dnes je 29.3.2023

Input:

Průjezdy tunely

19.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.17
Průjezdy tunely

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Správné postupy při průjezdu tunely

Pokud při přepravě nebezpečných věcí není průjezd tunelem zakázán dopravní značkou B18, je nutné dbát při jeho průjezdu následujících ustanovení:

a) Před vjezdem do tunelu:

 • zkontrolovat množství pohonných hmot a teplotu motoru;

 • rozsvítit potkávací světla vozidla;

 • ujistit se o výšce vozidla podle dopravního značení před tunelem;

 • sledovat v autorádiu dopravní informace.

b) Při průjezdu tunelem:

 • dodržovat bezpečnou minimální vzdálenost od předchozího vozidla (50 - 100 m);

 • dbát na dopravní signalizaci a značení jízdních pruhů;

 • dodržovat předepsanou rychlost a respektovat zákazy předjíždění;

 • neotáčet se s vozidlem, necouvat a nezastavovat mimo nouzové situace.

c) V dopravní zácpě:

 • rozsvítit varovná světla;

 • neopouštět vozidlo při zastavení;

 • při stání vozidla vypnout motor;

 • dbát pokynů obsluhy tunelu či informačních dopravních panelů.

d) Při nehodě či mimořádné události:

 • rozsvítit varovná světla;

 • pokud to je možné, vyjet s vozidlem z tunelu, jinak odstavit vozidlo na odstavný pruh či na kraj vozovky a umístit výstražné stojací prostředky;

 • informovat obsluhu tunelu případně složky integrovaného záchranného systému vždy o přepravě nebezpečných věcí podle přepravních dokladů.

e) Při požáru:

 • při požáru vlastního vozidla se snažit, pokud je to možné, vyjet z tunelu, pokud ne, odstavit vozidlo na pravém kraji vozovky. Přitom je nutné dodržet minimálně 50m odstup od vozidla před sebou;

 • ponechat klíčky v zapalování, vozidlo nezamykat a urychleně spolu s doklady k nákladu opustit vozidlo. Pokusit se uhasit začínající požár pomocí hasicích přístrojů, pokud to není možné, okamžitě se vzdálit k nejbližšímu únikovému východu a informovat obsluhu tunelu a pomocí hlásičů vyvolat požární poplach;

 • při požáru jiného vozidla je nutné zastavit s minimálním odstupem 50 m od hořícího vozidla na pravé straně vozovky. Vypnout motor, ponechat klíčky v zapalování, vozidlo nezamykat a urychleně spolu s doklady k nákladu opustit vozidlo. Ostatní činnosti jsou obdobné jako v předchozím odstavci.

Upozornění: V řadě států platí při přepravě nebezpečných věcí v tunelech další omezení!

Omezení průjezdu tunely

Při aplikaci omezení průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci tunely musí příslušný orgán označit silniční tunel jednou z kategorií tunelů. Musejí být vzaty v úvahu charakteristiky tunelu, odhad rizika, včetně možnosti a vhodnosti alternativních tras a způsobů a řízení provozu. Tentýž tunel může být označen více než jednou kategorií tunelu, např. v závislosti na denních hodinách nebo na dnech týdne atd.

Kategorizace tunelů

Kategorizace musí vycházet z předpokladu, že v tunelech existují tři hlavní nebezpečí, která mohou způsobit početné oběti nebo vážné poškození infrastruktury tunelu:

a) výbuchy,

b) únik toxického plynu nebo těkavé toxické kapaliny,

c) požáry.

Dále je uvedeno pět kategorií tunelů:

Kategorie tunelu A

Žádná omezení pro dopravu nebezpečných věcí.

Kategorie tunelu B

Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuchu.

Kategorie tunelu C

Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky.

Kategorie tunelu D

Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, silnému výbuchu, velkému úniku toxické látky nebo velkému požáru.

Kategorie tunelu E

Omezení pro přepravu všech nebezpečných věcí kromě těch, u nichž je ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno ´(-)´, a pro všechny nebezpečné věci balené jako omezené množství, jestliže přepravovaná množství překračují 8 tun celkové (brutto) hmotnosti na jednu dopravní jednotku.

Ustanovení o dopravních značkách a vyhlášení omezení

Smluvní strany musejí označit zákazy průjezdu tunely a alternativní trasy prostřednictvím značek a signálů.

Dopravní značky a signály určené pro zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci do silničních tunelů musejí být umístěny na místě, kde je možná volba alternativní trasy.

Kde vjezd do tunelů je omezen, nebo jsou předepsány alternativní trasy, značky musejí být označeny doplňkovými tabulkami takto:

Žádná značka: žádné omezení.

Značka s doplňkovou tabulkou opatřenou písmenem B: vztahuje

Nahrávám...
Nahrávám...