dnes je 26.5.2024

Input:

2018/956, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel, k 14. 3. 2022

14.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2018.956
2018/956, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel, k 14. 3. 2022

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Úplné znění nařízení (EU) 2018/956.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/956

ze dne 28. června 2018

o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(Text s významem pro EHP)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/888 ze dne 13. března 2019,   L 142 43 29.5.2019
►M2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019,   L 198 202 25.7.2019
►M3 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1589 ze dne 22. července 2020,   L 360 4 30.10.2020
►M4 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1429 ze dne 31. května 2021,   L 309 1 2.9.2021
►M5 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/247 ze dne 14. prosince 2021,   L 41 11 22.2.2022

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/956

ze dne 28. června 2018

o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky na sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel registrovaných v Unii.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na sledování a vykazování údajů o nových těžkých vozidlech členskými státy a výrobci těžkých vozidel.

Použije se na tyto kategorie vozidel:

a) vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, která nespadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ( 1 ), a všechna vozidla kategorií M3 a N3;

b) vozidla kategorií O3 a O4.

Pro účely tohoto nařízení se na tato vozidla odkazuje jako na těžká vozidla.

▼M2

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 2 ), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ( 3 ).

▼B

Článek 4

Sledování a vykazování členskými státy

▼M2

1. Počínaje dnem 1. ledna 2019 sledují členské státy údaje uvedené v části A přílohy I týkající se nových těžkých vozidel poprvé zaregistrovaných v Unii.

Do 30. září každého roku počínaje rokem 2020 příslušné orgány členských států tyto údaje za předchozí vykazované období od 1. července do 30. června vykáží Komisi v souladu s postupem vykazování stanoveným v příloze II.

Pokud jde o rok 2019, údaje vykázané do 30. září 2020 zahrnují údaje sledované v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2020.

Údaje týkající se nových těžkých vozidel, která byla původně registrována mimo Unii, jsou sledovány a vykazovány jen v případě, že tato registrace byla provedena méně než tři měsíce před registrací v Unii.

▼B

2. Příslušné orgány odpovědné za sledování a vykazování údajů v souladu s tímto nařízením jsou orgány, které členské státy jmenují v souladu s čl. 8 odst. 7 nařízení (ES) č. 443/2009.

Článek 5

Sledování a vykazování výrobci

▼M2

1. Od počátečních roků uvedených v části B bodě 1 přílohy I výrobci těžkých vozidel sledují u každého nového těžkého vozidla údaje stanovené v části B bodě 2 přílohy I.

Do 30. září každého roku od počátečních roků uvedených v části B bodě 1 přílohy I výrobci těžkých vozidel tyto údaje u každého nového těžkého vozidla s datem simulace spadajícím do předchozího vykazovaného období od 1. července do 30. června vykáží Komisi v souladu s postupem vykazování stanoveným v příloze II.

Pokud jde o rok 2019, výrobci vykáží údaje u každého nového těžkého vozidla s datem simulace spadajícím do období od 1. ledna 2019 do 30. června 2020.

Datem simulace je datum vykazované v souladu s údajovou položkou 71 v části B bodě 2 přílohy I.

▼B

2. Pro účely vykazování údajů v souladu s tímto nařízením určí každý výrobce kontaktní místo.

Článek 6

Centrální registr údajů o těžkých vozidlech

1. Komise vede centrální registr údajů o těžkých vozidlech (dále jen "registr") vykazovaných v souladu s články 4 a 5.

Registr je veřejně přístupný s výjimkou údajové položky a) uvedené v části A přílohy I a údajových položek 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 uvedených v části B bodě 2 přílohy I. Pokud jde o údajovou položku 23 uvedenou v části B bodě 2 přílohy I, hodnota se veřejně zpřístupní v podobě rozmezí, jak je vymezeno v části C přílohy I.

2. Registr spravuje jménem Komise Evropská agentura pro životní prostředí.

Článek 7

Sledování výsledků silničních ověřovacích zkoušek

1. Komise sleduje dostupné výsledky silničních zkoušek prováděných v rámci nařízení (ES) č. 595/2009 za účelem ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, jimiž se toto nařízení doplňuje upřesněním údajů, jež mají příslušné orgány členských států vykazovat pro účely odstavce 1 tohoto článku.

Článek 8

Kvalita údajů

1. Příslušné orgány a výrobci odpovídají za správnost a kvalitu údajů, které vykazují v souladu s články 4 a 5. Komisi neprodleně informují o veškerých chybách zjištěných ve vykázaných údajích.

