dnes je 29.5.2024

Input:

Analýza rizik skladového hospodářství

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9.4
Analýza rizik skladového hospodářství

Jaroslav Bek

Způsobem uvedeným v kapitole 4/2.9 analyzujeme rizika při pracích ve skladových hospodářstvích.

Přehled rizikových činností:

 • dovoz nového materiálu do skladů

 • manipulace s materiálem

 • manipulace s vychystávacím vozíkem

 • manipulace s vysokozdvižným vozíkem

 • pohyb pracovníků skladu po venkovní ploše a ve vnitřních prostorách skladu

 • pohyb dopravních prostředků

 • provoz na vyrovnávacích rampách

 • vlivy prostředí, osvětlení

Odhad úrovně rizika provedeme podle tab. 1.

 
mírně škodlivé 1 škodlivé 2 extrémně škodlivé 3
vysoce nepravděpodobné zanedbatelné riziko a přijatelné riziko a mírné riziko a
nepravděpodobné přijatelné riziko b mírné riziko b značné riziko b
pravděpodobné mírné riziko c značné riziko c nepřijatelné riziko c

Stanovení rizikovosti vychází z konkrétních činností:

Dovoz nového materiálu:

a) pád břemen při skládání 1c

b) přimáčknutí břemenem 1b

c) zranění osob při couvání (rozdrcení) 2c

d) pády osob (z vykládací rampy) 2b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při dovozu a vykládání materiálu:

 • zabezpečit bezpečné couvání k vyrovnávací rampě

 • zajištění pohybu osob v bezpečné vzdálenosti při manipulaci s rampou a při otevřených vratech

 • dodržování bezpečnostních předpisů při vykládce materiálu

 • pracovníci musí používat OOPP

Manipulace s materiálem:

a) pád břemen 1c

b) zvedání břemen (poškození páteře) 2b

c) přiražení břemenem 1b

d) vysmeknutí z rukou 1b

e) oděrky, krvavá zranění 1a

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při manipulaci s materiálem:

 • používat takové pracovní postupy, aby se předešlo úrazům

 • vyloučit manipulaci s materiálem v poškozených obalech

 • materiál zajistit proti převržení, předměty ukládat na širší plochu

 • nezdvihat těžší břemena než dovolují bezpečnostní předpisy (muži 50 kg, ženy 20 kg)

 • břemena zvedat z podřepu, s rovnou páteří; nikdy z předklonu!

 • těžší břemena pokládat na podložky tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro prsty

 • při ručním ukládání břemen do regálů ve výšce nad 1,8 m používat bezpečná pracovní zařízení – žebříky schůdky, manipulační plošiny

 • používat při práci přidělené OOPP – rukavice, pracovní obuv

Rozvoz a ukládání materiálu vychystávacím vozíkem:

a) pád břemen při zakládání 1c

b) přimáčknutí břemenem při zakládání 1b

c) převržení vychystávacího vozíku 3b

d) náraz vozíku do regálu 2c

e) náraz vozíku do osob 2b

f) regály – provoz a kontroly 1b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při zakládání a vychystávání materiálu vychystávacím vozíkem:

 • vozík musí splňovat veškeré požadavky na bezpečnost dle příslušných ČSN

 • kontroly a opravy vozíků provádějí pouze oprávněné firmy

 • řídit vozíky smí pouze osoby mající k tomu oprávnění, zdravotně způsobilé

 • při práci a zakládání nesmí být vozíky přetěžovány (dodržovat nosnost stanovenou výrobcem)

 • náklad na vozíku rozložit rovnoměrně

 • v době manipulace s vozíkem v uličce regálu dodržovat zákaz vstupu do uličky

 • v blízkosti vozíků (pod plošinou s materiálem) nesmí pobývat nepovolané osoby

 • obsluha vozíku musí být řádně vyškolena, dbát při práci na bezpečnost svojí i dalších osob pohybujících se ve skladu

 • na skladovací ploše dodržovat dovolené zatížení podlahy

 • nepoužívat poškozené a neoznačené palety, vyřadit je z provozu

 • při ruční manipulaci nezdvihat břemena těžší než dovolují bezpečnostní předpisy (muži do 50 kg, ženy do 20 kg)

 • při zvedání břemen volit takové postupy, aby se předešlo jejich vysmeknutí z rukou nebo přiražení

 • obsluha musí používat přidělené OOPP

 • dodržovat zákaz lezení po regálu, na ně a zákaz vstupu do regálů

 • dodržovat zákaz přepravy osob na vozících

Rozvoz, ukládání a vychystávání materiálu do regálů vysokozdvižným vozíkem:

a) pád břemene při zakládání 1c

b) přimáčknutí břemenem při zakládání 1b

c) převržení vysokozdvižného vozíku 3b

d) náraz vozíku do regálu 2c

e) náraz vozíku do osob 2b

f) regály – provoz a kontroly 1b

Bezpečnostní opatření na odstranění rizik při zakládání a vychystávání materiálu vysokozdvižným vozíkem:

 • vozík musí splňovat veškeré požadavky na bezpečnost dle příslušných ČSN

 • kontroly a opravy vozíků provádějí pouze oprávněné firmy

 • řídit vozíky smí pouze osoby mající k tomu oprávnění, zdravotně způsobilé

 • při práci a zakládání nesmí být vozíky přetěžovány (dodržovat nosnost stanovenou výrobcem)

 • v blízkosti vozíků nesmí pobývat nepovolané osoby

 • v době manipulace s vozíkem v uličce regálu dodržovat zákaz vstupu do uličky

 • při jízdě musí být zapnuto výstražné oranžové světlo

 • při činnosti dbát na bezpečnost svojí i dalších osob pohybujících

Nahrávám...
Nahrávám...