dnes je 6.12.2022

Input:

Doklady předepsané pro řízení velkých vozidel

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Doklady předepsané pro řízení velkých vozidel

Mgr. Karel Kovář

Podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), musí mít řidič u sebe při řízení motorového vozidla:

 1. Řidičský průkaz a musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění, jak je uvedeno v ustanovení § 80a uvedeného zákona o silničním provozu. Motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D+E, D nebo D+E, může řídit osoba, které je k řízení těchto vozidel profesně způsobilá. Výjimky z profesní způsobilosti jsou uvedeny v ustanovení § 3 odst. 5. zákona o silničním provozu. Profesní způsobilost se vyznačuje do řidičského průkazu kódem "95" ke skupině řidičského oprávnění, pro kterou je řidič profesně způsobilý. Jestliže vykonává práci řidiče osoba z třetích zemí, musí jeho řidič mít u sebe podle nařízení 1072/2009 a ustanovení § 33b zákona č. 111/1994 Sb. opis osvědčení řidiče.
 2. Osvědčení o registraci vozidla osvědčuje schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a jeho zaregistrování v registru motorových vozidel. Každé motorové vozidlo nebo jeho přípojné vozidlo nebo samostatný technický celek (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), který je provozován na pozemních komunikacích musí mít doklad, kterým provozovatel prokáže jeho schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
 3. Doklad o zdravotní způsobilosti musí mít u sebe řidič starší 65 let.
 4. Protokol o poslední pravidelné technické prohlídce provedené ve stanici technické kontroly, a pokud bylo vozidlo podrobeno technické silniční kontrole, doklad o této silniční kontrole.
 5. Podle ustanovení § 43a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích řidič vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 nebo jízdní soupravy tvořené těmito vozidly a přípojným vozidlem kategorie O, musí mít u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedené na štítku připevněném na vozidle. Tento doklad může nahradit úředně ověřená kopie "Technického průkazu".
 6. Podle ustanovení § 38a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích při přepravě kontejneru nebo výměnné nástavby musí být ve vozidle doklad obsahující hmotnost zásilky a hmotnost kontejneru nebo výměnné nástavby. U výměnných nástaveb musí řidič mít u sebe "Výpis technického osvědčení samostatného technického celku".
 7. Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění z provozu vozidla, musí mít řidič u sebe doklad prokazující pojištění vozidla (tzv. zelená karta) nebo doklad o hraničním pojištění.
 8. Při přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR musí být řidič držitelem platného ADR osvědčení o školení řidiče vydaného podle kapitoly 8.2.1 dohody ADR.
 9. Vždy je nutné, aby řidič měl u sebe platný doklad totožnosti, ať již se jedná o občanský průkaz nebo cestovní pas.

Podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění novel musí řidič mít u sebe:

 1. Ve vnitrostátní dopravě doklad o oprávnění k podnikání (nebo jeho kopii) vydaný živnostenským úřadem a musí být předložen na žádost oprávněného kontrolora. Při přepravě pro vlastní potřebu se tento doklad nevyžaduje.
 2. V mezinárodní přepravě pro cizí potřebu v rámci Evropského společenství licenci Společenství vydanou na jméno podnikatele v silniční nákladní dopravě, která je nepřenosná. Opis této licence musí být v každém vozidle podnikatele v silniční nákladní dopravě a musí být předložen na žádost oprávněného kontrolora. Při přepravě pro vlastní potřebu se tento doklad nevyžaduje, ale některé státy Evropského společenství mají svoji
Nahrávám...
Nahrávám...