dnes je 13.4.2024

Input:

2019/621, Prováděcí nařízení Komise (EU) o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2019.621
2019/621, Prováděcí nařízení Komise (EU) o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/621
ze dne 17. dubna 2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (1), a zejména čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se směrnicí 2014/45/EU by Komise měla v zájmu usnadnění pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel přijmout prováděcí akty definující soubor technických informací nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek a o použití doporučených metod technických prohlídek.

(2) Příloha I směrnice 2014/45/EU stanoví minimální seznam položek, které mají být kontrolovány, minimální normy, které mají být použity a doporučené metody technických prohlídek.

(3) V zájmu usnadnění pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel by Komise měla rovněž přijmout podrobná pravidla týkající se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.

(4) Členské státy mohou z technických prohlídek vyjmout dvoukolová nebo tříkolová vozidla kategorií L3e, L4e, L5e a L7e se zdvihovým objemem motoru vyšším než 125 cm3, pokud byla zavedena účinná alternativní opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu. S cílem usnadnit zavádění a harmonizaci technických prohlídek těchto vozidel by však měl být rovněž určen orientační soubor informací.

(5) Povinnosti a požadavky stanovené v tomto nařízení by neměly mít vliv na povinnosti a požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (2) a (ES) č. 595/2009 (3).

(6) Výrobci by měli mít k dispozici dostatek času na implementaci online řešení, která jsou nezbytná pro zpřístupnění technických informací stanicím technické kontroly a příslušným orgánům.

(7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou přijata v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2014/45/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1. Toto nařízení stanoví pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel:

a) soubor technických informací o brzdovém zařízení, řízení, výhledu, svítilnách, světlometech, odrazkách a elektrickém zařízení, nápravách, kolech, pneumatikách, zavěšení náprav, podvozku a částech připevněných k podvozku, jiném vybavení a obtěžování okolí, nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek a o použití doporučených metod technických prohlídek v souladu s bodem 3 přílohy I směrnice 2014/45/EU a

b) podrobná pravidla týkající se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na vozidla, která podléhají technickým prohlídkám podle čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/45/EU a která byla poprvé registrována nebo poprvé uvedena do provozu v členském státě počínaje dnem 20. května 2018.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "výrobcem" fyzická nebo právnická osoba ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (4) a (EU) č. 168/2013 (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (6);

2) "zástupcem výrobce" fyzická nebo právnická osoba ve smyslu nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES;

3) "strojově čitelným" přímo použitelné počítačem;

4) "informacemi o opravách a údržbě" informace ve smyslu nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES;

5) "registrací" správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které je vymezeno v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 1999/37/ES (7).

Článek 4

Technické informace o vozidle

Technické informace nezbytné pro provádění technické prohlídky jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 5

Postupy pro přístup k technickým informacím o vozidle

1. Technické informace o vozidle, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, se stanicím technické kontroly a příslušným orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, neomezeným, snadno přístupným a konzistentním způsobem.

2. Technické informace se zpřístupní nejpozději do 6 měsíců od registrace nebo uvedení vozidla do provozu. U vozidel registrovaných nebo uvedených do provozu v období od 20. května 2018 do 20. listopadu 2019 se však tyto informace zpřístupní ke dni 20. května 2020.

3. Odchylně od odstavce 2, v případech stanovených v čl. 5 odst. 4 první, druhé a páté odrážce směrnice 2014/45/EU poskytne výrobce stanici technické kontroly a příslušnému orgánu technické informace na požádání a neprodleně.

4. Výrobce poskytne následné změny a doplnění týkající se technických informací uvedených v odstavci 1 stanicím technické kontroly a příslušným orgánům zároveň se zpřístupněním změn a doplnění k informacím o opravách a údržbě vozidla.

5. Technické informace se zpřístupní v úředním jazyce nebo jazycích členského státu stanice technické kontroly nebo v jiném jazyce, s jehož použitím příslušný orgán dotčeného členského státu souhlasí.

6. Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za udělování přístupu k technickým informacím o vozidle. Kontaktní údaje tohoto kontaktního místa se zpřístupní na internetových stránkách výrobce. Kontaktním místem může být rovněž zástupce výrobce.

7. Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou v případě potřeby nápomocny výrobci, aby bylo zajištěno, že stanice technické kontroly žádající o přístup k technickým informacím o vozidle má oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 směrnice 2014/45/EU.

