dnes je 23.4.2024

Input:

Celní zákon a logistika

25.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Celní zákon a logistika

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.

Celní zákon

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie. Celní předpisy členských zemí Evropské unie vycházejí mj. z celního kodexu Společenství (nařízení (EHS) č. 2913/92), který stanovoval a vymezoval právní předpisy pro dovoz a vývoz zboží mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Cílem tohoto kodexu bylo usnadnit obchodování a zároveň zaručit vysokou úroveň bezpečnosti na hranicích. Dne 10. října 2013 byl v Úředním věstníku Evropské unie vyhlášen celní kodex Unie (nařízení (EU) č. 952/2013), který dnem 1. června 2016 zruší celní kodex Společenství a některé související právní předpisy.

Modernizovaný celní kodex vytváří nové, elektronické celní prostředí, zahrnuje společné celní postupy členských států v těchto oblastech:

  • obecná ustanovení týkající se oblasti působení celních předpisů, úlohy celních orgánů a práv a povinností osob v souvislosti s celními předpisy;

  • základní faktory pro uplatnění dovozního a vývozního cla a další opatření v rámci obchodu se zbožím (společný celní sazebník, původ zboží, hodnota pro celní účely);

  • celní dluh a jistoty za tento dluh;

  • celní zpracování zboží vstupujícího na celní území Společenství;

  • pravidla týkající se celního statusu, propuštění zboží do celního režimu, jakož i ověřování, propuštění zboží a nakládání se zbožím;

  • propuštění do volného oběhu a osvobození od dovozního cla;

  • zvláštní celní režimy, uspořádané do čtyř hospodářských činností (tranzit, uskladnění, zvláštní použití, zušlechtění);

  • celní nakládání se zbožím na odchodu z celního území Společenství (zboží opouštějící celní území, vývoz a zpětný vývoz, osvobození od vývozního cla).

Celní zákon se zabývá celním dohledem a celní kontrolou.

Celní dohled

Při celním dohledu se zjišťuje druh, množství a jiné skutečnosti o zboží potřebné k posouzení, zda se dovoz, vývoz nebo tranzit zboží uskutečňuje nebo uskutečnil v souladu s celními předpisy.

Při výkonu celního dohledu celní úřad pořizuje kopie příslušných dokladů, požaduje potřebná vysvětlení a pořizuje dokumentaci. Při celním dohledu může celní úřad zajistit totožnost zboží nebo zajistit zboží podléhající celnímu dohledu celní závěrou. Celní závěrou se rozumí zajištění totožnosti zboží nebo zajištění zboží v dopravních prostředcích, kontejnerech, obalech nebo v místnostech plombou, pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím prostředkem.

Osoba, u které je důvodné podezření, že má u sebe zboží podléhající celnímu dohledu, je povinna umožnit celnímu úřadu provádění celního dohledu v dopravních prostředcích, zavazadlech, provozních skladech a na jiných místech, v nichž se toto zboží nachází, a předložit mu veškeré doklady vztahující se k tomuto zboží a rovněž je povinna na výzvu celního úřadu předložit buď doklad osvědčující, že zboží bylo řádně dovezeno, nebo doklad o koupi, dodací list od výrobce nebo jakýkoliv jiný důkazní prostředek, z něhož je zřejmé, že zboží pochází od osob oprávněných podnikat. Vyžadují-li to provozní podmínky nebo potřeba účelného provedení celního dohledu a celní kontroly, jsou osoby, u nichž se provádí celní dohled nebo celní kontrola, povinny se na vlastní náklady a nebezpečí dostavit se silničním dopravním prostředkem přepravujícím zboží na nejbližší vhodné místo stanovené celním

Nahrávám...
Nahrávám...