dnes je 19.6.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 18: Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

2.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.18
DPH u přepravních služeb 18: Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Kdy má plátce nárok na odpočet daně

Plátce má nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Od tohoto okamžiku také začíná běh tříleté lhůty pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, nikoliv od okamžiku, kdy plátce obdrží daňový doklad.

Nárok na odpočet daně má plátce v plné výši pouze u přijatého zdanitelného plnění, které použije výhradně pro uskutečňování zdanitelných plnění uvedených v§ 72 odst. 1 zákona o DPH.

Plátce poskytující přepravní služby má nárok na odpočet daně při uskutečnění přepravní služby, která je zdanitelným plněním, uskutečněným s místem plnění v tuzemsku, dále u přepravy zboží poskytnuté při vývozu zboží nebo dovozu zboží, která je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a také při poskytnutí přepravy, uskutečněné mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku.

Příklad:

Plátce poskytl přepravu zboží z Prahy do Brna pro českého obchodníka. Místo plnění je v tuzemsku, plátce má nárok na odpočet daně u všech zdanitelných plnění, která s touto přepravou souvisejí, například při nákupu pohonných hmot.

Příklad:

Plátce poskytl přepravu zboží z Prahy do Bratislavy pro slovenského obchodníka. Místo plnění je na Slovensku, plátce má nárok na odpočet daně u všech zdanitelných plnění, která s touto přepravou souvisejí, například při nákupu pohonných hmot

Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely s nárokem na odpočet daně, tak pro účely bez nároku na odpočet daně, tedy i pro jiné účely, má nárok na odpočet daně v částečné výši. Mohlo by se jednat o případy, kdy plátce nakoupí pohonné hmoty a část jich použije pro osobní potřebu. Potom má nárok na odpočet daně pouze u té části pohonných hmot, které použil pro uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně.

Nárok na odpočet daně při pořízení vybraného osobního automobilu

Od 1. ledna 2024 je nově nastaven limit pro možnost odpočtu daně při nákupu vybraného osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem plátce. Výše limitu je 420 000 Kč, základ daně 2 mil. Kč.

Podle přechodného ustanovení č. 2 k zákonu o DPH je odpočet daně při nákupu vybraného osobního automobilu omezen od prvního okamžiku, zakládajícího povinnost přiznat daň, který vznikne od 1. ledna 2024.

Z toho vyplývá, že pokud plátce prodávající přijal úplatu na dodání vybraného osobního automobilu nebo dodal tento vybraný osobní automobil do konce roku 2023, uplatní plátce kupující odpočet daně od 1. ledna 2024 v plné výši, tedy ještě bez limitu.

Vzhledem k tomu, že je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění do limitu 420 000 Kč, tak pokud je u dodání vybraného osobního automobilu daň na výstupu stanovena v souladu se ZDPH v nějaké výši, tak pro účely odpočtu daně může být daň na vstupu rozdílná.

Pokud je vybraný osobní automobil dodán ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH, osvobozený od daně podle § 51 zákona o DPH nebo nebude předmětem daně, nemá plátce žádný nárok na odpočet daně.

Limit pro odpočet daně platí i v případě, kdy plátce má nárok na odpočet daně u tohoto typu přijatého zdanitelného v plné výši.

Částka daně na vstupu ve výši 420 000 Kč se také vztahuje na odpočet daně na vstupu v částečné výši nebo při úpravě odpočtu daně, kdy například § 75 odst. 3, § 76 odst. 2, § 78 odst. 1 písm. a) zákona o DPH používají částku daně na vstupu u příslušeného majetku. Obdobně se tak postupuje při nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce.

Příklad:

Plátce si v roce 2024 pořídil vybraný osobní automobil jako dlouhodobý majetek výhradně pro uskutečňování zdanitelných plnění. Základ daně byl 3 000 000 Kč + daň na výstupu 630 000 Kč. Plátce si může uplatnit odpočet daně ve výši 420 000 Kč.

Příklad:

Plátce si v roce 2024 pořídil vybraný osobní automobil jako dlouhodobý majetek. Základ daně byl 3 000 000 Kč + daň na výstupu 630 000 Kč. Pro účely související s ekonomickou činností má plátce nárok na odpočet z 90 %, z 10 % automobil pořídil pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Plátce uplatnil odpočet daně ve výši 379 000 Kč (420 000 x 0,9).

Při dodání vybraného osobního automobilu se k omezení možnosti uplatnit odpočet daně na vstupu nepřihlíží. V takovém případě se zdaní celková hodnota prodávaného vybraného osobního automobilu.

V případě finančního leasingu je omezena výše daně na vstupu u leasingového nájemce, pro kterého je vybraný osobní automobil pro účely zákona o DPH dlouhodobým hmotným majetkem.

Leasingová společnost má při pořízení vybraného osobního automobilu, u kterého je při uzavření leasingové smlouvy zřejmé, že půjde o dodání zboží dle § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH, plný nárok na odpočet daně.

