dnes je 26.5.2024

Input:

2019/1213, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotné podmínky při zavádění interoperability a kompatibility palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti podle směrnice Rady 96/53/ES

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2019.1213
2019/1213, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotné podmínky při zavádění interoperability a kompatibility palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti podle směrnice Rady 96/53/ES

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1213.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1213

ze dne 12. července 2019,

kterým se stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotné podmínky při zavádění interoperability a kompatibility palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti podle směrnice Rady 96/53/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996 (1), a zejména na čl. 10d odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti představují pro členské státy způsob kontroly vozidel nebo souprav vozidel, jež by mohly být přetíženy, stanovený směrnicí 96/53/ES.

(2) V souladu s čl. 10d odst. 5 druhým pododstavcem směrnice 96/53/ES musí být palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti v zájmu zajištění interoperability schopna v kterémkoli okamžiku přenášet údaje o hmotnosti z jedoucího vozidla příslušným orgánům a řidiči, a to pomocí rozhraní definovaného v normách CEN DSRC. Proto by měly být přijaty technické specifikace, jimiž bude obsah norem přizpůsoben zvláštnostem informací, které mají být poskytovány palubními zařízeními pro zjišťování hmotnosti.

(3) Palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti mohou být namontována do motorových vozidel i přívěsů a návěsů. Je třeba zaručit, aby palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti namontovaná v různých vozidlech soupravy vozidel byla vzájemně kompatibilní. Kompatibilita by měla být zajištěna prováděním evropských norem pro C-ITS uvedených v aktu v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU (2), pokud jde o zavádění a provozní využití kooperativních inteligentních dopravních systémů.

(4) Členské státy, které zavedou povinnou instalaci palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti, by měly mít možnost z této povinnosti vyjmout vozidla nebo soupravy vozidel, u nichž není možné překročit maximální povolenou hmotnost, jako jsou přívěsy nebo návěsy navržené speciálně pro přepravu kapalin nebo hospodářských zvířat.

(5) Používání palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti pro účely prosazování právních předpisů může vyvolat pokusy o manipulaci, jako je tomu v případě dalších systémů pro vozidla, například u digitálních tachografů nebo systémů pro omezování emisí. S cílem zachovat přiměřenou úroveň zabezpečení proti manipulaci musí být komunikace mezi motorovým vozidlem a přívěsem nebo návěsem zabezpečená. Dále by palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti měla být certifikována v souladu se všeobecnými kritérii certifikačním orgánem, který je uznán řídícím výborem v rámci "dohody o vzájemném uznávání osvědčení o posuzování informací o technologické bezpečnosti" skupiny vyšších úředníků pro bezpečnost informačních systémů (SOG-IS).

(6) Členské státy, které se rozhodnou pro instalaci palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti ve vozidlech, by měly zajistit, aby daná zařízení v těchto vozidlech byla kontrolována v dílnách specializovaných na OBW. S cílem zajistit jednotné provádění pravidel pro interoperabilitu stanovených v tomto nařízení by tyto dílny měly zaručit, že palubní zařízení fungují s odpovídající úrovní přesnosti. S výhradou nezbytných úprav mohou být těmito dílnami stanice technické kontroly uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (3), dílny uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (4) nebo jakékoli jiné dílny splňující požadavky v tomto nařízení. Členské státy, které se nerozhodnou pro zavedení palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti na základě důvodů uvedených v čl. 10d odst. 1 směrnice 96/53/ES, by neměly mít povinnost tyto dílny zřizovat.

(7) Současný stav technologií neumožňuje, aby byly do 27. května 2021 na palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti uplatněny komunikační normy CEN DSRC ani C-ITS. Z tohoto důvodu by měla být palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti zaváděna postupně, tak aby bylo možné vyvinout produkty, jež budou v souladu s požadavky tohoto nařízení, a zejména s požadavky v příloze II a některými požadavky v příloze III. Členské státy, které se rozhodnou pro instalaci palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti ve vozidlech, by do 27. května 2021 měly uplatnit požadavky pro 1. fázi stanovené v přílohách I a III. Pro uplatnění požadavků stanovených v příloze II a požadavků pro 2. fázi stanovených v přílohách I a III by měla být poskytnuta dodatečná tříletá lhůta.

