dnes je 23.4.2024

Input:

Dopravce, tlak na ceny přepravních výkonů a (ne)využívání čl. 24 a 26 Úmluvy CMR

8.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.6
Dopravce, tlak na ceny přepravních výkonů a (ne)využívání čl. 24 a 26 Úmluvy CMR

Mgr. Tomáš Roubal

Tlak na ceny přepravních výkonů v silniční nákladní dopravě ze strany objednavatelů přeprav je českými dopravci pochopitelně pociťován jako jedna z největších nesnází jejich podnikání.

Pokusme se proto, s pomocí malého srovnání řešení problematik odpovědnosti dominantního provozovatele poštovní přepravy v ČR (České pošty) a mezinárodního silničního nákladního dopravce:

 • všimnout si a možná i přesněji si uvědomit rozměr, příčiny, důsledky a úzkou souvislost problematiky odpovědnosti právě s problematikou tlaku na ceny přepravních výkonů;

 • zamyslet se nad tím, zda, v čem, jak, kde a u koho lze v této pro české mezinárodní silniční dopravce nesnadné situaci vidět a společně hledat a nalézat možnosti jejího zlepšení (ono pověstné "světlo na konci tunelu").

Ad A)

1) Srovnání řešení problematik odpovědnosti dominantního provozovatele poštovní přepravy v ČR (České pošty) a mezinárodního silničního dopravce:

Začněme zmíněným jednoduchým a ilustrativním příkladem – srovnáním. Podle poštovních předpisů platí:

 • Jestliže jste odesílatelem a pro přepravu své zásilky, která má fakticky vysokou hodnotu (např. 100 000 Kč), zvolíte službu (druh zásilky) doporučené psaní, tj. službu bez udané ceny, kdy při podání zásilky k poštovní přepravě odesílatel neudává (nevyčísluje) cenu této zásilky, obdržíte v případě jejího poškození či ztráty, na základě vaší řádné reklamace – kterou uplatníte spolu s předložením dokladu o předání zásilky k poštovní přepravě (podacího lístku či podacího archu) – od České pošty pouze limitovanou paušální náhradu škody. Tato náhrada škody v případě druhu zásilky (služby) doporučené psaní bude v současnosti činit, zcela bez ohledu na to, jakou tato vaše zásilka měla faktickou hodnotu, půjde-li o vnitrostátní zásilku 680 Kč a půjde-li o zásilku do zahraničí 928 Kč. Kromě toho vám také bude v případě ztráty zásilky vráceno vámi uhrazené poštovné (přepravné).

 • Tutéž zásilku se stejným obsahem (a se stejnou faktickou hodnotou 100 000 Kč) však samozřejmě můžete na poště předat k poštovní přepravě také jako zásilku s udanou cenou – jako cenné psaní či jako cenný balík. Nebo můžete využít dalších obdobných služeb, jejichž důležitou charakteristikou je to, že předepsaným způsobem udáte (vyčíslíte) cenu této zásilky a že za to poště zaplatíte příslušný poplatek.
  V případě, že v průběhu přepravy dojde k poškození či ke ztrátě této zásilky s udanou cenou a jestliže při své reklamaci příslušným podacím dokladem (podacím lístkem či podacím archem) doložíte, že pošta stvrdila, že k poštovní přepravě převzala tuto zásilku jako zásilku s udanou cenou a faktickou hodnotu této zásilky (např. fakturou, dodacím listem apod.), bude vám poskytnuto náhradové plnění až do výše vámi udané ceny zásilky. Rovněž vám také bude v případě ztráty zásilky vyplaceno zpět vámi uhrazené poštovné (přepravné).


Tyto jednoduché příklady z poštovní přepravy uvádím proto, abych poukázal na to, že princip odpovědnosti a náhradové povinnosti mezinárodního silničního dopravce je v Úmluvě CMR stanoven velmi obdobně. Stačí si připomenout stručná a jasná ustanovení čl. 23 odst. 3, odst. 4 a odst. 6; čl. 24; čl. 26 odst. 1 a odst. 2; čl. 6 odst. 2 písm. d) Úmluvy CMR:

 • Čl. 23 odst. 3: "Náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé váhy."