Příklad:

Leasingová společnost pořídila vybraný osobní automobil pro jiného plátce na leasing, základ daně 4 mil. Kč, daň 840 000 Kč. Uplatnila plný nárok na odpočet daně. Tento automobil poskytla plátci na leasing s možností odkupu podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH. Na dodání vybraného osobního automobilu vystavila pro plátce daňový doklad. Plátce nájemce má na základě tohoto daňového dokladu nárok na odpočet daně maximálně v částce 420 000 Kč.

Pokud si leasingová společnost pořizuje vybraný osobní automobil jako svůj dlouhodobý majetek, s tím, že jej bude používat na operativní pronájem, tak je její odpočet daně omezen částkou 420 000 Kč. Při poskytnutí vybraného osobního automobilu nájemci se jedná o poskytnutí služby, kde výše daně na vstupu u nájemce není již omezena.

Příklad:

Leasingová společnost pořídila vybraný osobní automobil, základ daně 4 mil. Kč, daň 840 000 Kč jako svůj dlouhodobý hmotný majetek s tím, že tento vybraný osobní automobil poskytne plátci na operativní nájem. Leasingová společnost má nárok na odpočet daně maximálně v částce 420 000 Kč.

Technické zhodnocení provedené na vybraném osobním automobilu

Pokud plátce provede na vybraném osobním automobilu, který je jeho dlouhodobým majetkem, technické zhodnocení, které je dlouhodobým majetkem podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 4 ZDPH, tak je povinen při uplatnění nároku na odpočet daně zohlednit stanovené limitní částky daně na vstupu.

To se týká i automobilů, u kterých byla při jejich pořízení daň nižší než 420 000 Kč, ale v součtu této daně na vstupu při pořízení vybraného osobního automobilu a daně na vstupu z technického zhodnocení (případně proběhlých technických zhodnocení) přesáhne částku 420 000 Kč.

Mohou nastat tři varianty způsobu stanovení částky daně na vstupu u technického zhodnocení, které je dlouhodobým majetkem.

Podle první varianty není možnost uplatnit odpočet daně u technického zhodnocení (částka daně na vstupu je ve výši 0 Kč), v případě, že součet uplatněného nároku na odpočet daně na vstupu u pořízení automobilu a případných předchozích technických zhodnocení je již vyšší než 420 000 Kč.

Příklad:

Plátce si pořídil vybraný osobní automobil v hodnotě 2 000 000 Kč + daň na výstupu 420 000 Kč. Z pořízeného automobilu uplatnit nárok na odpočet v plné výši. Následně si nechal provést jeho technické zhodnocení, základ daně 200 000 Kč, daň na výstupu 42 000 Kč. Plátce nemá z technického zhodnocení nárok na odpočet daně.

Druhá varianta řeší případ, kdy součet uplatněného nároku na odpočet daně na vstupu u pořízeného dlouhodobého majetku i předchozích technických zhodnocení (pokud by žádné takové zhodnocení nenastalo, potom je ve výši 0 Kč) a aktuálně posuzovaného (tj. posledního) technického zhodnocení je menší nebo roven částce 420 000 Kč. Potom platí, že u tohoto aktuálně posuzovaného technického zhodnocení je částka daně na vstupu ve výši daně.

Příklad:

Plátce si pořídil vybraný osobní automobil v základu daně 1 000 000 Kč + daň na výstupu 210 000 Kč. Uplatnil plný nárok na odpočet daně. Nechal si provést jeho technické zhodnocení v základu daně 200 000 Kč, daň na výstupu 42 000 Kč. Plátce má z technického zhodnocení nárok na odpočet daně, protože celkový nárok na odpočet daně u vybraného osobního automobilu je 252 000 Kč.

Třetí případ vychází z výpočtu použitého u druhé varianty, kdy daň na vstupu podle odstavce 2 náležící aktuálnímu (poslednímu) technickému zhodnocení spadne do limitu 420 000 Kč jen částečně. V tomto případě platí, že částka daně na vstupu u tohoto technického zhodnocení je jen částečné výši do limitu 420 000 Kč.

Příklad:

Plátce si pořídil vybraný osobní automobil v základu daně 1 500 000 Kč + daň na výstupu 315 000 Kč. Uplatnil plný odpočet daně. Nechal si provést technické zhodnocení automobilu v základu daně 1 000 000 Kč, daň na výstupu 210 000 Kč. Plátce má z technického zhodnocení nárok na odpočet daně 105 000 Kč (420 000 – 315 000).

Výsledná kladná částka daně na vstupu u předmětného technického zhodnocení se pak použije standardně pro uplatnění nároku na odpočet daně, ať již v plné výši, částečné výši, při úpravě odpočtu daně nebo při nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce.

Vybraným osobním automobilem jsou motorová vozidla s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a bez prostoru pro stojící cestující, bez ohledu na to, zda je počet míst k sezení omezen na místo k sezení řidiče. Z definice vybraného osobního automobilu jsou vyloučeny sanitní a pohřební automobily a vozidla kategorie M1, která plátce používá na základě koncese k provozování živnosti silniční

Nahrávám...
Nahrávám...