(8) Členské státy mohou přijmout zvláštní opatření s cílem požadovat, aby vozidla zkontrolovaná příslušnými orgány za účelem zajištění souladu se směrnicí 96/53/ES, která byla uvedena do provozu ode dne 27. května 2021 a registrována na jejich území, byla vybavena palubním zařízením pro zjišťování hmotnosti. Nemělo by být povinné zpětně vybavovat takovým zařízením vozidla uvedená do provozu a registrovaná před tímto datem.

(9) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro silniční dopravu uvedeného v článku 10i směrnice 96/53/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví jednotné podmínky pro interoperabilitu a kompatibilitu palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti instalovaných ve vozidlech nebo v soupravách vozidel pro účely zajištění souladu s čl. 10d odst. 4 až 5 směrnice Rady 96/53/ES nebo s požadavky na maximální hmotnost pro vnitrostátní dopravu členského státu, v němž se vozidlo používá.

2. Toto nařízení se nevztahuje na členské státy, které se nerozhodnou pro zavedení palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti v souladu s čl. 10d odst. 1 směrnice 96/53/ES.

3. Členské státy mohou od povinnosti instalovat palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti osvobodit vozidla nebo soupravy vozidel, u nichž vzhledem k jejich konstrukci nebo typu nákladu není možné překročit maximální povolenou hmotnost. Tyto výjimky se nesmí zakládat na maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla uváděné výrobcem. Příslušné orgány mohou u vozidel nebo souprav vozidel, na která se vztahuje výjimka, přesto kontrolovat maximální povolenou hmotnost.

Článek 2

Definice

Použijí se tyto definice:

a) "palubním zařízením pro zjišťování hmotnosti" (on-board weighing equipment, dále též "OBW") se rozumí zařízení na palubě vozidla, které je schopno určit celkovou hmotnost nebo hmotnost na nápravu;

b) "celkovou hmotností" se rozumí celková hmotnost motorového vozidla a v případě soupravy vozidel celková hmotnost soupravy vozidel, kterou určí OBW, v kilogramech;

c) "hmotností na nápravu" nebo "zatížením na nápravu" se rozumí hmotnost na zatíženou nápravu nebo skupinu náprav, kterou určí OBW, v kilogramech;

d) "vypočtenou hmotností" nebo "hodnotou hmotnosti" se rozumí buď celková hmotnost, nebo hmotnost na nápravu v kilogramech;

e) "celkem v motorovém vozidle" (motor vehicle unit, dále též "MVU") se rozumí část OBW umístěná v motorovém vozidle, bez senzorů, která je schopna shromažďovat, ukládat a zpracovávat údaje a vypočítat hodnotu hmotnosti na základě těchto údajů;

f) "celkem v přívěsu" (trailer unit, dále též "TU") se rozumí část OBW umístěná v přívěsu nebo návěsu, bez senzorů, která je schopna shromažďovat, ukládat a zpracovávat údaje ze zařízení v přívěsu nebo návěsu a vypočítat hodnoty hmotnosti na nápravu na základě těchto údajů;

g) "celkem ve vozidle pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu" (dedicated short-range communication vehicle unit, dále též "DSRC-VU") se rozumí "zařízení pro včasné dálkové odhalování" uvedené v dodatku 14 přílohy IC prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 (5), které je schopno přijímat údaje OWS buď z MVU, nebo ze stanice C-ITS a posílat je do REDCR;

h) "snímačem komunikace včasného dálkového odhalování" (remote early detection communication reader, dále též "REDCR") se rozumí snímač komunikace včasného dálkového odhalování v držení donucovacích orgánů, jenž je schopen číst údaje OWS, které přenáší DSRC-VU. REDCR může být totéž zařízení jako zařízení pro čtení dat RTM podle nařízení (EU) 2016/799, i když přenos dat RTM a údajů OWS se provádí na základě samostatných žádostí od REDCR;

