dnes je 25.4.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 08: Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.8
DPH u přepravních služeb 08: Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie

Ing. Zdeněk Kuneš

Specificky je v § 19 ZDPH (zákona o DPH) řešena problematika dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie.

Pořízení nového dopravního prostředku

Při pořízení nového dopravního prostředku v tuzemsku z jiného členského státu musí být kupujícím vždy odvedena daň z přidané hodnoty bez ohledu na to, zda je plátcem, či ne.

Daň z přidané hodnoty je v tomto případě povinna přiznat a zaplatit také každá soukromá osoba, která pořídí nový dopravní prostředek z jiného členského státu pro soukromou potřebu.

Pořízení nového dopravního prostředku plátcem

Při pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu a plátce postupuje podle běžných principů pro uplatnění daně při pořízení zboží z jiného členského státu.

Pro plátce, kteří poskytují přepravní služby, se může jednat o nákup nových dopravních prostředků v jiném členském státě.

Plátce nakoupí nový dopravní prostředek v jiném členském státě bez daně, svému dodavateli poskytne své daňové identifikační číslo, které mu bylo přiděleno v tuzemsku. Povinnost přiznat daň vzniká plátci k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž byl nový dopravní prostředek pořízen, nebo ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven před tímto patnáctým dnem.

Obecně platí, že se pořízením zboží z jiného členského státu rozumí nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není v postavení obdobném jako neplátce. Dodavatel tedy musí mít přiděleno daňové identifikační číslo pro obchodování mezi členskými státy. Pořízením zboží z jiného členského státu je ale také případ, kdy je nový dopravní prostředek plátcem zakoupen od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě.

Pro plátce je ale podle § 19 odst. 4 zákona o DPH pořízením zboží z jiného členského státu, s povinností přiznat daň, také pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu od osoby, která není osobou registrovanou v jiném členském státě.

Toto pořízení nového dopravního prostředku uvede plátce do daňového přiznání na ř. 9 a k daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil dodavatel.

Podmínkou při pořízení zboží z jiného členského státu je, že zboží musí být odesláno nebo přepraveno mezi členskými státy. Odeslání nebo přepravu může zajistit dodavatel, pořizovatel nebo zmocněná třetí osoba.

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu uvede plátce do daňového přiznání na ř. 3, do kontrolního hlášení do části A.2.

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu od osoby, která není registrovaná k dani v jiném členském státě, uvede plátce do kontrolního hlášení do části A.2.

Aby nemusel plátce s registrací nového dopravního prostředku čekat až na termín podání daňového přiznání, může ještě před podáním daňového přiznání podat finančnímu úřadu hlášení o pořízení nového motorového vozidla a může zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního prostředku.

K hlášení o pořízení nového dopravního prostředku předloží plátce kopii daňového dokladu, který mu vystavil prodávající v jiném členském státě.

Finanční úřad mu zaplacení zálohy potvrdí a plátce tuto zálohu následně vypořádá v daňovém přiznání.

Pořízení nového dopravního prostředku osobou, která není plátcem

Při nákupu nového dopravního prostředku z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna přiznat daň také osoba, která není plátcem.

Může se jednat o podnikatele, jenž není plátcem, nebo o soukromou osobu, která si pořídí nový dopravní prostředek pro soukromou potřebu.

Pokud pořídí nový dopravní prostředek podnikatel, přepravce, který není plátcem, tak se pořízením tohoto nového dopravního prostředku podle § 6g zákona o DPH stává identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba je povinna podat daňové přiznání, na základě tohoto daňového přiznání přizná a zaplatí daň a nemá nárok na odpočet daně.

Obdobně je povinna podat daňové přiznání soukromá osoba, která není osobou povinnou k dani.

K tomuto daňovému přiznání musí ještě předložit kopii daňového dokladu o nákupu nového dopravního prostředku a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku.

Identifikovaná osoba je povinna předložit daňové přiznání ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nový dopravní prostředek pořídila.

Soukromá osoba, která není osobou povinnou k dani, je povinna daňové přiznání s kopií daňového dokladu a hlášením předložit do deseti dnů ode dne pořízení nového dopravního prostředku.

Finanční úřad jim vyměří daň z přidané hodnoty a tuto daň je pořizující osoba povinna zaplatit finančnímu úřadu do 25 dnů ode dne, kdy jí byla daň vyměřena.

Častým problémem je, že si zakoupí v jiném členském státě nový dopravní prostředek osoba, která není osobou povinnou k dani, tedy soukromá osoba, například nový automobil a neví, že když si tento nový automobil nechá zaregistrovat k provozu na dopravním inspektorátu v České republice, musí předložit potvrzení o tom, že zaplatili finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty.

Tato soukromá osoba by měla, obdobně jako osoba povinná k dani, koupit nový dopravní prostředek v jiném členském státě bez daně s tím, že dodavateli prokáže, že tento nový dopravní prostředek přemístí do České republiky.

Problém je však v tom, že pokud toto neví, tak jim prodávající v jiném členském státě nový dopravní prostředek bez dostatečných důkazních prostředků o tom, že tento nový dopravní prostředek přemístí do jiného členského státu, bez daně neprodá a při přemístění nového dopravního prostředku do České republiky musí být odvedena daň z přidané hodnoty v České republice bez ohledu na to, zda byl tento nový dopravní prostředek nakoupen v jiném členském státě s daní uplatněnou v tomto jiném členském státě, či ne.

Příklad:

Pan Potůček si koupil na Slovensku v autosalonu za běžnou cenu nový automobil a 15. července 2019 jej převezl do České republiky. Při registraci na dopravním inspektorátu na něm požadovali potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty z pořízení nového dopravního prostředku. S tím však pan Potůček nepočítal. Slovenský prodejce dodal automobil panu Potůčkovi se slovenskou daní, protože nevěděl, že bude automobil jako nový dopravní prostředek přepraven do jiného členského státu a při prodeji o tom neměl ani žádný důkaz. Pan Potůček byl povinen do 25. července 2019 přiznat daň z přidané hodnoty v České republice, protože se

Nahrávám...
Nahrávám...