Článek 6

Formát údajů

1. Technické informace zpřístupňuje výrobce na základě identifikačního čísla vozidla v otevřeném strukturovaném datovém formátu:

a) příslušným orgánům na požádání jako soubor strojově čitelných datových souborů použitelných off-line a

b) stanicím technické kontroly a příslušným orgánům s využitím online řešení. Při použití online řešení se technické informace, které má výrobce poskytnout zároveň jako součást informací o opravách a údržbě vozidla na internetových stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. Další technické informace o vozidle se zpřístupní v datovém formátu, který se pro podobné informace běžně používá.

2. Výrobce se může odchýlit od požadavků stanovených v odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo vydáno individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malé série podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí dodržovat nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 167/2013 nebo (EU) č. 168/2013. Informace však musí být poskytovány snadno dostupným a jednotným způsobem, který lze s vynaložením přiměřeného úsilí zpracovat.

3. U vozidel, která obdrží postupné, kombinované nebo vícestupňové schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, výrobce odpovědný za konkrétní fázi vývoje odpovídá za sdělení technických informací o vozidle týkajících se konkrétního systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je odpovědný za poskytování technických informací o konečném vozidle příslušným orgánům a stanicím technické kontroly.

4. Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která jsou vydávána individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malých sérií podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. května 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(7) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

PŘÍLOHA

1. OBECNÉ

I. Pro účely této přílohy se "návodem k použití elektronického rozhraní vozidla" rozumějí základní diagnostické informace a informace pro zkoušku montáže, zejména:

I.1 Popis umístění elektronického rozhraní daného vozidla a přístupu k němu.

I.2 Informace o tom, zda daný systém umožňuje interaktivní diagnózu (ano/ne). Pokud ano:

I.2.1 Popis sběrnice a komunikačních protokolů daného vozidla

I.2.2 Popis komunikačních parametrů kontrolovaného systému/funkce daného vozidla

I.3 Informace o daném vozidle týkající se původně instalovaného systému.

II. Technické informace o vozidle, týkající se vozidel kategorie L a vozidel mimo oblast působnosti směrnice 2014/45/EU, jsou uvedeny pro orientaci.

2. INFORMACE PRO ÚČELY PROHLÍDKY

Položka Metoda Potřebné informace Kategorie, pro kterou je informace nutná
  < 3,5 t > 3,5 t O L T
1.BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ  
1.1.Mechanický stav a funkce  
1.1.1.Pedál provozní brzdy/čep ruční páky Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému
Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.
           
1.1.2.Stav brzdového pedálu/ruční páky a zdvih ovládacího zařízení brzd Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému
Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.
           