i) "údaji o hmotnosti" se rozumí primární údaje přenášené mezi prvky OBW, které musí být zpracovány k získání vypočtené hmotnosti;

j) "údaji palubního systému pro zjišťování hmotnosti" (on-board weighing system data, dále též "údaje OWS") se rozumí zabezpečené údaje v definovaném formátu, které REDCR požaduje po DSRC-VU;

k) "senzorem" se rozumí prvek palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti, který je schopen generovat údaje o hmotnosti na základě měření konkrétních fyzikálních parametrů, přičemž tyto údaje využívá buď MVU, nebo TU k dalšímu zpracování;

l) "stanicí kooperativních inteligentních dopravních systémů" (cooperative intelligent transport systems station, dále též "stanicí C-ITS") se rozumí stanice C-ITS ve smyslu aktu v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využití kooperativních inteligentních dopravních systémů, přijatého na základě čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice;

m) "fází přiřazení adresy" se rozumí předběžná fáze elektronické komunikace mezi vozidly soupravy vozidel, při níž je každému vozidlu přiřazena pozice.

n) "dílnou specializovanou na palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti" ("dílnou specializovanou na OBW") se rozumí dílna schválená členským státem k provádění kontrol palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti.

Článek 3

Certifikační politika

Členské státy zajistí, aby existoval nejméně jeden základní certifikační orgán, registrační orgán a schvalovací orgán, které jsou pro účely palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti schopny plnit úkoly stanovené v certifikační politice pro zavádění a provoz evropských kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS), na něž se odkazuje v aktu v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využití kooperativních inteligentních dopravních systémů, přijatého na základě čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice.

Článek 4

Pravidelné kontroly

1. Palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti je každé dva roky po instalaci do vozidla nebo soupravy vozidel podrobeno pravidelné kontrole v dílně specializované na OBW.

2. Pravidelné kontroly se provádí v souladu s přílohou IV.

3. Cílem kontroly je zajistit soulad s těmito požadavky:

a) palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti je namontováno v souladu s dokumentací poskytnutou výrobcem a je pro vozidlo vhodné;

b) palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti funguje správně a poskytuje přesné hodnoty hmotnosti;

c) na palubním zařízení pro zjišťování hmotnosti nejsou připevněna žádná manipulační zařízení ani nenese po používání takových zařízení stopy.

4. Na závěr kontroly vypracuje dílna specializovaná na OBW zprávu o kontrole palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti. Kopie této zprávy musí zůstat uložena ve vozidle.

5. Zpráva o kontrole musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) identifikační číslo vozidla (číslo VIN nebo číslo podvozku);

b) datum a místo zkoušky;

c) zkouška úspěšná (ano/ne);

d) zjištěné nedostatky, včetně manipulace, a opatření přijatá k jejich nápravě;

e) datum příští pravidelné kontroly nebo doba platnosti stávajícího osvědčení, není-li tato informace poskytnuta jiným způsobem;

f) název, adresa a identifikační číslo dílny specializované na OBW a podpis nebo identifikace osoby odpovědné za kontrolu;

g) značka, typ, identifikační číslo, číslo osvědčení typové zkoušky a datum nejnovějšího ověření certifikovaného zařízení pro zjišťování hmotnosti použitého pro pravidelnou kontrolu.

6. Zprávy o kontrolách se uchovávají nejméně po dobu dvou let od vypracování, přičemž však členské státy mohou rozhodnout, že jsou tyto zprávy během uvedeného období zaslány příslušnému orgánu. Pokud jsou uchovávány v dílně specializované na OBW, zpřístupní tato dílna na žádost příslušného orgánu zprávy o kontrolách a kalibracích provedených v uvedeném období.

Článek 5

Dílny specializované na OBW

1. Členské státy schvalují, pravidelně auditují a certifikují dílny specializované na OBW, které mohou provádět kontroly palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti.

2. Členské státy zajistí, aby dílny specializované na OBW, které se nacházejí na jejich území, prováděly kontroly palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti spolehlivě. Za tímto účelem stanoví a zveřejní soubor postupů zajišťujících, že jsou splněna tato minimální kritéria:

a) zaměstnanci dílny specializované na OBW jsou řádně vyškoleni;

b) vybavení nezbytné pro provádění příslušných zkoušek a úkolů je k dispozici a bylo certifikováno podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU (6) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (7);

c) dílny mají dobrou pověst.

