dnes je 21.4.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 05: Stanovení místa plnění při poskytnutí přepravních služeb

1.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.5
DPH u přepravních služeb 05: Stanovení místa plnění při poskytnutí přepravních služeb

Ing. Zdeněk Kuneš

Pro zajištění správného postupu při uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytování přepravních služeb je rozhodující stanovení místa plnění.

Pro správné stanovení místa plnění není rozhodující, zda se jedná o poskytování přepravní služby po pozemních komunikacích nebo železniční či vodní přepravu zboží.

Při stanovení místa plnění při poskytnutí přepravní služby je důležité, komu je přepravní služba poskytnuta, zda je poskytnuta pro osobu povinnou k dani nebo nepovinnou k dani.

Specificky je podle § 10f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, řešeno stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani.

Poskytnutí přepravní služby osobě povinné k dani

Podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH se při poskytnutí služby osobě povinné k dani stanoví místo plnění podle sídla příjemce služby. Jedná se obecně o osobu povinnou k dani, nikoliv registrovanou k dani v jiném členském státě.

V případě, že je služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, která se nachází v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

Místo plnění při poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani se stanoví vždy pouze podle sídla, popřípadě podle umístění provozovny příjemce služby, tedy vždy v jedné zemi bez ohledu na skutečnost, zda je přeprava zboží realizována pouze na území jednoho státu nebo více států.

Toto pravidlo platí jak pro poskytnutí přepravní služby osobou povinnou k dani, tak při přijetí přepravní služby osobou povinnou k dani.

Předmětem daně z přidané hodnoty podle zákona o DPH je pouze přeprava zboží, která je uskutečněna pro osobu povinnou k dani, jež má sídlo v tuzemsku, nebo pokud má v tuzemsku provozovnu a tato přepravní služba je poskytnuta této provozovně.

Pokud je služba přepravy zboží uskutečněna plátcem s místem plnění v tuzemsku, uvede ji plátce na ř. 1 daňového přiznání a v kontrolním hlášení v č. A4, případně do hodnoty 10 000 Kč do č. A5.

Pokud plátce přijme službu přepravy zboží od neusazené osoby, uvede toto plnění na ř. 5 daňového přiznání a v kontrolním hlášení v č. A2.

Pokud přijme službu přepravy zboží od neusazené osoby identifikovaná osoba, uvede toto plnění na ř. 5 daňového přiznání. Identifikovaná osoba kontrolní hlášení nepodává.

V případě, že má příjemce služby přepravy zboží sídlo nebo provozovnu, které je služba poskytnuta, mimo území tuzemska, stanoví se místo plnění vždy mimo tuzemsko.

Pokud je přeprava zboží poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě, registrované k dani v jiném členském státě, uvádí plátce hodnotu této služby na ř. 21 daňového přiznání a současně ji uvede do souhrnného hlášení. Do kontrolního hlášení se tyto údaje neuvádějí.

Pokud je přepravní služba poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě, která není v jiném členském státě registrovaná k dani, uvede plátce hodnotu této služby na ř. 26 daňového přiznání a v souhrnném ani kontrolním hlášení ji neuvádí.

Pokud je přepravní služba poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem v zahraničí, uvede plátce hodnotu této služby na ř. 26 daňového přiznání a v souhrnném ani kontrolním hlášení ji neuvádí.

Přeprava zboží při dovozu zboží a vývozu zboží je podle § 69 zákona o DPH osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně.

V příkladech jsou uvedeny různé varianty, které při poskytnutí přepravní služby osobě povinné k dani mohou nastat.

Příklad:

Dopravní společnost, plátce, zajišťuje pro českou společnost, plátce, přepravu zboží z Prahy do Brna. Příjemcem této přepravní služby je plátce, tedy osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku. Místo plnění při poskytnutí přepravy zboží pro osobu povinnou k dani je podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH v tuzemsku. Dopravní společnost je povinna přiznat daň na výstupu v základní sazbě daně, údaje o poskytnuté přepravní službě uvede v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období na ř. 1 a v kontrolním hlášení do č. A4, případně A5.

