dnes je 19.6.2024

Input:

28/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/

č. 28/2018 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě dne 12. října 2017 změny příloh 6, 8 a 9 Úmluvy TIR.
Změny vstupují v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 60 odst. 1 Úmluvy TIR dne 1. července 2018 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Změna platná od 1. července 2018
Dne 3. listopadu 2017 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise -Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn přílohy 6, 8 a 9 Úmluvy TIR.
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.201.2018.TREATIES-XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 1. července 2018 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR:
Příloha 6 vysvětlivka 0.8.3
Místo 50 000 amerických dolarů se rozumí 100 000 eur
Příloha 6 vysvětlivka 8.1a.6
Vkládá se nová vysvětlivka 8.1a.6, která zní:
„Výbor může příslušné útvary Organizace spojených národů požádat o provedení dodatečné kontroly. Výbor může alternativně rozhodnout o využití služeb nezávislého externího autora a pověřit Výkonnou radu TIR vypracováním rozsahu působnosti auditu na základě předmětu a účelu auditu stanoveného výborem. Rozsah působnosti auditu schválí výbor. Výsledkem dodatečné kontroly provedené nezávislým externím auditorem je zpráva a dopis vedení, jež jsou předloženy výboru. Finanční náklady na využití služeb nezávislého externího auditora včetně souvisejícího zadávacího řízení jsou v tomto případě hrazeny z rozpočtu Výkonné rady TIR.”
Příloha 8 článek 1a
Za stávající text se vkládají nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:
„4. Výbor obdrží a přezkoumá auditovanou roční účetní závěrku a zprávu (zprávy) o auditu, které mezinárodní organizace předloží podle povinností stanovených
Nahrávám...
Nahrávám...