3. Dílny specializované na OBW jsou podrobovány těmto auditům:

a) nejméně každých pět let auditu prováděnému orgánem dozoru, který se týká postupů používaných při manipulaci s palubním zařízením pro zjišťování hmotnosti. Audit se zaměří na úkoly a činnosti stanovené v bodě 1 přílohy V směrnice 2014/45/EU; orgán dozoru musí splňovat požadavky stanovené v bodě 2 uvedené přílohy;

b) rovněž mohou být prováděny neohlášené technické audity za účelem kontroly vybavení a prováděných kontrol, případně kalibrací.

4. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zabránily střetu zájmů mezi dílnami specializovanými na OBW a dopravními podniky. Zejména v případech, kdy existuje vážné riziko střetu zájmů, například jsou-li dílny specializované na OBW ve vlastnictví dopravních podniků, je třeba přijmout další zvláštní opatření s cílem zajistit, aby byly tyto dílny v souladu s tímto článkem.

5. Příslušné orgány členských států zveřejní na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam dílen specializovaných na OBW, který obsahuje alespoň tyto údaje:

a) identifikační číslo dílny a název [subjektu/subjektů tvořících] dílnu;

b) poštovní adresu;

c) e-mailovou adresu;

d) telefonní číslo.

6. Příslušné orgány členských států dočasně nebo trvale odejmou schválení dílnám specializovaným na OBW, které neplní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 27. května 2021.

Bod 1.4 písm. d) a body 5.3 a 8.1 přílohy I, příloha II a body 3, 8.2 a 10 přílohy III se však použijí ode dne 27. května 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1).

(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 107).

(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 149).

PŘÍLOHA I

OBECNÁ USTANOVENÍ PRO PALUBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ HMOTNOSTI (OBW)

1. Obecná ustanovení

1.1. Do oblasti působnosti tohoto nařízení jsou zahrnuty tyto typy systémů OBW:

a) dynamický systém: systém OBW, který určuje hmotnost tím, že shromažďuje a zpracovává informace o parametrech, které jsou získávány během jízdy vozidla, jako jsou zrychlení, trakce nebo brzdné síly, a ke kterým nedochází, když vozidlo stojí;

b) statický systém: systém OBW, který určuje hmotnost prostřednictvím informací získaných z parametrů, které jsou získávány v době, kdy vozidlo stojí, jako je tlak vzduchu pod ním.

1.2. Toto nařízení se provádí ve dvou fázích:

a) 1. fáze OBW uvedená v bodě 5.2;

b) 2. fáze OBW uvedená v bodě 5.3.

1.3. OBW vypočítá celkovou hmotnost a případně i hmotnost na nápravu.

1.4. OBW je tvořen těmito prvky:

a) celkem v motorovém vozidle (MVU) umístěným v motorovém vozidle;

b) případně TU v přívěsu nebo návěsu;

c) senzory;

d) pro 2. fázi stanicí C-ITS v každém vozidle, v němž se nachází buď MVU, nebo TU.

1.5. MVU a celek v přívěsu mohou každý obsahovat jednu procesorovou jednotku, nebo mohou být rozděleny na různé jednotky.

2. Celek v motorovém vozidle (MVU)

MVU:

a) přijímá zatížení nápravy z TU, je-li tento celek přítomen;

b) shromažďuje údaje o hmotnosti od senzorů v motorovém vozidle;

c) zpracovává dostupné informace a vypočítává odpovídající hodnoty hmotnosti.

3. Celek v přívěsu (TU)

Je-li přítomen, TU:

a) shromažďuje údaje o hmotnosti od senzorů v přívěsu nebo návěsu, zpracovává dostupné informace a vypočítává hmotnosti na nápravy na základě těchto údajů;

b) předává hodnoty hmotnosti na nápravy motorovému vozidlu.