 • Čl. 23 odst. 4: "Kromě toho se hradí dovozné, clo a jiné výlohy vzniklé v souvislosti s přepravou zásilky, a to při úplné ztrátě v plné výši a při částečné ztrátě poměrným dílem; jiné škody se nehradí."

 • Čl. 23 odst. 6: "Vyšší náhradu (než podle čl. 23 odst. 3) lze požadovat jen tehdy, byla-li podle článku  24 a 26 udána cena zásilky nebo zvláštní zájem na dodání."

 • Čl. 24: "Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici."

 • Čl. 26 odst. 1: "Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací lhůty."

 • Čl. 26 odst. 2: "Byl-li udán zvláštní zájem na dodání, může se nezávisle na náhradách škod stanovených v článcích 23, 24 a 25 požadovat náhrada dalších prokázaných škod až do částky udaného zájmu na dodání."

 • Čl. 6 odst. 2 písm. d): "Nákladní list musí popřípadě obsahovat: udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání."


Z uvedených ustanovení Úmluvy CMR je patrné to, že:

 • obdobně jako u příkladu s doporučeným dopisem je pro zásilky, u nichž nebyl použit postup podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR, stanovena limitovaná "paušální" odpovědnost a náhradová povinnost dopravce – nejvýše 8,33 SDR (tj. max. cca 10 eur) za kilogram chybějící váhy;

 • obdobně jako u příkladu s cenným psaním či cenným balíkem má odesílatel zásilky možnost zvolit postup podle čl. 24 či podle čl. 26 Úmluvy CMR), aby si pro případ vzniku škody na zásilce v průběhu přepravy zabezpečil náhradu až do výše jím v nákladním listě CMR udané ceny zásilky či vyčísleného zvláštního zájmu na dodání;

 • obdobně jako poštovní předpisy také články 24 či 26 Úmluvy CMR velmi jasně předepisují, za jaké podmínky a do jakého dokladu může být odesílatelem platně udána cena zásilky s hodnotou převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 Úmluvy CMR.

2) Důvody nevyužívání postupů podle ustanovení čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR při mezinárodních silničních přepravách zásilek vysokých hodnot

Jaká je však reálná praxe a její příčiny a důsledky v mezinárodní silniční dopravě – a zvláště v českých podmínkách, resp. u českých dopravců?

Přestože faktické hodnoty zásilek v mezinárodní silniční dopravě často výrazně převyšují standardní "paušální" limit odpovědnosti dopravce podle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR, odesílatelé, resp. objednatelé mezinárodních silničních přeprav většinou (zpravidla) nevyužívají možností podle čl. 24 či 26 Úmluvy CMR. Proč?

Stejně jako je zřejmé, důvodné a snadno odůvodnitelné, že odeslání zásilky doporučeným psaním stojí odesílatele méně peněz než odeslání téže zásilky cenným psaním, je právě tak zřejmé, důvodné a snadno odůvodnitelné, že odeslání zásilky v mezinárodní silniční přepravě bez využití postupu podle ustanovení čl. 24 či 26 Úmluvy CMR stojí odesílatele či objednatele přepravy méně peněz než odeslání téže zásilky s využitím postupu podle čl. 24 či 26 Úmluvy CMR.

Stejně jako odesílatel, který doporučeným psaním odeslal zásilku vysoké faktické hodnoty, neboť chtěl ušetřit a věřil (např. na základě svých dosavadních dobrých zkušeností s tím, že všechny či naprostá většina doposud jím odesílaných doporučených dopisů byly poštou doručeny příjemcům bez problémů), že "i tentokrát to snad vyjde", často postupují toto riziko také odesílatelé, resp. objednavatelé mezinárodních silničních přeprav zásilek vysokých hodnot převyšujících standardní limit odpovědnosti dopravce podle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR. Chtějí ušetřit na přepravném a věří, že "i tentokrát to snad vyjde", a objednávají přepravu zásilek vysokých faktických hodnot bez využití postupu podle ustanovení čl. 24 či 26 Úmluvy CMR. V případech vzniku škod na přepravovaných zásilkách se však bohužel stává, že se ukáže, že šlo o šetření na nesprávném místě a že takové "šetření" je naopak velice drahé.

