dnes je 23.4.2024

Input:

Clo: Úvod do problematiky

22.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.1 Clo: Úvod do problematiky

Petr Škapa

Evropská unie

Evropská unie je asociací států, která má vlastní instituce a svébytný právní systém. Pravomoci však může Evropská unie uplatňovat jen v těch oblastech, které všechny členské státy dobrovolně Evropské unii schválily.

Evropská unie je charakterizována systémem tří pilířů. První pilíř tvoří Evropská společenství, druhý pilíř pak společná zahraniční a bezpečnostní politika a třetí pilíř policejní a justiční spolupráce členských států v trestních věcech.

Právo Společenství (unijní právo) obsahuje veškeré právní normy, které zahrnují problematiku Evropské unie jako celek, tzn., upravuje první, druhý i třetí pilíř.

Komunitární právo

Pro právo týkající se prvního pilíře se vžil název komunitární právo (z francouzského acquis communautaire). Komunitární právo je nejen nejobsáhlejší, ale také nejvýznamnější složkou unijního práva.

Komunitární právo lze rozdělit na právo primární (prvotní) a právo sekundární (druhotné).

Mezi primární právo patří zakládací smlouvy včetně jejich pozdějších novelizací (Smlouva o založení Evropského společenství a Smlouva o Evropské unii), vnitřní dohody mezi členskými státy Evropské unie a smlouvy mezi Evropskou unií a třetími státy. V normách primárního práva se členské státy rozhodly přenést část svých pravomocí na jednotlivá Evropská společenství a ustanovily orgány oprávněné těmito kompetencemi disponovat, a proto se členské státy musí zdržet jednání, která by byla v rozporu s jednáním Společenství.

Sekundární právo je pak tvořeno akty přijímanými společnými institucemi Evropské unie (nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení) a rozhodnutími soudních orgánů Evropských společenství (Judikatura - Case Law - stanoviska generálních advokátů, rozsudky Soudního dvora a soudu prvního stupně).

Právo Společenství je nadřazeno národnímu právu, a proto musí orgány členských států při aplikaci práva v konkrétním případě dát přednost normám komunitárním před národními (pokud by tyto normy s nimi byly v rozporu).

Komunitární právo je právo samostatné, bezprostředně použitelné, s bezprostředním účinkem, ale také s nepřímým účinkem (členské státy jsou povinny vykládat své právo tak, aby bylo dosaženo cílů komunitárního práva), a právo, které má přednost před právem národním. Legislativa Společenství je pravidelně publikována v Úředním věstníku Evropské unie.

Smlouva o založení Evropského společenství stanoví, že Společenství je založeno na celní unii, která pokrývá veškerý obchod se zbožím. Celní unie zahrnuje nejen zákaz uplatňování vývozních a dovozních cel (včetně fiskálních cel) a všech dávek s rovnocenným účinkem v obchodu mezi členskými státy, ale také ji charakterizuje společný celní sazebník uplatňovaný vůči třetím zemím. To se týká zboží, které má svůj původ v členských státech, jakož i zboží pocházejícího z třetích zemí, které je v členských státech ve volném oběhu.

Celní unie napomohla vytvoření společného vnitřního trhu, tzn. volného pohybu zboží, volného pohybu osob, volného pohybu služeb a volného pohybu kapitálu. K zabezpečení jednotnosti v činnosti celních orgánů členský států je celní legislativa Unie vydávána formou nařízení, tzn., dochází k unifikaci právního řádu a v rámci Unie jsou vydávány jednotné normy. Nařízení mají obecnou závaznost jako celek, tzn., jsou přímo aplikovatelná ve všech členských státech Unie ihned po jejich schválení. K tomu, aby bylo nařízení účinné v členských státech, se nevyžaduje transformační akt (zákon) zákonodárného nebo jiného sboru členského státu. Pokud je nařízení v rozporu s platným právním předpisem některého členského státu, má přednost jeho právní úprava před právní úpravou národní (národní právo, které odporuje příslušnému nařízení nelze aplikovat, a proto musí po vydání příslušného nařízení členské státy v případě potřeby upravovat i jiné své národní právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto nařízením).

Základními nařízeními v této oblasti jsou:

  • nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (ve znění pozdějších nařízení),

  • nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 z 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (ve znění

Nahrávám...
Nahrávám...