dnes je 23.7.2024

Input:

Aktivní zušlechťovací styk

31.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.5 Aktivní zušlechťovací styk

Petr Škapa

Režim aktivního zušlechťovacího styku

Režim aktivního zušlechťovacího styku umožňuje, aby v jedné nebo několika zušlechťovacích operacích na celním území Společenství bylo použito:

  • zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodněpolitickým opatřením (podmíněný systém),

  • zboží propuštěné do volného oběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků (systém navracení).

Zušlechťovacími operacemi se rozumí opracování zboží včetně jeho montáže, sestavení nebo přizpůsobení jinému zboží, zpracování zboží, oprava zboží včetně jeho obnovy a seřízení a použití určitého zboží (stanoveno nařízením (ES) č. 2454/93), které není v zušlechtěných výrobcích obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje výrobu těchto výrobků, a to i když je při použití zcela nebo zčásti spotřebováno. Zušlechtěnými výrobky se pak rozumí všechny výrobky, které jsou výsledkem zušlechťovacích operací; zušlechtěné výrobky se člení na hlavní (zušlechtěné výrobky, na jejichž výrobu byl režim povolen) a vedlejší (zušlechtěné výrobky jiné než hlavní zušlechtěné výrobky uvedené v povolení, které vznikají jako nutné vedlejší produkty zušlechťovací operace).

Celní úřad může povolit, aby byly zušlechtěné výrobky vyrobeny z rovnocenného zboží, tzn. ze zboží Společenství, které bylo použito pro výrobu zušlechtěných výrobků namísto dovezeného zboží, a aby byly zušlechtěné výrobky vyrobené z rovnocenného zboží vyvezeny ze Společenství před dovozem dováženého zboží. Rovnocenné zboží musí mít stejnou jakost a stejné vlastnosti jako dovážené zboží. Ve zvláštních případech stanovených postupem projednávání ve Výboru pro celní kodex však může být povoleno, aby rovnocenné zboží dosáhlo vyššího stupně výroby než dovozové zboží. Pokud by zušlechtěné výrobky podléhaly vývozním clům, nebyly-li vyváženy nebo zpětně vyváženy v režimu aktivního zušlechťovacího styku, musí držitel povolení poskytnout jistotu k zajištění platby těchto cel pro případ, kdyby nebylo dovážené zboží dovezeno ve stanovené lhůtě.

Povolení může být uděleno pouze osobám usazeným ve Společenství (to neplatí na dovoz, který nemá obchodní povahu), může-li být dovážené zboží ztotožněno v zušlechtěných výrobcích, případně může-li být ověřeno plnění podmínek stanovených pro rovnocenné zboží a jsou-li splněny hospodářské podmínky, považují se hospodářské podmínky automaticky za splněné kromě dovozu některých zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 73 k nařízení č. 2454/93.

Povolení k aktivnímu zušlechťovacímu styku se uděluje na žádost osoby, která provádí nebo nechává provádět zušlechťovací operace. Podává-li se žádost písemně, musí být podána na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 nařízení č. 2454/93. Jsou-li splněny hospodářské podmínky, může být písemná žádost nahrazena podáním celního prohlášení v písemné nebo elektronické podobě, jímž se navrhuje propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku; to neplatí tehdy, má-li být použito rovnocenné zboží.

Povolení udělí celní úřad pouze tehdy, pokud žadatel hodlá zpětně vyvézt nebo vyvézt hlavní zušlechtěné výrobky.

Celní úřad může povolení udělit buď tak, že vydá rozhodnutí na tiskopise uvedeném v příloze č. 67 k nařízení (ES) č. 2454/93 nebo, je-li namísto písemné žádosti možno podat přímo písemné celní prohlášení, přijetím celního prohlášení.

Povolení nabývá účinnosti k datu svého vydání nebo k pozdějšímu datu uvedenému v povolení.

Platnost uděleného povolení nesmí překročit tři roky od data nabytí účinnosti povolení. U zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 73 část A nařízení č. 2454/93 nesmí doba platnosti překročit šest měsíců a u mléka a mléčných výrobků pak tři měsíce.

Celní úřad může udělit povolení i se zpětnou platností, v tomto případě nabývá povolení účinnosti nejdříve k datu podání žádosti. Ve výjimečných případech, za podmínek stanovených celními předpisy Společenství, může zpětný účinek zahrnovat delší období, nesmí však překročit jeden rok před datem podání žádosti.

Může-li být písemná žádost nahrazena podáním celního prohlášení, může celní úřad požadovat, aby deklarant přiložil dokument obsahující zejména informace, které nejsou uvedeny v písemném celním prohlášení, např. druh zpracování nebo použití zboží, technický popis zboží a zušlechtěných výrobků a prostředky pro jejich ztotožnění, předpokládaná výtěžnost nebo způsob jejího stanovení, předpokládaná lhůta vyřízení režimu, místo zušlechtění.