Nezřídka však není při mezinárodní silniční přepravě zásilek vysoké faktické hodnoty převyšujících limit odpovědnosti dopravce podle čl. 23 odst. 3 (tj. zvláště u zásilek vysokých hodnot s nižší hmotností), odesílatelem, resp. objednavatelem přepravy, využit postup podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR prostě a jen proto, že tento postup neznají (je třeba si uvědomit, že odesílatel zásilky není povinen znát Úmluvu CMR) a že zasílatel či dopravce, tj. odborníci v mezinárodní silniční dopravě, kteří by předmětná základní ustanovení Úmluvy CMR rozhodně znát měli, jim často "raději" z obavy, aby o přepravu (tento konkrétní přepravní obchod) nepřišli, nebo z vlastní neznalosti (!) tyto možnosti ani nezmíní a nenabídnou – jakkoliv by to bylo věcně velmi žádoucí a znamenalo by to pro jeho dopravní podnikání větší klid, neboť jeho odpovědnost by byla plně kryta pojištěním. Navíc i jen věrohodný doklad o jeho nabídce objednateli přepravy k využití postupu podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR by – aniž by tato jeho nabídka musela být odesílatelem, resp. objednatelem přepravy, akceptována – pro něj (pro zasílatele či dopravce) znamenal významné "alibi".

Ke skutečnostem přispívajícím k tomu, že není využíván postup podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR, patří také časový faktor – časový pres při sjednávání podmínek přepravy. Jestliže dopravce obdrží objednávku přepravy zásilky s vysokou hodnotou krátce před požadovaným termínem nakládky, má samozřejmě málo času na to, aby kontaktoval svého odpovědnostního pojistitele a pro danou přepravu si u něj zajistil připojištění své odpovědnosti dopravce na čl. 24 a čl. 26 Úmluvy CMR.

Je však zcela zřejmé, že častým důvodem pro nevyužití postupu podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR je fakt, že pro mnoho dopravců (např. majících kamiony na leasing) je dilematem a jejich úvahou zhruba toto: "Když do rizika přeprav zásilek vysokých hodnot za nízkou cenu přepravného a bez svého dostatečného pojistného zajištění nepůjdu, půjde do něj jiný dopravce. Mně tak budou kamiony stát, nezaplatím jejich leasing ani své řidiče a skončíme. Proto to znovu riskneme." Možná však, že ještě častěji o svých rizicích, vyplývajících z jejich odpovědnosti dopravce, ani neuvažují a nepřipouštějí si je.

Důsledkem těchto přístupů řady dopravců je, že si ve smluvních vztazích se svými příkazci často za velmi nízké přepravné "pořizují" rizika za miliony, aniž by měli tato rizika zajištěna a kryta pojištěním. Není tak, bohužel, nouze o situace, kdy např. jedna ztráta přepravované zásilky s vysokou hodnotou znamená konec dopravní firmy, která, třeba i dlouhodobě, velmi solidně prosperovala.

Je zde namístě upozornit na další skutečnost způsobující, že odesílatelé v mezinárodní silniční dopravě neprojeví zájem o využití postupu podle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR. Touto skutečností je často to, že odesílatel má u své pojišťovny svou zásilku pojištěnou majetkově (zbožově), a tedy pro sebe pochopitelně nevidí důvody, proč by měl dále zvyšovat náklady úhradou příplatku na připojištění odpovědnosti dopravce a prodražovat tak přepravované zboží (a tím pádem ztrácet vlastní konkurenceschopnost). Tito odesílatelé vědí, že v případě škody na zásilce jim jejich pojistitel poskytne náhradové plnění z titulu majetkového (zbožového) pojištění a že tento pojistitel bude pak sám tento výdaj uplatňovat regresním postupem po zasílateli či dopravci. Také tohoto rizikového aspektu by si měl být zasílatel či dopravce dobře vědom. Pokud chceme jít skutečně do důsledků – zasílatel či dopravce by si měl být vědom i toho, že i tehdy, jestliže sám odesílateli (vlastníkovi zboží) nabídl a zajistil za příplatek k přepravnému majetkové pojištění přepravované zásilky (tj. nikoliv připojištění své vlastní

Nahrávám...
Nahrávám...