2. Komise provádí své vlastní ověření kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 5.

3. Je-li Komise informována o chybách v údajích nebo zjistí-li podle svého vlastního ověření nesrovnalosti v souboru údajů, přijme podle potřeby nezbytná opatření k opravě údajů zveřejněných v registru uvedeném v článku 6.

4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit opatření pro ověření a opravu podle odstavců 2 a 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 12.

Článek 9

Správní pokuty

1. Komise může uložit správní pokutu v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud zjistí, že se údaje vykázané výrobcem podle článku 5 tohoto nařízení odchylují od údajů vyplývajících ze souboru záznamů výrobce nebo certifikátu schválení typu motoru vydaného v rámci nařízení (ES) č. 595/2009 a tato odchylka je úmyslná nebo je důsledkem hrubé nedbalosti;

b) pokud nejsou údaje předloženy ve lhůtě podle čl. 5 odst. 1 a opoždění nelze řádně odůvodnit.

Pro účely ověření údajů uvedených v písmeni a) vede Komise konzultace s příslušnými schvalovacími orgány.

Správní pokuty musí být účinné, přiměřené a odrazující a nepřesáhnou částku 30 000 EUR za těžké vozidlo, jehož se odchylné nebo opožděné údaje podle písmen a) a b) týkají.

2. Komise přijme na základě zásad uvedených v odstavci 3 tohoto článku akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, jimiž doplní toto nařízení stanovením postupu a metod výpočtu a výběru správních pokut uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3. Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 se řídí těmito zásadami:

a) postup zavedený Komisí respektuje právo na řádnou správu, a zejména právo být vyslechnut a právo na přístup ke spisu, jakož i oprávněné zájmy důvěrnosti a obchodního tajemství;

b) při výpočtu odpovídající správní pokuty se Komise řídí zásadami účinnosti, přiměřenosti a odrazujícího účinku a v relevantních případech současně přihlíží k závažnosti a důsledkům odchýlení nebo opoždění, počtu těžkých vozidel, jichž se odchylné nebo opožděné údaje týkají, jednání výrobce v dobré víře, míře pečlivosti a spolupráce výrobce a opakovanosti, četnosti či délce trvání odchýlení nebo opoždění, jakož i k předchozím sankcím uloženým témuž výrobci;

c) správní pokuty se vybírají bez zbytečného prodlení stanovením lhůt pro úhradu, případně včetně možnosti rozdělit úhradu do několika splátek a etap.

4. Částky správních pokut se považují za příjem do souhrnného rozpočtu Unie.

Článek 10

Zpráva

▼M2

1. Do 30. dubna každého roku zveřejní Komise výroční zprávu se svou analýzou údajů poskytnutých členskými státy a výrobci za předchozí vykazované období.

▼B

2. V analýze musí být uvedena minimálně výkonnost vozového parku těžkých vozidel Unie, jakož i výkonnost vozového parku každého členského státu a každého výrobce z hlediska průměrné spotřeby paliva a emisí CO2 pro každou skupinu těžkých vozidel podle kombinace profilu určení, zatížení a paliva. Analýza musí vzít v úvahu dostupné údaje o využívání nových a pokročilých technologiích snižování CO2 a alternativních hnacích ústrojí. Navíc musí zahrnovat analýzu dostupných výsledků silničních ověřovacích zkoušek sledovaných v souladu s článkem 7.

3. Komise analýzu připraví za podpory Evropské agentury pro životní prostředí.

Článek 11

Změny příloh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 měnící přílohy za účelem:

a) aktualizace nebo úpravy požadavků na údaje uvedených v částech A a B přílohy I, je-li to považováno za nezbytné pro poskytnutí důkladné analýzy v souladu s článkem 10;

b) doplnění počátečních roků v části B bodě 1 přílohy I;

c) aktualizace nebo změny rozmezí stanovených v části C přílohy I s cílem zohlednit změny v konstrukci těžkých vozidel a zajistit, aby rozmezí zůstala relevantní pro informační účely a pro účely porovnatelnosti;

d) úpravy postupu sledování a vykazování stanoveného v příloze II, s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování tohoto nařízení.