1.1.3.Vývěva nebo kompresor a zásobníky Vizuální kontrola součástí za normálního pracovního tlaku Zkontrolovat čas pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkci výstražné signalizace, víceokruhového jisticího ventilu a odlehčovacího ventilu. Tlak/max. vypínací tlak – min. řadicí tlak [bar]
Viz EHC R13 5.1.4.5.2
  X      
Statický uzavírací tlak víceokruhového jisticího ventilu [bar]
Viz EHC R13 5.1.4.5.2
  X     X
1.1.4.Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr Kontrola funkce            
1.1.5.Ručně ovládaný brzdič Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému            
1.1.6.Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektronická parkovací brzda Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému Obecný popis elektronické parkovací brzdy X X     X
1.1.7.Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku) Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému            
1.1.8.Spojkové hlavice pro brzdění přípojných vozidel (elektrické a pneumatické) Odpojit a opět připojit všechny spojkové hlavice brzdového systému mezi tažným a přípojným vozidlem.            
1.1.9.Zásobník energie, vzduchojem Vizuální kontrola.            
1.1.10.Posilovací zařízení, hlavní válec (hydraulické systémy) Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému            
1.1.11.Brzdová potrubí Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému            
1.1.12.Brzdové hadice Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému            
1.1.13.Brzdová obložení a destičky Vizuální kontrola. Metoda posuzování opotřebení a hranice opotřebení
Viz EHC R13 5.2.1.11.2 a 5.2.2.8.2.
X X X X  
1.1.14.Brzdové bubny, brzdové kotouče Vizuální kontrola. Metoda posuzování opotřebení a hranice opotřebení
Viz EHC R13 5.2.1.11.2 a 5.2.2.8.2.
X X X    
1.1.15.Brzdová lana, táhla, pákoví Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému            
1.1.16.Brzdové válce (včetně pružinových válců nebo hydraulických válečků) Případná vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému Typ brzdového válce pro provozní brzdění/pro parkovací brzdění
Maximální zdvih [mm]
Délka páky [mm]
Viz EHC R13 5.1.4.5.2
  X X    
1.1.17.Zátěžový regulátor Pokud možno vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému Tlak na vstupu [bar]   X X    
Tlak na výstupu pro x % maximálního zatížení nápravy [bar]
EHC R13 příloha 10 7.4 + graf 5
  X X    
1.1.18.Páky brzdových klíčů a signalizace Vizuální kontrola. Maximální zdvih [mm]
Viz EHC R13 5.1.4.5.2
  X X    
pracovní princip [automatický/manuální]   X X    
1.1.19.Systém odlehčovací brzdy (je-li na vozidle nebo je-li požadován) Vizuální kontrola.            
1.1.20.Automatická činnost brzd přípojného vozidla Rozpojení brzdového spojení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem.            
1.1.21.Celý brzdový systém Vizuální kontrola            
1.1.22.Přípojky pro testování (pokud jsou požadovány nebo namontovány) Vizuální kontrola Umístění a popis kontrolních přípojek
Viz EHC R 13 5.1.4.2
  X X    
Umístění a popis kontrolních přípojek
Viz příloha I bod 2.1.8.1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68
        X
1.1.23.Nájezdová brzda Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
1.2.Činnost a účinky systému provozního brzdění  
1.2.1Činnost Zkouška na statickém brzdovém stavu, nebo pokud to není možné, jízdní zkouška s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima Zvláštní požadavky pro zkoušku vozidla na brzdovém stavu (zkušební režim) X X X X X
1.2.2.Brzdný účinek Zkouška na brzdovém stavu, nebo pokud to z technických důvodů není možné, jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem pro zjištění poměrného brzdného účinku vztaženého k maximální přípustné hmotnosti nebo u návěsů k součtu přípustných hmotností na nápravy.
Vozidla nebo přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 tuny se musí kontrolovat v souladu s normami stanovenými v ISO 21069 nebo na základě rovnocenných metod.
Jízdní zkoušky by se měly provádět za sucha na rovné nezvlněné silnici.
Konstrukční tlak v systému pro maximální zatížení [bar]
Viz EHC R13 5.1.4.5.2
  X X    
Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 1   X X    
Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 2   X X    
Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 3   X X    
Referenční brzdná síla [kN] při vstupním tlaku [bar] náprava 4
Viz EHC R13 5.1.4.6.2
  X X    
Výpočtový tlak pro každou nápravu   X X    
1.3.Činnost a brzdné účinky nouzového (záchranného) brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)  
1.3.1Činnost Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, použije se metoda popsaná v bodě 1.2.1. Obecný popis systému včetně okruhů (jasná definice nouzové brzdy) X X     X
1.3.2.Brzdný účinek Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, použije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.            
1.4.Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy  
1.4.1.Činnost Brzda se použije při zkoušce na brzdovém stavu. Obecný popis systému včetně doporučeného postupu zkoušky v případě, že dynamická zkouška (na brzdovém stavu nebo na silnici) není možná X X X    
1.4.2.Brzdný účinek Zkouška na statickém brzdovém stavu. Není-li to možné, pak jízdní zkouška s použitím decelerometru s ukazatelem hodnot nebo se záznamem nebo zkouška s umístěním vozidla na svah se známým sklonem.            
1.5.Činnost systému odlehčovací brzdy Vizuální kontrola a případně zkouška funkce Obecný popis   X      
1.6.Protiblokovací systém (ABS) Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X X X X
1.7.Elektronický brzdový systém (EBS) Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X X   X
1.8.Brzdová kapalina Vizuální kontrola            
2.ŘÍZENÍ  
2.1.Mechanický stav  
2.1.1.Stav převodky řízení Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola jsou nad zemí nebo na otočných plošinách a otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální kontrola činnosti převodky řízení.            
2.1.2.Připevnění skříně převodky řízení Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem/řídítky po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola připevnění skříně převodky k podvozku.            
