebu zjednodušení a usnadnění procesů, spojených s přeshraničním pohybem zboží. Zmíněná potřeba je zanesena do dohody o vzniku Světové obchodní organizace (WTO), která říká, že: "Zjednodušení a harmonizace mezinárodních obchodních procesů se týká zejména činností, postupů a formalit při shromažďování, prezentaci, komunikaci a zpracování dat, potřebných pro zajištění pohybu zboží v mezinárodním obchodě."1 Nejistota vyplývající z neznalosti průběhu přeshraničního odbavení zboží zvyšuje rizikovost obchodních operací a přináší všem článkům distribučního řetězce zbytečné dodatečné výdaje. Odrazuje také domácí a zahraniční investory, kteří vyhledávají distribuční řetězce fungující s minimálními logistickými náklady.

Česká republika se dlouhodobě orientuje na vnitrounijní obchod se zeměmi EU, se kterými realizuje výraznou většinu svého vývozu i dovozu. Orientace na saturované a stagnující trhy Evropské unie však může být pro další vývoj tuzemské ekonomiky limitující. Mimo jiné i z tohoto důvodu si vláda ČR ve své Exportní strategii pro období 2012–2020 položila za cíl vyhledat a podpořit obchodní spojení na nová perspektivní teritoria, která mají dostatek: "... růstového potenciálu, absorpční schopnosti a kompatibility ve vztahu k české ekonomice."2

Realizace obchodních transakcí s novými partnery z celého světa přináší nutnost četnějšího zapojení obchodních kruhů do procesu celního řízení, které ve vnitrounijním obchodě není vyžadováno. Velké objemy odbavovaného zboží a požadavky na zajištění celní bezpečnosti kladou však v globálním obchodě zvýšené nároky na celní administrativu a přinášejí nárůst logistických nákladů, což vede ke zpomalení toků zboží v distribučním řetězci. Dalším důsledkem může být i četnější výskyt deliktního jednání v celním a daňovém výkaznictví a odvodech. Snaha o usnadnění a urychlení logistické činnosti, nezbytné pro realizaci obchodních transakcí, byla proto hlavním důvodem pro zřízení institutu oprávněného ekonomického subjektu.

Tento příspěvek byl vypracován s cílem seznámit širší odbornou veřejnost s obsahem, způsobem fungování a výhodami zapojení podnikatelské sféry do programu oprávněného ekonomického subjektu a využít k tomuto účelu analýzy pramenů informací z nejrůznějších dostupných zdrojů. Na základě sumarizace provedených analýz pak nalézt odpověď na otázku, do jaké míry je tento program použitelný pro dosažení cílů Exportní strategie vlády ČR pro období 2012–2020.

Program oprávněného ekonomického subjektu

V roce 2005 kodifikovala Světová celní organizace rámcový soubor pravidel pro usnadnění světového obchodu, posílení jeho bezpečnosti a prevenci v boji proti mezinárodnímu terorismu3. Pravidla přijatá WCO tvoří základ programu oprávněného ekonomického subjektu (angl. Authorized Economic Operator), který byl v EU zaveden dne 13. dubna 2005 nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 648/2005 a později s přijetím nového Celního kodexu novelizován dne 9. října 2013 nařízením EU č. 952/2013.

Účelem zřízení programu oprávněného ekonomického subjektu (AEO) je umožnit vytvoření bezpečného a zajištěného dodavatelského řetězce se zapojením společností, zabývajících se dovozem a vývozem zboží. Společnost, která získá osvědčení oprávněného ekonomického subjektu, má poskytovat záruku věrohodnosti a spolehlivosti realizovaných obchodních transakcí a eliminovat rizika, související s dovozem zboží do Evropské unie nebo vývozem zboží do třetích zemí. Program AEO je určen všem účastníkům distribučního řetězce počínaje výrobcem, přes vývozce, dopravce, skladovatele, deklaranta až po dovozce zboží.

Cílem unitárního programu AEO je zajistit bezpečnost vnitřního trhu a současně dát jak vlastním obchodníkům, tak i obchodním partnerům ze třetích zemí, prokazují-li součinnost a vstřícnost vůči unitárním postupům a předpisům, možnost zjednodušení a zrychlení administrativních postupů v rámci dodavatelského řetězce. Účastníky programu, s právem využívat všech výhod, které jsou spojeny s vývozem, dovozem a tranzitem zboží, se mohou stát ekonomické subjekty, které dlouhodobě plní ustanovení Celního kodexu a jsou uznány za spolehlivého partnera v celním řízení v celém Evropském společenství. Rozsah poskytovaných výhod, které nejsou přiznávány jen na celním území Unie, ale mají dosah i do třetích zemí, je podmíněn stupněm kvality získaného osvědčení v rámci programu.

Pro zabezpečení funkce celého distribučního řetězce je třeba zabezpečit i každý z jeho článků. Držitel osvědčení AEO nese odpovědnost, spojenou se svým postavením v distribučním řetězci a za zboží, které je předmětem přeshraniční obchodní transakce, ale současně je závislý i na svých obchodních partnerech – dodavatelích, odběratelích, přepravcích a dalších. Je od něj tedy očekáváno, že bezpečnostní požadavky AEO ve smluvních vztazích se svými partnery zohlední. Důsledná prevence rizik je vyžadována zejména v obchodních transakcích s neznámými nebo příležitostnými partnery. Pokud tedy distribuční řetězec zahrnuje i subjekty, které nejsou zapojeny do programu AEO a neposkytují tedy jistotu dodržování stanovených bezpečnostních požadavků, ztrácí tím na důvěryhodnosti celý řetězec.