Příklad:

Dopravní společnost, plátce, zajišťuje pro českou společnost, plátce, přepravu zboží z Prahy do Berlína. Příjemcem této přepravní služby je plátce, tedy osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku. Místo plnění při poskytnutí přepravy zboží pro osobu povinnou k dani je podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH v tuzemsku. Dopravní společnost je povinna přiznat daň na výstupu v základní sazbě daně, údaje o poskytnuté přepravní službě uvede v daňovém přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období na ř. 1 a v kontrolním hlášení do č. A4, případně A5. V souhrnném hlášení se takto poskytnutá služba neuvádí.

Příklad:

Dopravní společnost, plátce, zajišťuje pro slovenskou společnost, registrovanou k dani na Slovensku, přepravu zboží z Prahy do Brna. Příjemcem této přepravní služby je osoba povinná k dani se sídlem na Slovensku, která nemá v ČR sídlo ani provozovnu. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že příjemce přepravní služby má sídlo na Slovensku, je místem plnění Slovensko. Plátce je ke dni poskytnutí této služby nebo ke dni přijetí úplaty na tuto službu, pokud je přijata přede dnem poskytnutí služby, povinen přiznat toto plnění. Vzhledem k tomu, že příjemce přepravní služby je osoba registrovaná k dani na Slovensku, uvede plátce údaje o poskytnuté přepravní službě v daňovém přiznání k DPH v ř. 21 a současně i v souhrnném hlášení s kódem plnění "3". Do kontrolního hlášení se poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko neuvádí.

Příklad:

Dopravní společnost, plátce, zajišťuje přepravu zboží z Ostravy do Košic pro slovenskou společnost, která ale není na Slovensku registrovaná k dani. Příjemcem této přepravní služby je osoba povinná k dani se sídlem na Slovensku, v ČR nemá sídlo ani provozovnu. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že příjemce přepravní služby má sídlo na Slovensku, je místem plnění Slovensko. Plátce je ke dni poskytnutí této služby nebo ke dni přijetí úplaty na tuto službu, pokud je přijata přede dnem poskytnutí služby, povinen přiznat toto plnění. Vzhledem k tomu, že příjemce přepravní služby není osoba registrovaná k dani na Slovensku, uvede plátce údaje o poskytnuté přepravní službě v daňovém přiznání k DPH na ř. 26.

Pokud příjemci služby, slovenskému podnikateli, vznikne v souvislosti s přijetím přepravní služby povinnost požádat příslušný úřad na Slovensku o přidělení daňového identifikačního čísla pro účely DPH, uvede plátce údaje o takto poskytnuté službě v ř. 21 DAP k DPH a současně i v souhrnném hlášení s kódem plnění "3". Do kontrolního hlášení se poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko neuvádí.

Příklad:

Dopravní společnost, plátce, zajišťuje přepravu zboží z Prahy do Brna pro ruskou společnost. Příjemcem této přepravní služby je osoba povinná k dani, která má sídlo v Rusku. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že příjemce přepravní služby má sídlo v Rusku, je místem plnění Rusko. Plátce je ke dni poskytnutí této služby nebo ke dni přijetí úplaty na tuto službu, pokud je přijata přede dnem poskytnutí služby, povinen přiznat toto plnění. Plátce uvede údaje o poskytnuté přepravní službě v daňovém přiznání k DPH na ř. 26. Do kontrolního hlášení se poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko neuvádí.