2.1.3.Stav pákového mechanismu řízení Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí.            
2.1.4.Funkce pákového mechanismu řízení Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí.            
2.1.5.Posilovač řízení Kontroluje se těsnění systému řízení a hladina brzdové kapaliny v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se funkce posilovače řízení.            
2.2.Volant, sloupek řízení a řídítka  
2.2.1.Stav volantu/řídítek Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla je na zemi a volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant/řídítka se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku/vidlici. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.            
2.2.2.Sloupek řízení/třmeny a vidlice a tlumiče řízení Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla je na zemi a volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant/řídítka se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku/vidlici. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů. Je vozidlo vybaveno tlumičem pro ovládání (ano/ne)       X  
2.3.Vůle v řízení Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla spočívá na kolech, v případě vozidel s posilovačem řízení je motor pokud možno v chodu, kola jsou rovně a volant se zlehka otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových ručiček, aniž by se pohnula kola. Vizuální kontrola obvodové vůle.            
2.4.Seřízení kol (X)2 Pomocí vhodného vybavení se kontroluje seřízení řízených kol.            
2.5.Točnice řízené nápravy přípojného vozidla Vizuální kontrola nebo použití speciálně uzpůsobeného detektoru vůle řízení            
2.6.Elektronický posilovač řízení (EPS) Vizuální kontrola a kontrola shody úhlu volantu a úhlu kol při zapnutí/vypnutí motoru a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X      
3.VÝHLED  
3.1.Pole výhledu Vizuální kontrola ze sedadla řidiče.            
3.2.Stav zasklení Vizuální kontrola.            
3.3.Zpětná zrcátka nebo zařízení pro nepřímý výhled Vizuální kontrola.            
3.4.Stěrače skla Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
3.5.Ostřikovače skla Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
3.6.Systém odmlžování (X)2 Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  
4.1.Světlomety  
4.1.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti Kategorie zdroje světla [..., ...] X X   X X
4.1.2.Seřízení S použitím zařízení k seřízení světlometu nebo za použití elektronického rozhraní vozidla se určí stranové seřízení každého světlometu potkávacího světla. Výškové a stranové seřízení potkávacího světla [%] X X   X  
Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X   X  
K určení vodorovného seřízení s použitím údajů z elektronického rozhraní vozidla týkajících se ovládání pohybu světlometu za účelem posouzení seřízení X X   X  
4.1.3.Spínače Vizuální kontrola a zkouška činnosti nebo použití elektronického rozhraní vozidla. Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X   X  
4.1.4.Splnění požadavků1. Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.1.5.Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné) Vizuální kontrola a pokud možno zkouška činnosti a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. Provozní režim [manuální/automatický] X X   X  
Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X   X  
4.1.6.Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné) Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti Zařízení je povinné [A/N] X X      
4.2.Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny  
4.2.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti Montáž denních svítilen [A/N] X X   X  
4.2.2.Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.2.3.Splnění požadavků1 Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.3.Brzdové svítilny  
4.3.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.3.2.Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. Montáž signálu záchranného brzdění [A/N] X X X    
Pokyny pro používání elektronického rozhraní vozidla X X X    
4.3.3.Splnění požadavků1. Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.4.Směrové svítilny a výstražná signalizace  
4.4.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.4.2.Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.4.3.Splnění požadavků1. Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.4.4.Frekvence přerušování světla Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.5.Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny  
4.5.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.5.2.Seřízení (X)2 Zkouška činnosti, použití zařízení k zaměření světlometu            
4.5.3.Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.5.4.Splnění požadavků1. Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.6.Zpětné světlomety  
4.6.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.6.2.Splnění požadavků1 Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.6.3.Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.7.Svítilna zadní tabulky registrační značky  
4.7.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.7.2.Splnění požadavků1 Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.8.Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení  
4.8.1.Stav Vizuální kontrola.            
4.8.2.Splnění požadavků1 Vizuální kontrola.            
4.9.Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení  
4.9.1.Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.9.2.Splnění požadavků1 Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
4.10.Elektrické spojení tažného vozidla s přívěsem nebo návěsem Vizuální kontrola: v případě možnosti zkouška nepřetržitosti elektrického spojení.            
4.11.Elektroinstalace vozidla Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, případně včetně motorového prostoru Identifikace elektrického vedení/kabelů (např. barva, stínění, průřez, rozměr), sledování izolace (vysokého napětí) X X   X  
Umístění elektrického vedení vysokého napětí X X   X  
4.12.Nepovinné svítilny a odrazky (X)2 Vizuální kontrola a zkouška činnosti            
Nahrávám...
Nahrávám...