dnes je 13.4.2024

Input:

Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

26.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.5
Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

JUDr. Jan Kněžínek

Zavedení bodového hodnocení

Ve smyslu § 123a zákona č. 361/2000 Sb. byly vývoj nehodovosti, nepříznivá situace v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zvyšující se agresivita řidičů a množství páchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích důvodem pro zavedení bodového hodnocení přestupků, některých dalších správních deliktů a trestných činů, jejichž výsledkem je u řidičů motorových vozidel, kteří nerespektují pravidla provozu na pozemních komunikacích, pozbytí řidičského oprávnění a tím vyloučení z provozu na pozemních komunikacích na dobu 1 roku.

Systém bodového hodnocení přestupků nebo trestných činů se týká pouze řidičů motorových vozidel. Nelze tedy uložit body např. cyklistovi, který řídí jízdní kolo poté, co požil alkoholické nápoje, neboť jízdní kolo není motorovým vozidlem. Ze stejného důvodu nelze body zaznamenat např. ani řidiči tramvaje.

Předpokladem pro záznam bodů je, že se řidič dopustí některého z bodově hodnocených jednání, která jsou vymezena v příloze k zákonu o silničním provozu, a že takové jeho jednání je zákonem stanoveným způsobem projednáno. Podkladem pro záznam bodů pak konkrétně je:

  • pravomocné rozhodnutí o vině a trestu za bodově hodnocený přestupek (včetně rozhodnutí vydaného tzv. příkazem na místě);

  • pravomocné rozhodnutí o vině a trestu za bodově hodnocené jednání mající znaky přestupku (týká se především příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků);

  • pravomocné rozhodnutí, kterým byl uložen trest za bodově hodnocený trestný čin;

  • pravomocné rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání pro bodově hodnocený trestný čin.

Orgány, které takové protiprávní jednání projednaly, jsou povinny ve lhůtách stanovených v § 123b odst. 2 zákona předat oznámení či rozhodnutí příslušnému obecnímu úřadu k provedení záznamu do evidenční karty řidiče. U všech těchto oznámení musí být zcela zřejmé, že příslušná rozhodnutí nabyla právní moci a že se týkají právě bodově hodnocených jednání. Obecní úřad obce zaznamená do stanoveného termínu za taková jednání do evidenční karty řidiče stanovený počet bodů.

Bude-li pravomocné rozhodnutí, na jehož podkladě byly body zaznamenány, následně zrušeno, je to pochopitelně důvodem pro to takto zaznamenané body odečíst, popřípadě alespoň přepočítat.

Absolutní výjimku z bodového hodnocení stanoví zákon pro řidiče, kteří jsou příslušníky zpravodajských služeb.

Na základě § 123b odst. 4 zákona podléhá výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení placení správního poplatku podle položky 3 přílohy (sazebníku) k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Výpis z bodového hodnocení je možné získat nejenom na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, ale nově také na kterékoliv pobočce kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Point).

Každému řidiči motorového vozidla je v podstatě dán limit 12 bodů a v důsledku dosažení této hranice řidič pozbývá řidičské oprávnění. Takového řidiče vyzve příslušný obecní úřad k odevzdání řidičského průkazu, a byl-li mu vydán, i mezinárodního řidičského průkazu do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů.

Řidič, jenž dosáhl 12 bodů a v důsledku toho pozbyl řidičské oprávnění, může o jeho vrácení požádat teprve po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy řidičské oprávnění pozbyl. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel úspěšně podrobil přezkoušení odborné způsobilosti, jakož i prokázání zdravotní způsobilosti posudkem o zdravotní způsobilosti, jehož součástí musí být i záznam o tom, že se řidič (s kladným výsledkem) podrobil dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb. Ke dni, kdy je mu vráceno řidičské oprávnění, jsou této osobě odečteny všechny body (12) a začíná s nulovým kontem.

Pokud byly řidiči zaznamenány v registru řidičů body a řidič po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebyl potrestán za žádné protiprávní jednání zařazené do bodového hodnocení, odečtou se mu 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Jestliže se po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nedopustí žádného přestupku zařazeného do bodového hodnocení, odečtou se mu další 4 body a po době 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se odečtou všechny zbývající body. Doba pro odečítání bodů neběží v případě výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel v souladu s § 123e odst. 3 zákona.

Podle § 123e odst. 4 byla novelou zákona, provedenou zákonem č. 374/2007 Sb., vložena do zákona možnost snížit za určitých podmínek počet evidovaných bodů. V souladu s touto novelou příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a:

  • doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež není starší než 1 měsíc od podání žádosti;

  • neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

Na základě § 123e odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. provede příslušný úřad obce s rozšířenou působností záznam o odečtení 3 bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.

Jestliže řidič nesouhlasí s provedeným záznamem v registru řidičů, má právo podat proti tomuto zápisu písemné námitky podle § 123f odst. 1 zákona. Ty se podávají u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a mají povahu žádosti ve smyslu správního řádu.

Pokud příslušný obecní úřad shledá námitku jako oprávněnou, resp. důvodnou, nejpozději do 10 pracovních dnů provede opravu záznamu v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí řidiče o provedené opravě. V případě, že příslušný obecní úřad námitku shledá nedůvodnou, rozhodnutím ji zamítne a provedený záznam potvrdí. Dosáhne-li součet bodů 12 a řidič proti tomuto záznamu podá námitky, aniž by dosud pozbyl řidičské oprávnění, neběží pro něj lhůty stanovené pro odevzdání řidičského průkazu a pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3.

V příloze k zákonu o silničním provozu je uvedena tabulka obsahující taxativní výčet protiprávních jednání řidiče, jež podléhají bodovému hodnocení řidičů, a příslušný počet bodů, které se za takové jednání zaznamenávají. Tato tabulka byla zcela změněna od 1. srpna 2011 zákonem č. 133/2011 Sb., a to do následující podoby:

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích  Počet bodů 
Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo
v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem
alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile,
nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo
v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě
pod jejím vlivem 
Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 
ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které
došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 
Neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo
nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené
nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání
pomoci 
Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo
jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 
Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných
složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem
dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo
ohrožením života 
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz  
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích, tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více
mimo obec 
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo,
nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj“ daný při řízení provozu
na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto
provozu 
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního
pruhu do druhého 
Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování
s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění
na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 
Při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění
nerušeného a bezpečného přejití vozovky 
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát
přednost v jízdě 
Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální
doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní
přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů42)
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění 
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní
pás při přepravě dětí podle § 6 
Nahrávám...
Nahrávám...