Příklad:

Dopravní společnost, plátce, zajišťuje přepravu zboží pro slovenskou společnost, registrovanou k dani na Slovensku. Přeprava je poskytnuta provozovně slovenského podnikatele, která je umístěna v Polsku. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že je přepravní služba poskytnuta provozovně, která je umístěna v Polsku, je místem plnění Polsko. Plátce je ke dni poskytnutí této služby nebo ke dni přijetí úplaty na tuto službu, pokud je přijata přede dnem poskytnutí služby, povinen přiznat toto plnění. Pokud je plátci poskytnuto daňové identifikační číslo provozovny, uvede plátce údaje o takto poskytnuté službě v ř. 21 DAP k DPH a současně i v souhrnném hlášení s kódem plnění "3". V případě, že mu není toto daňové identifikační číslo poskytnuto, uvede údaje o poskytnuté přepravní službě v daňovém přiznání k DPH na ř. 26. Pokud příjemci služby, slovenskému podnikateli, vznikne v souvislosti s přijetím přepravní služby povinnost požádat příslušný úřad v Polsku o přidělení daňového identifikačního čísla pro účely DPH, uvede plátce údaje o takto poskytnuté službě v ř. 21 DAP k DPH a současně i v souhrnném hlášení s kódem plnění "3". Do kontrolního hlášení se poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko neuvádí.

Přijetí přepravní služby od osoby neusazené v tuzemsku

Vzhledem k tomu, že se podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH stanoví místo plnění v sídle příjemce služby, popřípadě v místě, kde má provozovnu, pokud je tato služba poskytnuta této provozovně, tak pokud je přepravní služba poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.

Pokud je přepravní služba poskytnuta plátci osobou neusazenou, je tento plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, pokud je tato úplata poskytnuta před uskutečněním zdanitelného plnění.

Pokud je přepravní služba poskytnuta plátci osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, je plátce povinen hodnotu této služby uvést na ř. 5 daňového přiznání a do kontrolního hlášení v č. A2.

Pokud je přepravní služba poskytnuta plátci osobou, která není v jiném členském státě osobou registrovanou k dani, je plátce povinen hodnotu této služby uvést na ř. 12 daňového přiznání. Pokud však této osobě z titulu poskytnutí této služby vznikla povinnost registrace k dani v jiném členském státě a poskytne plátci své identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, uvede plátce hodnotu přijaté služby na ř. 5 daňového přiznání.

Při poskytnutí přepravní služby neusazenou osobou, která má sídlo v zahraničí, uvede plátce hodnotu této služby na ř. 12 daňového přiznání a do kontrolního hlášení v č. A2.

Pokud je přepravní služba poskytnuta neusazenou osobou osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, tak je příjemce této služby podle § 6h zákona o DPH ode dne přijetí této služby identifikovanou osobou.

V takovém případě je povinen do 15 dnů od přijetí služby podat na finanční úřad přihlášku k registraci identifikované osoby.

Jako identifikovaná osoba je příjemce služby od neusazené osoby povinen přiznat daň z této přijaté služby.

Na rozdíl od plátce nemá identifikovaná osoba nikdy nárok na odpočet daně.

Příklad:

Slovenská společnost, registrovaná k dani na Slovensku, zajistila přepravu zboží z Brna do Prahy pro českou dopravní společnost, plátce. Příjemcem této přepravní služby je plátce se sídlem v tuzemsku, místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH v tuzemsku. Plátce je ke dni poskytnutí této služby nebo ke dni poskytnutí úplaty na tuto službu, pokud je přijata přede dnem poskytnutí služby, povinen přiznat toto plnění. Plnění uvede na ř. 5 daňového přiznání a do kontrolního hlášení v č. A2.

Příklad:

Slovenská společnost, registrovaná k dani na Slovensku, zajistila přepravu zboží z Ostravy pro českou dopravní společnost do provozovny plátce, kterou má umístěnou ve Varšavě. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH v Polsku. Plátce je povinen vypořádat daň z přidané hodnoty podle polské legislativy v Polsku. Hodnotu služby uvede na ř. 26, do kontrolního hlášení ji neuvádí.

Příklad:

Slovenská společnost, registrovaná k dani na Slovensku, zajistila přepravu zboží z Ostravy do Brna pro českou dopravní společnost, osobu povinnou k dani, neregistrovanou za plátce. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby se stanoví podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona

Nahrávám...
Nahrávám...