dnes je 21.4.2024

Input:

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

20.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Ing. Jiří Novotný

Novely dohody AETR

Ve druhé polovině roku 2010 došlo u Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dohoda AETR) ke dvěma zásadním změnám. Do 29. července 2010 platilo znění této dohody sestavené z

  • vyhlášky č. 108/1976 Sb. ministra zahraničních věcí o AETR,

  • vyhlášky č. 82/1984 Sb. ministra zahraničních věcí o změnách a doplňcích k AETR,

  • sdělení č. 80/1994 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání dodatku č. 2 k AETR.

Dne 29. července 2010 bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí, kterým byly nahrazeny všechny předcházející uvedené předpisy s účinností od 29. července 2010. Tento předpis tak začal naplňovat záměr EU uvedený v závěru článku č. 2 nařízení (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, který předpokládal dosažení souladu mezi ustanoveními dohody AETR a nařízeními (ES) č. 561/2006 a (EHS) č. 3821/85 .

Prakticky to znamenalo zejména změny přílohy "Kontrolní zařízení" dohody AETR, které tuto část dohody AETR přiblížily nařízení (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, co se týče požadavků na konstrukci, zkoušky, montáž a kontrolu digitálního kontrolního zařízení používaného v silniční dopravě. Prakticky je to provedeno tak, že příloha "Kontrolní zařízení" byla doplněna o ustanovení týkající se paměťových karet a povinností týkajících se obsluhy digitálních tachografů. Zapracování vlastní přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 bylo zabezpečeno dodatkem 1B přílohy dohody AETR.

Dne 24. září 2010 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno sdělení č. 82/2010 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijatých změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě. Pokud předcházející sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. sjednotilo požadavky týkající se digitálního kontrolního zařízení, pak sdělení č. 82/2010 Sb. m. s. odstraňuje rozdíl mezi dohodou AETR a nařízením (ES) č. 561/2006 týkající se zejména doby řízení, bezpečnostní přestávky, doby odpočinku a činností s tím souvisejících s účinností od 20. září 2010.

Z těchto důvodů je nutné doplnit nebo upravit některá znění dohody AETR, která byla publikována sdělením č. 62/2020 Sb. m. s. Stručné shrnutí těchto doplňků i s komentářem je provedeno v následujících bodech:

  • Článek 1 je třeba doplnit o nové definice týkající se zejména doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dohoda AETR již neobsahuje ustanovení v případě odpočinku, aby nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem, činila nejméně jednu hodinu. Byl tak odstraněn jeden ze zásadních rozdílů mezi dohodou AETR a nařízením (ES) č. 561/2006.

  • Článek 2 je třeba upravit v bodě 2. dohoda AETR již výslovně neuvádí možnost, aby státy vztahovaly ustanovení dohody AETR na člena osádky, který neopustí státní území, na němž vykonává své povolání. V případě neobchodní přepravy dohoda AETR uvádí hranici maximální přípustné hmotnosti 7,5 tuny, která nesmí být překročena, aby bylo možné uplatnit výjimku a dohoda AETR se na tuto mezinárodní dopravu nevztahovala.

  • Článek 3 v odstavci 2 nově řeší požadavky na používání záznamových listů vedených řidiči, jejichž vozidla jsou registrována ve státech, které nejsou smluvními stranami dohody AETR.

  • Článek 6 slaďuje požadavky na dobu řízení. Tady je třeba zdůraznit, že dohoda AETR již neobsahuje ustanovení, že "nejvýše po šesti denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek". Tento požadavek je ve změněné podobě zařazen do článku 8. Zajímavé je také ustanovení obsažené v bodě 4, kde je uvedeno, že do řízení se zahrnuje veškeré řízení na území smluvních i nesmluvních stran dohody AETR.

  • Článek 7 byl změněn tak, že byl odstraněn rozdíl mezi dohodou AETR a nařízením EU týkající se možnosti rozdělení bezpečnostní přestávky. Ta může být rozdělena pouze jednou na dvě části, z nichž prvá může být minimálně 15 minut a druhá minimálně 30 minut, což je v souladu s nařízením EU. Obdobně pokud se týká doby strávené jako čekání ve vozidle na sedadle spolujezdce, na trajektu nebo ve vlaku, lze ji považovat za bezpečnostní přestávku.

  • Článek 8 týkající se odpočinku byl uveden v soulad s nařízením EU. Například zkrácení běžného denního odpočinku se provádí, obdobně jako v nařízení (ES) č. 561/2006, mezi dvěma týdenními odpočinky, nikoliv jak to stanovila původní dohoda AETR, třikrát týdně (týden byl definován jako období mezi 0.00 hodin v pondělí a 24.00 hodin v neděli). V bodě 6 je stanoven obdobně jako v nařízení EU požadavek na týdenní odpočinek, který musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku. Třetí zásadní úprava, která uvádí v soulad dohodu AETR s nařízením EU, se týká možnosti strávit ve stojícím vozidle vybaveném lehátkem denní odpočinek (zkrácený i nezkrácený), ale týdenní odpočinek pouze zkrácený. Ustanovení článku dohody AETR umožňuje obdobně jako ustanovení nařízení EU zkrátit týdenní odpočinek z 45 hodin až na 24 hodin bez ohledu na místo, kde k tomu dochází.

  • Nově je vložen článek 8a, který v souladu s požadavky

Nahrávám...
Nahrávám...