dnes je 15.8.2020

Input:

478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.7.2020

č. 478/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 14. prosince 2000,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
55/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
mění § 16, § 17, vkládá nové §§ 17a, § 17b,§ 17c a § 24a
281/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 26 novelizačních bodů
281/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 a § 10
269/2012 Sb.
(k 23.8.2012)
mění § 1, § 1a, § 1b, § 2, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 23a; vkládá nový § 15a; ruší § 4 až § 6
269/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 13 písm. d) a ruší § 24 a přílohy č. 1 a 3
106/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
307/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění § 12
304/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)
(K § 3 zákona)
(1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku byl pořízen u vozidel vybavených záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) o záznamovém zařízení v silniční dopravě jako výstup z tohoto zařízení.
(2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznamové listy z období stanoveného v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu2), a paměťovou kartu řidiče2a), pokud mu byla vydána.
(3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:
a) v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen „analogový tachograf”) uvedl:
1. jméno a příjmení řidiče vozidla,
2. místo a datum založení záznamového listu,
3. místo a datum vyjmutí záznamového listu,
4. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,
5. stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,
6. stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,
7. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány automaticky,
8. důvody prodloužené doby řízení,
b) v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen „digitální tachograf”) zaznamenal ručně nebo automaticky, jestliže je digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých začíná a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, pokud nebyly zaznamenány automaticky.
(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 3, 6 až 8 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po ukončení jízdy.
§ 1a
Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2) , a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3)
(K § 3 zákona)
(1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku byl pořízen jako výstup z analogového nebo digitálního tachografu, nebo zajistí, aby jej řidič vedl ručně nebo formou výstupu ze záznamového zařízení.
(2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a z předchozího