Provádění režimu

Celní úřad stanoví lhůtu, ve které musí být zušlechtěné výrobky vyvezeny nebo zpětně vyvezeny nebo jim musí být přiděleno jiné celně schválené určení. Při stanovení této lhůty přihlíží celní úřad k době potřebné pro provedení zušlechťovacích operací a k zajištění odbytu zušlechtěných výrobků.

Je-li povoleno použití rovnocenného zboží, stanoví celní úřad lhůtu, během které musí být zboží, které není zbožím Společenství, navrženo do tohoto režimu (lhůta počíná běžet dnem přijetí vývozního prohlášení vztahujícího se na zušlechtěné výrobky vyrobené z odpovídajícího rovnocenného zboží).

Celní úřad požaduje, aby držitel povolení, nebo hospodářský subjekt, vedl záznamy o dovezeném zboží, může také povolit, aby bylo existující účetnictví, obsahující potřebné položky, uznáno za záznam. Informace, které musí záznam obsahovat, jsou uvedeny v nařízení č. 2454/93.

Celní úřad stanoví buď výtěžnost operace, nebo případně způsob, jak ji stanovit. Výtěžnost, kterou se rozumí množství nebo procentní podíl zušlechtěných výrobků získaných zušlechtěním určitého množství dovezeného zboží, se stanoví na základě skutečných podmínek, za kterých jsou nebo budou zušlechťovací operace prováděny.

Odůvodňují-li to okolnosti, zejména jsou-li zušlechťovací operace obvykle prováděny za přesně stanovených technických podmínek, které se vztahují na zboží s výrazně stálými vlastnostmi a při kterých jsou vyráběny zušlechtěné výrobky trvalé jakosti, stanoví, na základě předem zjištěných skutečností paušální výtěžnost nařízení č. 2454/93.

Procento výtěžnosti se stanovuje, podle možnosti, na základě údajů o výrobě nebo technických údajů nebo, pokud nejsou k dispozici, na základě údajů týkajících se operací stejného druhu. Výjimečně lze výtěžnost stanovit po propuštění zboží do režimu, nejpozději však v okamžiku přidělení nového celně schváleného určení.

Poměr dováženého zboží obsaženého ve zušlechtěných výrobcích se vypočítává zejména z důvodů stanovení dovozního cla, které je třeba vybrat. Výpočet se provádí množstevní, hodnotovou nebo jakoukoli jinou metodou dosahující podobných výsledků.

Zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu mohou být na základě povolení celního úřadu, v souladu s podmínkami režimu pasivního zušlechťovacího styku, zcela nebo částečně dočasně vyvezeny z celního území Společenství, aby byly ve třetí zemi podrobeny doplňkovým zušlechťovacím operacím.

V povolení celní úřad stanoví, zda a za jakých podmínek může být použito pro zušlechťovací operace rovnocenné zboží spadající pod stejný osmimístný kód kombinované nomenklatury, mající stejnou obchodní kvalitu a technické vlastnosti jako dovezené zboží. Rovnocenné zboží může být v pokročilejším stádiu výroby než dovezené zboží, pokud se hlavní část zušlechťovacích operací tohoto rovnocenného zboží uskutečňuje v podniku držitele povolení nebo v podniku, kde jsou tyto operace uskutečňovány jeho jménem.

Povolení stanoví lhůtu pro vyřízení režimu, která může být prodloužena. Uplyne-li lhůta pro vyřízení režimu k určitému datu pro veškeré zboží propuštěné do režimu v průběhu určitého období, může být v povolení stanoveno, že se lhůta pro vyřízení režimu automaticky prodlouží pro veškeré zboží, které se k tomuto datu doposud nachází v režimu. Celní úřad však může žádat, aby tomuto zboží bylo přiděleno nové celně schválené určení ve lhůtě, kterou stanoví.

Systém navracení

Systém navracení může být použit u jakéhokoli zboží s výjimkou případů, kdy v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu podléhá dovážené zboží množstevním omezením dovozu, na dovážené zboží se vztahují sazební opatření v rámci kvót, je-li dovoz zboží podmíněn předložením dovozní nebo vývozní licence v rámci společné zemědělské politiky nebo byla na zušlechtěné výrobky stanovena vývozní náhrada nebo vývozní dávka.

V celním prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu musí být uvedeno, zda se použije systém navracení, a odkaz na příslušné povolení. Celní úřad může požadovat přiložení příslušného povolení.

V systému navracení nelze použít rovnocenného zboží a tento systém nelze použít v případech, kdy by zušlechtěné výrobky mohly být osvobozeny od vývozního cla, kterému by podléhaly stejné výrobky vyrobené nebo získané ze zboží Společenství.

Držitel povolení může žádat vrácení nebo prominutí dovozního cla, prokáže-li v souladu s požadavky celního úřadu, že dovážené zboží propuštěné do volného oběhu

Nahrávám...
Nahrávám...