2. Akty v přenesené pravomoci uvedené v odst. 1 písm. b) se přijmou do 30. července 2025.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ( 4 ). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 13

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu sedmi let ode dne 29. července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto sedmiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

L. PAVLOVA

PŘÍLOHA I

Pravidla o sledovaných a vykazovaných údajích

ČÁST A: ÚDAJE, KTERÉ SLEDUJÍ A VYKAZUJÍ ČLENSKÉ STÁTY:

a) identifikační číslo vozidla u všech nových těžkých vozidel podle čl. 2 druhého pododstavce písm. a) a b), která jsou registrována na území daného členského státu;

b) jméno nebo název výrobce;

c) značka (obchodní název výrobce);

▼M1

d) u vozidel registrovaných do 31. prosince 2019, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. ledna 2020 ve všech případech kód karoserie, jak je uveden v bodě 38 prohlášení o shodě, v relevantních případech včetně doplňujících číselných znaků uvedených v dodatku 2 k příloze II směrnice 2007/46/ES;

▼B

e) v případě těžkých vozidel podle čl. 2 druhého pododstavce písm. a) informace o hnací jednotce upřesněné v položkách 23, 23.1 a 26 prohlášení o shodě;

▼M1

f) u vozidel registrovaných od 1. ledna 2020 maximální rychlost vozidla, jak je uvedena v bodě 29 prohlášení o shodě.

▼M3

g) u vozidel registrovaných do 30. června 2021, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech stupeň dokončení, jak je uveden ve vybraném vzoru prohlášení o shodě, v souladu s bodem 2 přílohy IX směrnice 2007/46/ES;

h) kategorie vozidla, jak je uvedena v položce 0.4 prohlášení o shodě;

i) u vozidel registrovaných do 31. prosince 2020, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. ledna 2021 ve všech případech počet náprav, jak je uveden v položce 1 prohlášení o shodě;

j) maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla, jak je uvedena v položce 16.1 prohlášení o shodě;

k) u vozidel registrovaných do 31. prosince 2021, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. ledna 2022 ve všech případech otisk kryptografického klíče souboru záznamů výrobce, jak je uveden v položce 49.1 prohlášení o shodě; u vozidel registrovaných do 30. června 2025 mohou členské státy oznámit pouze prvních osm znaků kryptografického klíče;

l) u vozidel registrovaných do 30. června 2021, jsou-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech specifické emise CO2, jak jsou uvedeny v položce 49.5 prohlášení o shodě;

m) u vozidel registrovaných do 30. června 2021, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech průměrná hodnota zatížení, jak je uvedena v položce 49.6 prohlášení o shodě;

n) datum registrace.

▼M4

o) u vozidel zvláštního určení registrovaných do 30. června 2021, je-li k dispozici, a u vozidel zvláštního určení registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech jejich označení, jak je uvedeno v bodě 51 prohlášení o shodě;

▼M5

p) u vozidel registrovaných od 1. července 2021 počet hnacích náprav, jak je uveden v položce 3 prohlášení o shodě.

▼B

ČÁST B: ÚDAJE, KTERÉ SLEDUJÍ A VYKAZUJÍ VÝROBCI TĚŽKÝCH VOZIDEL

1. Rok, od nějž platí povinnost sledovat a vykazovat údaje pro kategorie těžkých vozidel uvedené v čl. 2 druhém pododstavci písm. a) a b):

Kategorie těžkých vozidel Skupina vozidel pro těžká vozidla v kategorii (jak je uvedena v příloze I nařízení (EU) 2017/2400) Počáteční rok sledování Počáteční rok vykazování
N1
N2 1 a 2 2020 2021
N3 3 2020 2021
4, 5, 9 a 10 2019 2020
11, 12 a 16 2020 2021
M1
M2
M3
O3
O4

2. Údaje, které mají být sledovány a vykazovány:

Číslo Parametry sledování Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak Popis
1 Identifikační číslo vozidla (VIN) 1.1.3 Identifikace vozidla a jeho konstrukčních částí
2 Certifikační číslo motoru 1.2.2
3 Číslo osvědčení CdxA (1) (v příslušných případech) 1.8.3
4 Certifikační číslo převodovky 1.3.2
▼M1
5 Certifikační číslo náprav 1.7.2 Specifikace nápravy
▼B
6 Certifikační číslo pneumatik, náprava 1 1.9.2 Identifikace vozidla a jeho konstrukčních částí
7 Certifikační číslo pneumatik, náprava 2 1.9.6
8 Certifikační číslo pneumatik, náprava 3 1.9.10
Nahrávám...
Nahrávám...