dnes je 15.7.2024

Input:

2017/2205, Prováděcí nařízení Komise (EU) o podrobných pravidlech pro postupy oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních technických kontrolách

20.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2017.2205 2017/2205, Prováděcí nařízení Komise (EU) o podrobných pravidlech pro postupy oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních technických kontrolách

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2205.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2205 ze dne 29. listopadu 2017 o podrobných pravidlech pro postupy oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních technických kontrolách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU v případech, kdy se u vozidla, které není registrováno v členském státě kontroly, zjistí mimo jiné závažné nebo nebezpečné nedostatky, musí kontaktní místo oznámit výsledky této kontroly kontaktnímu místu členského státu, kde je vozidlo registrováno. Oznámení musí obsahovat údaje z protokolu o silniční kontrole stanovené v příloze IV směrnice, který má být vypracován kontrolorem po dokončení podrobnější kontroly v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/47/EU.

(2) V zájmu usnadnění komunikace mezi národními kontaktními místy se požaduje, aby Komise přijala prováděcí pravidla pro postup oznamování.

(3) V souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU musí být oznámení pokud možno zasláno prostřednictvím vnitrostátního elektronického rejstříku uvedeného v článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (2).

(4) Ustanovení čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 stanoví povinný minimální obsah vnitrostátních elektronických rejstříků. Nicméně údaje z protokolu o silniční kontrole, jak jsou stanoveny v příloze IV směrnice 2014/47/EU, nejsou součástí tohoto povinného minimálního obsahu.

(5) Ustanovení čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009 stanoví, že vnitrostátní elektronické rejstříky by měly být propojeny.

(6) Vzhledem k omezené oblasti působnosti čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 a z toho plynoucí omezené oblasti působnosti systému evropských rejstříků podniků silniční dopravy (ERRU) nemůže být oznámení stanovené v čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU předáno prostřednictvím vnitrostátních elektronických registrů s použitím uvedeného systému.

(7) V zájmu zamezení zbytečné administrativní zátěže a nákladů by však systémová architektura ERRU měla být využita k vytvoření systému zasílání zpráv o oznámeních uvedených v čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU.

(8) Společná pravidla pro propojení prostřednictvím ERRU jsou stanovena v nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 (3).

(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 (4) přinese významné změny obecné funkce systému ERRU a ke dni 30. ledna 2019 nahradí nařízení (EU) č. 1213/2010. Systém zasílání zpráv používaný pro oznámení o silničních technických kontrolách bude vycházet z obecné funkce systému ERRU.

(10) Za účelem omezení administrativní zátěže a postupů a zajištění soudržnosti je proto nutné, aby se i systém zasílání zpráv používaný pro oznámení o silničních technických kontrolách začal používat od 30. ledna 2019.

(11) Na zpracování osobních údajů podle směrnice 2014/47/EU se vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů stanovená zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5). Členské státy by obzvláště měly provést vhodná bezpečnostní opatření bránící zneužití osobních údajů.

(12) Na zpracování osobních údajů podle směrnice 2014/47/EU se v příslušných případech vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

(13) Opatření stanovená tímto nařízením jsou přijata v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro oznamování výsledků silničních technických kontrol užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky poskytnutých prostřednictvím systému silničních technických kontrol uvedeného v článku 3.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2016/480 se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1) „zprávou o silniční technické kontrole” se rozumí oznamující zpráva po provedení podrobnější silniční technické kontroly uvedené v čl. 10 odst. 3 směrnice 2014/47/EU, která se posílá prostřednictvím systému silničních technických kontrol nebo jiné zabezpečené sítě ve strukturovaném formátu podle přílohy tohoto nařízení;

2) podrobnější zprávou o silniční technické kontrole se rozumí doklad vydaný po podrobnější silniční kontrole uvedené v čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/47/EU;

3) „členským státem registrace” se rozumí členský stát, v němž je vozidlo registrováno, nebo v případech, kdy vozidlo nepodléhá registraci podle vnitrostátních právních předpisů, uvedeno do provozu.

Článek 3

Systém silničních technických kontrol

1. Komise zřídí systém zasílání zpráv (systém zpráv o silničních technických kontrolách) s použitím architektury systému zasílání zpráv evropských registrů podniků silniční dopravy podle prováděcího nařízení (EU) 2016/480. Tento systém umožňuje splnit oznamovací povinnost stanovenou v čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU.

2. Tento systém musí splňovat technické specifikace stanovené v přílohách I, III bodech 1 a 2, V, VI a VII prováděcího nařízení (EU) 2016/480 a v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Oznamování

1. Kontaktní místo členského státu, který provedl silniční technickou kontrolu, bezodkladně oznámí výsledky kontroly členskému státu registrace.

2. Členský stát provádějící silniční technické kontroly informuje členský stát registrace pomocí systému zpráv o silničních technických kontrolách, a to v souladu s postupy a technickými požadavky stanovenými v příloze.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. června 2020.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 se však použije ode dne 20. května 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 134.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

(3) Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 21).

(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 4).

(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

PŘÍLOHA

Minimální požadavky na obsah zpráv XML

1. Hlavička

Všechny zprávy XML vyměňované se systémem musí mít stejné záhlaví k identifikaci odesílatele, příjemce, data a času odeslání, a některé technické informace.

Common Header (Společné záhlaví)   Povinný údaj  
Version (Verze)   Oficiální verze specifikací XML musí být upřesněna prostřednictvím jmenného prostoru definovaného v souboru s definicí schématu XML (XSD) a v atributu Version v záhlaví všech zpráv XML. Číslo verze („n.m”) musí být v každém vydání XSD definováno jako pevně stanovená hodnota.   Ano  
Test Identifier (Testovací identifikátor)   Nepovinný identifikátor pro testování. Původce testu identifikátor vyplní a všichni účastníci pracovního postupu stejný identifikátor přepošlou/vrátí. V produkčním prostředí se na něj nebere zřetel a bude-li uveden, nepoužije se.   Ne  
Technical Identifier (Technický identifikátor)   Univerzální jednoznačný identifikátor (UUID), který jednoznačně identifikuje každou jednotlivou zprávu. UUID generuje a tento atribut vyplňuje odesílatel. Tyto údaje nemají žádné provozní využití.   Ano  
Nahrávám...
Nahrávám...