4. Výpočet hmotnosti

4.1. V případě dynamických systémů se první hodnota hmotnosti vypočítá nejpozději 15 minut poté, co se vozidlo začne pohybovat vpřed, a poté se přepočítává každých 10 minut nebo častěji.

4.2. V případě statických systémů se hodnoty hmotnosti vypočítávají každou minutu, když je zapnuto zapalování a vozidlo stojí.

4.3. Rozlišení vypočítané hmotnosti je 100 kg nebo vyšší.

5. Výměna informací mezi motorovým vozidlem a přívěsy nebo návěsy soupravy vozidel

5.1. Každý přívěs nebo návěs zpřístupní motorovému vozidlu hodnoty hmotnosti vypočítané přívěsem nebo návěsem v souladu s body 5.2 nebo 5.3, dle situace.

5.2. 1. fáze OBW

5.2.1. Každému přívěsu nebo návěsu je přiřazena pozice v soupravě vozidel v rámci dynamického přiřazení adresy podle normy ISO 11992–2:2014.

5.2.2. Po fázi přiřazení adresy předá TU každého přívěsu nebo návěsu MVU součet zatížení náprav nebo zatížení nápravy podle popisu uvedeného v bodech 6.5.4.7 a 6.5.5.42 normy ISO 11992–2:2014.

5.2.3. Zprávy o součtu zatížení náprav nebo zatížení nápravy se řídí specifikacemi normy ISO 11992–2:2014 pro zprávy typu EBS22 a RGE22.

5.2.4. Formát, směrování a obecné rozsahy parametrů zpráv musí být v souladu s body 6.1, 6.3 a 6.4 normy ISO 11992–2:2014.

5.3. 2. fáze OBW

Informace jsou mezi motorovým vozidlem a taženými přívěsy nebo návěsy vyměňovány prostřednictvím stanic C-ITS, jak je uvedeno v příloze II.

5.4. Pro 1. i 2. fázi OBW mohou být použity odlišené specifikace za předpokladu, že jsou s nimi kompatibilní zařízení OBW v motorovém vozidle a v přívěsech nebo návěsech.

6. Příprava údajů a přenos do DSRC-VU

MVU pro 1. fázi nebo stanice C-ITS v motorovém vozidle pro 2. fázi pošlou modulu DSRC-VU údaje z palubního systému pro zjišťování hmotnosti (OWS) v souladu s přílohou III.

Obrázek 1

Příklad uspořádání pro OBW v 1. fázi v případě soupravy vozidel v kombinaci nákladní vozidlo/návěs

Motorové vozidlo

Výměna informací mezi MVU a TU pro-střednictvím normy ISO 11992–2:2014

Senzory motorového vozidla

TU

DSRC-VU

MVU

Senzory návěsu

Návěs

Obrázek 2

Příklad uspořádání pro OBW v 2. fázi v případě soupravy vozidel v kombinaci nákladní vozidlo/návěs

TU

C-ITS

C-ITS

DSRC-VU

MVU

7. Informace o hmotnosti pro řidiče

Řidič je informován zobrazením alespoň celkové hmotnosti.

8. Přesnost

8.1. Přesnost vypočítané hmotnosti je ± 5 % nebo vyšší, pokud je na vozidle náklad převyšující 90 % jeho maximální povolené hmotnosti.

8.2. Bez ohledu na bod 8.1 může být přesnost v 1. fázi OBW ± 10 % nebo vyšší.

PŘÍLOHA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO 2. FÁZI OBW

1. Tato příloha se vztahuje výhradně na 2. fázi OBW.

2. Motorové vozidlo a přívěsy nebo návěsy soupravy vozidel s celkem v přívěsu (TU) musí být vybaveny stanicí C-ITS napojenou na celek v motorovém vozidle (MVU) nebo na TU příslušného vozidla. MVU a TU mohou být začleněny do svých příslušných stanic C-ITS.

3. MVU a TU posílají stanicím C-ITS, k nimž jsou připojeny, nezbytné informace pro přenos zpráv podle bodu 4.3 této přílohy.

Obrázek 3

Příklad toku zpráv ve 2. fázi OBW

Údaje ze senzorů pro výpočet hmotnosti

Hmotnost na nápravu motorového vozidla,

Nahrávám...
Nahrávám...