Osvědčení oprávněného ekonomického subjektu

Osvědčení oprávněného ekonomického subjektu má možnost získat každý článek distribučního řetězce, který splní předepsané podmínky. O splnění stanovených legislativních podmínek rozhoduje celní správa, jež v takovém případě vydá osvědčení v některé z následujících forem:

  • Osvědčení AEO pro celní zjednodušení (AEOC) dává držiteli možnost využívat výhod vyplývajících ze zjednodušených postupů stanovených v celních předpisech. Postavení AEOC je sice uznáváno ve všech členských státech Evropské unie, držitel osvědčení má však povinnost požádat o schválení konkrétního zjednodušeného postupu samostatně v každém členském státě. Ve schvalovacím řízení zjednodušeného postupu již nejsou znovu posuzována kritéria, která byla akceptována při samotném vydání osvědčení AEOC. Použití tohoto osvědčení vede k usnadnění a urychlení přeshraničního pohybu zboží.

  • Osvědčení AEO pro bezpečnost a zabezpečení (AEOS) dává držiteli možnost využívat při celních kontrolách výhod, týkajících se bezpečnosti při vstupu zboží na celní území a při jeho výstupu z celního území EU. Postavení AEOS je uznáváno ve všech členských státech, držitel osvědčení může využívat výhod plynoucích z tohoto postavení v kterémkoliv z nich. Využití tohoto osvědčení vede ke snížení počtu nebo k úplnému vyloučení fyzických kontrol dováženého nebo vyváženého zboží.

  • Osvědčení AEO pro celní zjednodušení, bezpečnost a zabezpečení (AEOF) představuje kombinaci obou předcházejících osvědčení. Je platné ve všech členských zemích EU a umožňuje držiteli zjednodušený postup v každém členském státě, ve kterém o něj ekonomický subjekt požádá. Výhody týkající se bezpečnosti a zabezpečení jsou uznávány neomezeně všemi členskými státy. Osvědčení AEOF vydá celní správa také v případě, drží-li ekonomický subjekt obě osvědčení současně4.

Udělení některého ze shora zmíněných osvědčení závisí na rozhodnutí celní správy, která v povolovacím řízení posuzuje, do jaké míry podnikatelské aktivity žadatele odpovídají předepsaným kritériím. Při rozhodování se opírá o informace, získané přímo z tzv. "samohodnocení" žadatele, nebo zprostředkovaně z vyjádření či osvědčení nezávislých třetích osob. Ve svém samohodnocení se žadatel vyjadřuje ke skutečnostem, které mají vztah k jeho postavení v distribučním řetězci, v němž může figurovat jako výrobce, vývozce, zasílatel, skladovatel, celní deklarant, dopravce nebo dovozce. Současně s předložením samohodnocení má žadatel povinnost:

  • Sdělit údaje o osobách, které nesou odpovědnost za společnost, nebo osobách, jež se podílejí na výkonu a kontrole řízení společnosti, právních zástupcích žadatele a osobách odpovědných ve společnosti za celní záležitosti. Nutné je potvrdit zejména skutečnost, že se jmenované osoby nedopustily závažného porušení nebo opakovaných porušení celních předpisů za poslední tři roky, předcházející podání žádosti.

  • Udržovat účetní systém, který odpovídá obecně přijatým účetním zásadám, používaným v členském státě, v němž jsou účty vedeny, a který usnadňuje celní kontrolu a disponuje logistickým systémem, jenž umožňuje rozlišení mezi původním zbožím Společenství a zbožím mimo EU.

  • Vykázat dobrou platební schopnost za poslední tři roky před podáním žádosti, tedy takové finanční postavení, které je dostačující pro plnění závazků, odpovídajících charakteru komerční činnosti.

  • Doložit vysokou úroveň informovanosti o vnitřních opatřeních bezpečnosti a zabezpečení při podnikatelských aktivitách se zákazníky, dodavateli a vnějšími poskytovateli služeb. Posuzována je zejména úroveň zabezpečení budov, opatření vstupní kontroly, manipulace se zbožím a licencemi, bezpečnost prověření zaměstnanců a další.

Součástí posuzování žádosti ze strany celní správy je analýza a ověření podkladů žadatele včetně přiložené podpůrné dokumentace. Pozornost je věnována zejména posouzení četnosti celních operací, sazeb DPH, spotřebních daní, uplatňovaným preferenčním opatřením, antidumpingovým celním sazbám, výsledkům následných kontrol a uděleným povolením zjednodušených postupů za poslední tři roky před podáním žádosti. Současně je také ověřena celková finanční způsobilost žadatele, průhlednost jím užívaného účetního systému z hlediska realizovaného dovozu a vývozu zboží, jeho organizační či kapitálové propojení s obchodními partnery a možnost sledování jednotlivých obchodních případů po celou dobu jejich průběhu. Posouzena je také možnost kontroly dodržování bezpečnostních a zabezpečovacích opatření. Celní správa získává tímto způsobem ucelený obraz o spolehlivosti žadatele

Nahrávám...
Nahrávám...