dnes je 28.1.2023

Input:

94/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě

č. 94/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. dubna 2012 byla ve Skopji podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 4. října 2013. Jakmile vstoupila tato Smlouva v platnost, pozbyla podle odstavce 2 téhož článku platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Makedonie Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, podepsaná v Praze dne 22. října 1962, vyhlášená pod č. 72/1963 Sb., a Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962, podepsaná v Praze dne 15. května 1980, vyhlášená pod č. 1/1981 Sb.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Česká republika a Republika Makedonie (dále jen „smluvní strany”) přejíce si podporovat vzájemně výhodný rozvoj obchodních a hospodářských vztahů a usnadnit a regulovat mezinárodní silniční dopravu osob a nákladu mezi svými územími a tranzitem přes svá území, jakož i silniční dopravu do a z třetích států, se dohodly takto:
Článek 1
Rozsah platnosti

(1) Ustanovení této Smlouvy se vztahují na mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravu mezi Českou republikou a Republikou Makedonie a tranzit přes jejich území prováděný dopravci smluvních stran, kteří jsou k tomu oprávněni podle právních předpisů platných na území příslušného státu, vozidly registrovanými ve státě sídla dopravce.
(2) Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a povinnosti žádné ze smluvních stran vyplývající pro ni z jiných mezinárodních smluv.
Článek 2
Definice

Pro účely této Smlouvy:
a) Doprava” je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob nebo nákladu vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
b) Přeprava” je část dopravy, kterou se přímo uskutečňuje přemístění osob nebo nákladu.
c) Dopravce” znamená právní subjekt, který má sídlo na území jedné ze smluvních stran a je oprávněn podle příslušných právních předpisů platných na území státu svého sídla provozovat mezinárodní silniční dopravu osob a/nebo nákladu pro cizí nebo vlastní potřeby.
d) Vozidlo” znamená silniční motorové vozidlo nebo soupravu silničního motorového vozidla s přípojným vozidlem určené pro silniční přepravu osob a/nebo nákladu, přičemž je k dispozici dopravci tím, že
Nahrávám...
Nahrávám...